Auteursrecht voor studenten

Gedurende hun studie maken studenten gebruik van de werken van anderen: voorgeschreven of verplichte literatuur, artikelen uit tijdschriften, hoofdstukken uit boeken, datasets, foto’s, video’s, afbeeldingen, of andere materialen. Het auteursrecht geeft aan binnen welke kaders studenten het werk van anderen mogen gebruiken.

Belangrijk hierbij is artikel 15a van de auteurswet: het citaatrecht. Het citaatrecht omvat zowel teksten, afbeeldingen, audio- en videofragmenten. Uit werken mag geciteerd worden indien:

 1. Het werk waaruit geciteerd is, rechtmatig openbaar is gemaakt;
 2. Het citaat dient ter ondersteuning van de inhoud van het nieuwe werk;
 3. Niet meer wordt geciteerd dan strikt noodzakelijk is;
 4. Er geen wijzigingen zijn aangebracht in het geciteerde werk;
 5. De geciteerde bron duidelijk vermeld is.

Daarnaast zijn studenten actief bezig met het maken van werken: de scriptie, thesis, een rapport, een kunstobject. Het auteursrecht geeft aan wat de rechten van de student zijn als maker van het werk. Als maker heeft de student het recht om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, en ook zich te verzetten tegen openbaarmaking of verveelvoudiging zonder de toestemming van de student.
Natuurlijk is het hierboven genoemde citaatrecht ook van toepassing op het gemaakte werk.

Hieronder vind je een aantal regelmatig gestelde vragen van studenten over auteursrecht. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met het Auteursrechten Informatiepunt via copyright@eur.nl

Als auteur van de scriptie, bezit de student in beginsel het auteursrecht op zijn/haar werk. Dit betekent dat de student het recht heeft om zijn/haar scriptie openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als een ander gebruik wilt maken van uw scriptie, dan moet u daar toestemming voor geven.

Allereerst heeft de instelling de toestemming van de student als auteur van het werk nodig om het werk op te kunnen nemen in RePub. De student behoudt het auteursrecht op het werk.

Plagiaat is het zonder bronvermelding overnemen van werk van een andere auteur waardoor de indruk kan worden gewekt dat het werk van jou is. Plagiaat is verboden. Meer informatie over het fraude en plagiaat beleid van de EUR vind u hier.

Ja, de Auteurswet staat het toe om zonder toestemming van de auteursrechthebbende, voor eigen oefening, studie of gebruik een klein gedeelte van een boek of tijdschriftartikel te kopiëren. Er mag geen sprake zijn van een commercieel oogmerk. Het mag dus enkel ten behoeve van persoonlijk gebruik; het is niet toegestaan om de kopieën verder te verspreiden onder bijvoorbeeld uw medestudenten. Dit betekent dat het dus ook niet is toegestaan om de kopieën per email naar een ander te sturen, want dit zou een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende betekenen.

Dit is toegestaan indien het gebruik voor eigen oefening, studie of gebruik betreft. Zonder toestemming van de rechthebbende is het uiteraard niet toegestaan om de scan aan anderen openbaar te maken en/of te verspreiden.

Het citaatrecht staat toe dat u een afbeelding, stuk tekst of een deel van een audio(visueel) werk zonder toestemming van de rechthebbende mag overnemen ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, mits aan de volgende wettelijke voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het werk waaruit geciteerd wordt is rechtmatig openbaar gemaakt.
 2. Het citaat dient ter ondersteuning van de inhoud van uw werk en dus niet ter versiering of om uw werk op te leuken.
 3. U mag niet meer overnemen dan strikt noodzakelijk is. Afbeeldingen mogen uiteraard wel in hun geheel worden geciteerd.
 4. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het citaat.
 5. Er moet een duidelijke bronvermelding zijn.

Indien het gaat om een citaat, dan is dat mogelijk, mits u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Indien u geen beroep kunt doen op het citaatrecht dan heeft u toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Indien toestemming vragen niet mogelijk is of toestemming niet wordt gegeven, dan is het toegestaan om een hyperlink op te nemen naar het materiaal.

Voor advies met betrekking tot de specifieke toestemming of het formuleren van een toestemmingsverklaring, neem contact op met copyright@eur.nl.

Creative Commons is een veelgebruikte en toegankelijke vorm van een licentie die u aan uw werk kunt verbinden. Er zijn zes vormen van Creative Commons-licenties. Door een Creative Commons licentie te gebruiken, bepaalt u als auteursrechthebbende onder welke voorwaarden uw werk mag worden gebruikt door derden. Bronvermelding is bij alle vormen van deze licenties verplicht en u behoudt al uw rechten op het werk.

De website bevat ook een licentie selectie tool die u kunt gebruiken om te bepalen welke licentievorm het beste past in uw situatie.

Er zijn verschillende online bronnen beschikbaar die auteursrechtenvrij materiaal bevatten. Controleer wel altijd voor de zekerheid de toepasselijke voorwaarden. Enkele veelgebruikte bronnen zijn:

 • Wikimedia Commons – een database met meer dan 45 miljoen vrij beschikbare mediabestanden, zoals video’s, geluidsfragmenten en afbeeldingen.
 • Pixabay – een website met meer dan een miljoen vrij beschikbare foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen en video’s in hoge resolutie.
 • Creative Commons search – een website die specifiek gericht is op het zoeken naar materiaal dat een Creative Commons-licentie bevat.
 • Europeana Collections – een digitaal platform, deels gefinancierd door de EU, voor het delen van cultureel erfgoed. De collectie biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde items.
 • Metropolitan Museum of Art – The Met heeft sinds begin 2017 een groot aantal public domain werken ‘open access’ beschikbaar gesteld op de website.
 • The British Library – via Flickr heeft dit museum meer dan een miljoen afbeeldingen gepubliceerd die vrij gebruikt mogen worden.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen