De weg vinden in regionale partnerschappen en nieuwe kansen creëren door Regio Deal financiering

River, bridge and roundabout seen from the air

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft een grote stap voorwaarts gezet op het gebied van onderzoekssamenwerking door financiering te verkrijgen voor twee "Regio Deal"-projecten via haar betrokkenheid bij het Resilient Delta Initiative van de Convergence Alliance. Maar wat zijn Regio Deals precies en wat onderscheidt ze van de gebruikelijke financieringsprogramma's voor onderzoek? Nicolette Stehouwer-den Hollander, Senior Business Developer, en Immanuel Nijssen, Innovation & Partnership Manager delen hun ervaringen met dit unieke financieringslandschap en wat het betekent voor het onderzoek van de EUR in de toekomst.

Regio Deals inzichtelijk maken - samenwerking staat centraal

"Regio Deals verschillen van de gebruikelijke financieringsprogramma's voor onderzoek," legt Nicolette uit. " De focus ligt hier op gezamenlijke inspanningen van de Rijksoverheid en regio's om de kwaliteit van leven, wonen en werken in gemeenten te verbeteren. Dit betekent dat kennisinstellingen zoals de EUR samenwerken met verschillende regionale partners om gezamenlijke doelen te bereiken." Volgens Immanuel zijn "sterke regionale banden en betrokkenheid, waar we bij de EUR de afgelopen anderhalf jaar meer focus op hebben gelegd, cruciaal. We hebben onze wetenschappers betrokken bij kennissessies met overheidsfunctionarissen, deelgenomen aan conferenties, actief deelgenomen aan verschillende triple helix fora en vaak overgebracht en uitgelegd hoe de Convergence Alliance van de EUR aansluit bij regionale prioriteiten. We nemen actief deel aan verschillende regionale en nationale discussies. Hoewel individuele onderzoekers of faculteiten al actief waren in deze discussies, neemt de EUR als organisatie nu een meer proactieve houding aan. Dit is relevant voor de externe belanghebbenden die met de EUR in contact willen treden."

Immanuel gaat dieper in op de oorsprong en het selectieproces: "Deze initiatieven komen uit de regio's zelf, waartoe provincies, gemeenten en kennisinstellingen behoren. De voorstellen ondergaan een gelaagd beoordelings- en goedkeuringsproces, waarbij regionale overheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en uiteindelijk het kabinet betrokken zijn."

De rol van EUR-onderzoek in de Regio Deals

In de Smart Delta Drechtsteden Regio Deal zal Resilient Delta een belangrijke rol spelen door een bijdrage te leveren via het SPRING onderzoeksconsortium en het T-Roffa Tree Lab. SPRING werkt nauw samen met overheden, bedrijven, burgers en verschillende belanghebbenden om onderzoek te doen gericht op het verbeteren van de leefstijl, het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de levensverwachting van bewoners. Ze voeren langetermijnonderzoek uit met, voor en door bewoners en andere lokale belanghebbenden. Het T-Roffa Tree Lab gebruikt een mobiel bos om te onderzoeken hoe steden in samenwerking met burgers kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast wordt er onderzocht hoe steden klimaatbestendig kunnen worden gemaakt door de aanwezigheid van beplanting.

In de Waterweg Regio Deal zal Resilient Delta haar onderzoek richten op een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder het vergroten van de leefbaarheid, het bevorderen van gelijke kansen, het stimuleren van algehele welvaart, het implementeren van interventies op buurtniveau, het stimuleren van burgerparticipatie en meer. Dit onderzoek is gericht op het verkennen, analyseren en ontwikkelen van strategieën die deze gebieden positief beïnvloeden.

Meerdere voordelen van Regio Deals

Er zijn veel voordelen voor onderwijsinstellingen en onderzoekers om deel te nemen aan Regio Deals. Volgens Immanuel zijn er verschillende specifieke voordelen, namelijk:

  • Regionale focus: In tegenstelling tot traditionele onderzoeksfinanciering richten Regio Deals zich op specifieke regionale uitdagingen en kansen. Hierdoor kunnen de projecten van de EUR direct inspelen op de behoeften van de regio, waardoor gerichte en impactvolle ontwikkelingen worden bevorderd.
  • Samenwerkingshub: Het raamwerk bevordert sectoroverschrijdende samenwerking tussen verschillende belanghebbenden - zoals lokale en regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven - en stimuleert alomvattende en transdisciplinaire oplossingen.
  • Overheidssteun: Regio Deals krijgen steun van de overheid, niet alleen financieel, maar ook in de zin van betrokkenheid bij het succes ervan. Dit vergroot de geloofwaardigheid en duurzaamheid van het project en trekt mogelijk verdere financiering en samenwerkingsverbanden aan.
  • Holistische benadering: Deze projecten hebben een holistische benadering, waarbij niet alleen naar economische factoren wordt gekeken, maar ook naar sociale en milieuaspecten.
  • Zichtbaarheid en erkenning: Succes in het verkrijgen van Regio Deals laat zien dat de initiatieven van EUR op één lijn liggen met de regionale prioriteiten, waardoor de zichtbaarheid en erkenning van het project toenemen en in de toekomst mogelijk aanvullende financiering uit andere bronnen wordt aangetrokken.
  • Regionale impact: Uiteindelijk is het doel van deze deals om een belangrijke positieve impact te hebben op het leven van alle mensen in de regio en zo bij te dragen aan de bredere impactagenda van de EUR.

Nicolette benadrukt nog andere positieve kanten: "Een belangrijk voordeel is dat lokale overheden, voornamelijk gemeenten, het voortouw nemen bij het schrijven van voorstellen. De administratieve last van het schrijven van het volledige voorstel ligt dus niet bij de onderzoeker, maar bij de gemeente. Bovendien verdubbelt de centrale overheid de bijdragen van regionale partners, wat deze projecten financieel aantrekkelijk maakt."

Uitdagingen & mogelijkheden

"Om in aanmerking te komen voor Regio Deal-financiering moesten we aantonen dat we over de relevante expertise beschikken om bij te dragen aan de specifieke doelen van elke deal, in combinatie met een toezegging tot medefinanciering (in natura) van de projecten," legt Nicolette uit. In de regio Drechtsteden-Gorinchem is het aantal kennisinstellingen beperkt. De rol van Nicolette bestond onder andere uit het actief laten zien aan de regio wat het voordeel is van actieve samenwerking met onderzoeksinstellingen. Ze benadrukte hoe maatschappelijke vraagstukken gericht kunnen worden aangepakt en resultaten direct kunnen worden getest en geïmplementeerd. Ze voegt eraan toe: "uiteindelijk werd dit gezien en gewaardeerd door de leidende teams van beide Regio Deals, waardoor we werden gewaardeerd als actieve partners."

Ze gaat verder in op de uitdagingen die ze tegenkwam: "De aanpak verschilde aanzienlijk tussen de twee regio's. In de regio Drechtsteden-Gorinchem was de samenwerking met wel 70 externe partners voor het indienen van voorstellen veeleisend. Anderzijds was EUR al vroeg betrokken bij de gemeentenregio Waterweg, maar de officiële bevestiging van het partnerschap kwam pas in september/oktober als gevolg van uitgebreide gemeentelijke afstemmingsprocessen."

Ondanks deze uitdagingen zijn de potentiële voordelen van de Regio Deal financiering aanzienlijk. Zoals Immanuel opmerkt: "De Regio Deal financiering zal naar verwachting EUR/Convergence aanzienlijk ten goede komen in verschillende aspecten. De instroom van deze middelen zal het Resilient Delta Initiative meer mogelijkheden bieden om regionale uitdagingen aan te pakken, waardoor nog meer impactvolle (nieuwe) projecten worden gestimuleerd. Het collaboratieve karakter van de Regio Deals zal waarschijnlijk onze partnerschappen met onze externe belanghebbenden verder versterken, en samenwerking en kennisoverdracht en -uitwisseling bevorderen. Succesvolle betrokkenheid zal ons Convergentie- en EUR-netwerk verbreden, de zichtbaarheid vergroten en meer interesse wekken bij regionale en nationale belanghebbenden. Dit zou idealiter resulteren in extra middelen uit de tweede en derde financieringsstromen."

Wat is de volgende stap?

De Regio Deals vormen een belangrijke kans voor de EUR om bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen op regionaal niveau, en er zijn nog steeds mogelijkheden voor EUR-onderzoekers om hierbij betrokken te raken. Nicolette voegt hieraan toe: "Als je goede ideeën hebt voor projecten die geschikt zouden kunnen zijn voor de komende 6e ronde, neem dan contact met me op, dan kunnen we erover praten! Er zijn meer financieringsmogelijkheden dan alleen Horizon en NWO. En de EUR werkt actief aan het ontwikkelen van die financieringsmogelijkheden voor onze onderzoekers."

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Nicolette Stehouwer-den Hollander via stehouwer@eur.nl of Immanuel Nijssen via immanuel.nijssen@eur.nl.

Gerelateerde content
Voor deze deals heeft de Rijksoverheid respectievelijk €25 miljoen euro toegekend aan Smart Delta Drechtsteden en €17.7 miljoen euro aan de Waterweg Regio.
birdview Rotterdamse haven
Gerelateerde links
Convergence
Resilient Delta

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen