Intensievere samenwerking Erasmus School of Economics met Wijsbegeerte en iBMG

Erasmus School of Economics intensiveert de samenwerking met Faculteit der Wijsbegeerte en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG). De aanstelling van drie FW- en iBMG-onderzoekers bij de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam moet leiden tot vernieuwing van economische theorieën en modellen. 

Per 1 maart 2016 zijn prof.dr. Jack Vromen (Faculteit der Wijsbegeerte, onderzoeksdirecteur van het Erasmus Institute for Philosophy and Economics) en prof.dr. Werner Brouwer (iBMG, hoogleraar Gezondheidseconomie) verbonden aan Erasmus School of Economics, naast de aanstelling bij hun eigen organisatie. Daarnaast is op diezelfde datum dr. Job van Exel (iBMG) aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar Economics and Values bij Erasmus School of Economics.

Met deze samenwerking en aanstellingen brengt de economische faculteit een verdere verdieping aan op het onderzoekterrein ‘menselijk keuzegedrag en besluitvormingsprocessen’. Health Economics en Behavioral Economics zijn belangrijke onderzoekspeerpunten binnen Erasmus School of Economics.

Daarnaast wordt er hard gewerkt om het vakgebied Economics & Humanities verder tot ontwikkeling te brengen. Door meer gericht een verbinding aan te gaan met de sociale en geesteswetenschappen, met behoud van de sterke disciplinaire traditie van de faculteit in de economische wetenschappen, wordt het spectrum van Erasmus School of Economics uitgebreid.

In zijn speech tijdens de Opening Academisch Jaar benadrukte rector magnificus prof.dr. Huibert Pols al het belang van het leggen van verbindingen, over (facultaire) grenzen heen.

Onderzoeksprogramma
Vromen, Brouwer en Van Exel zullen participeren in een nieuw onderzoekprogramma bij de economische faculteit, waarin de ontwikkeling van een ‘waardenstelsel' centraal staat. Bedoeling is om in dit programma de sociale dimensie (gedrag, cultuur, burgerschap, geschiedenis) en de wijsgerige/theologische dimensie (ethiek, waarden, normen en zinvolheid) nadrukkelijk te verbinden met het economische paradigma. De benoeming van dr. Job van Exel op de bijzondere leerstoel Economics and Values past ook in het streven om de bijdrage vanuit iBMG op het thema ‘Menselijk keuzegedrag en besluitvormingsprocessen’ te vergroten. 

Bij de bestudering van onderzoekthema’s staat steeds de economische focus centraal. Maar door de verbinding met concepten uit de sociale en de geesteswetenschappen zullen er zeker nieuwe inzichten ontstaan die van belang zijn voor het gebruik en wellicht de aanpassing van de nu bestaande economische modellen.

Menselijk keuzegedrag
Binnen het vakgebied Economics & Humanities wordt onderzoek gedaan op het terrein van menselijk keuzegedrag en besluitvormingsprocessen. Belangrijke thema’s binnen dit programma zijn het vinden van de balans tussen materiële economische groei (welvaart) en immateriële groei (welbevinden en geluk, welzijn), de invloed van waarden, normen en verschillende motivaties op economisch handelen, de invloed van marktmechanismen op moreel gedrag, evenals de perceptie van kansen en risico’s. Het multidisciplinair kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek (EHERO) is een van de initiatieven op dit terrein. Dit instituut, een initiatief van Erasmus School of Economics, iBMG en de Faculteit der Wijsbegeerte, richt zich in het bijzonder op het thema welbevinden, geluk en welzijn.

Prof.dr. Kirsten Rohde (hoogleraar Gedragseconomie aan Erasmus School of Economics) vindt de intensivering van de samenwerking op het terrein van zowel theoretisch als empirisch onderzoek van grote waarde. “Brouwer, Van Exel, Vromen en ik doen alle vier onderzoek naar de waarden die bij menselijk keuzegedrag en besluitvorming een rol spelen. Wij bekijken dit vraagstuk ieder vanuit een iets andere invalshoek. Er ontstaat zo nieuwe en aanvullende begripsvorming en er worden innovatieve inzichten verkregen rond de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt bij individuen en organisaties, evenals rond de toepassing van die inzichten op economische en maatschappelijke vraagstukken.”

Meer informatie

Voor meer informatie: Ronald de Groot, Communication Officer van Erasmus School of Economics, 06 53 641 846, rdegroot@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen