Intern toezicht pensioensector omarmt VITP-Toezichtcode, maar meer transparantie is gewenst

In opdracht van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP) stelden Mr. drs. K.H. Boonzaaijer, Mr. dr. J.G.C.M. Galle en Mr. K. van Middelaar (Erasmus School of Law) een rapport op over de naleving van de VITP-Toezichtcode.

Het rapport bevat de uitkomsten van een theoretisch en rechtsvergelijkend onderzoek, een online enquête onder intern toezichthouders en een analyse van jaarverslagen 2016 van pensioenfondsen. Het rapport laat onder andere zien dat de gedragscode onder de intern toezichthouders weliswaar een grote bekendheid geniet, maar dat de transparantie over de normen uit de code achterblijft. In slechts 26 van de 61 onderzochte jaarverslagen van 2016 is de VITP-Toezichtcode genoemd in geen van de jaarverslagen is uitleg gegeven over niet-nageleefde normen of is ingegaan op de betekenis van de code.

Op 1 juli 2014 is de VITP-Toezichtcode in werking getreden. De VITP heeft een Monitoring Commissie ingesteld die periodiek verslag uitbrengt over de naleving en aanbevelingen doet over aanpassing van de VITP-Toezichtcode. Onderzoekers Boonzaaijer, Galle en Van Middelaar van Erasmus School of Law voerden in opdracht van de VITP deze eerste nulmeting uit. Deze nulmeting fungeerde als onderliggende bron voor de rapportage door de Monitoring Commissie.

De VITP is zeer tevreden over de gedegenheid van het onderzoek. Het rapport heeft bij de VITP geleid tot een goede discussie en visie op wat nadere invulling behoeft. Twee in te stellen commissies zullen een onderzoek starten naar een vorm van educatie en ontwikkeling en herijking van de huidige VITP-Toezichtcode.

Meer informatie

Het rapport is in te zien via www.VITP.nl.