Medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliëntgroepen onder druk

De medisch-generalistische zorg voor kwetsbare cliëntgroepen staat onder druk. Het aantal kwetsbare ouderen groeit en neemt ook de komende decennia flink toe. Tegelijkertijd stokt de instroom van (medisch) geschoold personeel in de ouderenzorg. Veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen) ervaren op dit moment problemen in de organisatie van medisch-generalistische zorg en het is de verwachting dat deze problematiek de komende jaren groter wordt.

De laatste kabinetsperiode is ingezet op regionale samenwerking binnen de ouderenzorg als oplossingsstrategie voor de capaciteitsproblemen. Binnen het traject Duurzame Medische Zorg zijn VVT-instellingen aan de slag gegaan met regionale initiatieven om de medisch-generalistische zorg aan ouderen anders te organiseren. Onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management hebben de afgelopen drie jaar, door middel van actieonderzoek, enkele veelbelovende initiatieven binnen dit traject onderzocht.

Het onderzoek laat zien dat er vele mogelijkheden zijn om samenwerking tussen zorginstellingen regionaal te bevorderen. Enkele veelbelovende initiatieven zijn triage en taakherschikking; het opzetten van gezamenlijke avond-nacht-weekenddiensten; en het versterken van de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Er zijn echter ook structurele knelpunten die regionaal samenwerken binnen de ouderenzorg bemoeilijken. “Bestuurders en zorgprofessionals in de ouderenzorg handelen vaak vanuit het instellingsbelang en dit is niet altijd in het belang van alle kwetsbare ouderen in een regio,” zegt dr. Jitse Schuurmans, één van de onderzoekers. Samenwerkingen bij initiatieven om de zorg anders te organiseren blijven bovendien veelal kleinschalig en kwetsbaar, en de opschaalbaarheid van dergelijke initiatieven is vooralsnog gering. Koppeling tussen verschillende zorgdomeinen – langdurige zorg, acute zorg en maatschappelijke ondersteuning – ontbreken vaak en belemmeren meer vergaande samenwerking.

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen om de ontwikkeling naar intensievere samenwerking in de medisch-generalistische zorg in de toekomst te borgen. Zo zouden regiovisies verder ontwikkeld en ingebed kunnen worden en zou het helpen als er wordt gewerkt aan een regionaal kwaliteitskader. Ook zouden wettelijke beperkingen op samenwerking weggenomen kunnen worden.

De rapportage “Duurzame Medische Zorg in de Regio” wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het hele rapport (inclusief aanbevelingen) is hier te lezen.

Rapport Duurzame Medische Zorg in de regio

Universitair Docent
Universitair Hoofddocent
Onderzoeker
Promovendus
Oemar van der Woerd
Promovendus
Hanna Stalenhoef
Onderzoeker
Dr. Dara Ivanova
Universitair Docent
Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen