Ombudsfunctionaris

Edith Weijnen is per 1 juni 2019 benoemd tot ombudsfunctionaris van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De nieuwe ombudsfunctie voor studenten en medewerkers maakt deel uit van een reeks maatregelen voor een veilig werk- en studieklimaat. Zo’n klimaat is een belangrijke voorwaarde voor goede resultaten, een prettige sfeer en beheersing van werkdruk.

De Erasmus Universiteit heeft al diverse interne functionarissen die zich voor studenten en medewerkers inzetten, zoals vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk, studieadviseurs, bedrijfsarts, studentendecanen en studentenpsychologen. Maar er bleek een behoefte aan een partij die zich in sommige gevallen onafhankelijker kan opstellen en over een onderzoeksmandaat beschikt. Met het aanstellen van een ombudsfunctionaris komen het College van Bestuur, de medezeggenschap en de personeelsvertegenwoordiging EUROPA aan deze wens tegemoet.

Werkwijze

De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk, onpartijdig, zelfstandig en neutraal.

De ombudsfunctionaris kan klachtenbehandeling bevorderen of betrokkenen bij een klacht de weg wijzen, maar is ook in staat zaken zelf duidelijk te benoemen en te onderzoeken als daartoe een noodzaak bestaat. Studenten en medewerkers kunnen bij de ombudsfunctionaris niet alleen terecht voor klachten. Ze kunnen ook aankloppen voor advies, verwijzing naar de juiste instantie, gespreksleiding of bemiddeling. Of ze kunnen zelf te lijden hebben van een klacht van een ander.

De ombudsfunctionaris onderscheidt zich verder van de andere personen in het interne netwerk ‘veilig werk- en studieklimaat’ doordat zij zelf, zonder belemmeringen, onafhankelijk onderzoek kan doen binnen de universiteit. Het gaat dan om de achtergronden en de feitelijke toedracht van een zaak. Afhankelijk van de conclusies kan de ombudsfunctionaris door advisering of bemiddeling proberen tot een oplossing te komen.

Pilot

Het instellen van een ombudsfunctie aan de Erasmus Universiteit is een pilot. Deze pilot maakt deel uit van een breder palet aan maatregelen en nog in te voeren of aan te passen regelingen gericht op een veilig werk- en studieklimaat op de universiteit, tevens in lijn met de landelijke ontwikkelingen. De EUR is één van de vijf universiteiten die zo’n ombudsfunctionaris aanstelt. Volgend jaar wordt de pilot (landelijk) geëvalueerd.

Maatregelen

De EUR neemt momenteel een serie maatregelen voor een veilig werk- en studieklimaat, die met elkaar een samenhangend stelsel vormen. De nieuwe ombudsfunctionaris maakt onderdeel uit van dit stelsel. Andere maatregelen zijn het aanstellen van decentrale vertrouwenspersonen, uitbreiding van psychologische hulpverlening aan studenten en psychologische hulp en dienstverlening aan promovendi.

Over Edith Weijnen

Edith Weijnen is jurist, met ruime ervaring in conflictbemiddeling. Ze is geïnspireerd door verschil in percepties tussen mensen. Mensen moeten gehoord worden, aldus Weijnen. Conflicten ontstaan vaak door een gebrek aan inzicht in elkaar, door gebrek aan echt horen wat de ander zegt. Maar als er ook echte misstanden zijn moet de onderste steen boven. Tenslotte zijn werknemers heel veel uren met hun werk bezig. De mensen en hun welzijn is altijd de drijvende factor.

Weijnen studeerde rechten in Leiden en Utrecht en milieukunde In Utrecht. Ook volgde ze aanvullende opleidingen op het gebied van mediation, governance en gedrag/communicatie. Aan de Universiteit Utrecht werkt zij aan een promotieonderzoek op het gebied van bodem- en grondwaterbeheer. Centraal thema is ook hier de verbinding; tussen overheid en bedrijfsleven.

Edith Weijnen is verder onder meer voorzitter van Commissie Ongewenste Omgangsvormen bij een financiële instelling, voorzitter van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en (plaatsvervangend) voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Meer informatie

Neem contact op met de ombudsfunctionaris Edith Weijnen via e.weijnen@deombudsfunctionaris.nl