Ontwikkeling van een instrument om individueel welzijn te meten

Auteur: dr. Judith Bom
Lina Trochez

Waar denk je aan als je nadenkt over de baten van preventieve of sociale zorginterventies? Waarschijnlijk niet alleen gezondheid-gerelateerde winsten, toch? Om alle baten van interventies goed in kaart te kunnen brengen hebben we brede uitkomstmaten nodig. In deze blogpost informeer ik u over de inspanningen die ons team, bestaande uit Esther de Bekker-Grob, Werner Brouwer, Job van Exel, Daphne Voormolen en mijzelf, heeft verricht om zo'n uitkomstmaat die algeheel welzijn in kaart brengt te ontwikkelen.

Waarom een bredere uitkomstmaat ontwikkelen?

Voordat ik meer vertel over de nieuw ontwikkelde uitkomstmaat, is het belangrijk uit te leggen waarom we met de ontwikkeling van dit nieuwe instrument zijn begonnen. De basistaak van elke economische evaluatie in een health technology assessment (HTA) kader is het identificeren, meten, waarderen en vergelijken van de kosten en baten van gezondheidsinterventies die worden overwogen. Zoals gezegd leiden sommige gezondheidsinterventies niet noodzakelijk tot een betere gezondheid of leveren zij veel meer op dan gezondheidsvoordelen alleen. Denk bijvoorbeeld aan zorg voor mensen met een chronische ziekte of aan sociale zorginterventies die leiden tot meer gemeenschapszin of financieel welzijn.

Als de voordelen van dit soort zorg niet volledig in kaart worden gebracht, kan dat leiden tot suboptimale beslissingen over de prioritering van interventies in de gezondheids- en de sociale zorgsector. De ambitie van ons team is om de welvaartseconomische evaluaties in de gezondheidszorg te verbeteren door verder te gaan dan alleen de gezondheidsvoordelen, wat rechtstreeks zal bijdragen aan de hoofddoelstelling van het Erasmus-initiatief, namelijk het maken van slimmere keuzes voor een betere gezondheid. Meer specifiek willen we een instrument ontwikkelen om individueel welzijn in de volwassen bevolking (18+) te meten.

Het proces van de ontwikkeling van een nieuwe uitkomstmaat

Een dergelijk nieuw instrument moet alle items bevatten die belangrijk zijn voor iemands welzijn, deze items op een valide manier meten en met succes onderscheid kunnen maken tussen verschillende niveaus van welzijn, bijvoorbeeld tussen groepen in de bevolking of voor en na een interventie. Om een instrument te ontwikkelen dat aan al deze vereisten voldoet, zijn we uitgegaan van de momenteel beschikbare welzijnsliteratuur en hebben we alle bestaande welzijnsinstrumenten, hun theoretische basis en de domeinen van welzijn die door deze instrumenten worden bestreken, in kaart gebracht.

De resultaten van deze review zijn samengevat in een conceptueel kader, dat we als uitgangspunt hebben genomen voor de ontwikkeling van ons nieuwe instrument. Op basis van dit kader identificeerden we de belangrijkste domeinen van welzijn, en voor elk domein (bv. ‘financiële situatie’ of ‘relaties’) ontwikkelden we een beschrijving en scoringsniveaus. Dit proces leidde tot een eerste versie van het instrument bestaande uit 10 items: The Well-being instrument-10 (WiX).

Interviews

Om er zeker van te zijn dat we welzijn adequaat meten met deze tien items, hebben we interviews gehouden met verschillende deskundigen op het gebied van evaluaties in de gezondheidszorg. Vervolgens hebben we personen in het algemene publiek gevraagd het instrument in te vullen in een think-aloud-format, wat betekent dat we hen aanmoedigden hun gedachten te verwoorden terwijl ze de items van het instrument lazen en scoorden. Deze interviews hielpen ons om te achterhalen of en hoe respondenten de items, hun beschrijvingen en de scoringsniveaus begrijpen.

Daarnaast hebben we onlangs een onderzoek afgerond waarin we een grote steekproef van het publiek hebben gevraagd vragen te beantwoorden over de relevantie, begrijpelijkheid en volledigheid van de verschillende items en scoringsniveaus. Deze opeenvolgende validatiestappen hebben ons geholpen te verzekeren dat de WiX de belangrijkste domeinen van welzijn voor volwassenen bestrijkt, de formulering van het instrument te verfijnen en te verifiëren dat het instrument werkt voor het meten van welzijn in een verscheidenheid van groepen.

Vervolg stappen

We hebben nu een versie van de WiX die de belangrijkste domeinen van welzijn bestrijkt en die begrijpelijk en uitvoerbaar is voor het publiek. Benieuwd naar de inhoud van het instrument of de eerste validatiebevindingen? Binnenkort komt hier een working paper beschikbaar. Dit najaar gaan we verder met validatiestudies en de ontwikkeling van gewichten, zodat de scores op de 10 items van het instrument adequaat kunnen worden samengevat in één welzijnsscore.

Over de auteur

Judith Bom is universitair docent bij de afdeling Gezondheidseconomie van de Erasmus School of Health Policy and Management. Zij houdt zich vooral bezig met langdurige zorg en het welzijn van zorgvragers en zorgontvangers. U kunt contact opnemen met Judith via e-mail.

Universitair Docent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen