Voorstel EUR App goedgekeurd

Parallel aan de visievorming is het programmateam bezig geweest met het schrijven van een projectvoorstel ten behoeve van de EUR app. Dit voorstel is op 21 juni jongstleden formeel goedgekeurd.

Een van de opbrengsten uit de tender Online Onderwijs (eerste ronde 2014) betreft de ESL legal battle app. Een educatieve gamified app die studenten de gelegenheid biedt om de eigen kennis op het juridisch domein te toetsen. Het formatieve toetsen geschiedt docent-extensief en op een uitdagende en informele wijze. Gebruikers van de app spelen individueel of tegen elkaar en zijn daardoor onbewust bezig met het bestuderen van de stof. Tegelijkertijd verkrijgt de student inzicht in de eigen voortgang en wordt het de student duidelijk welke onderwerpen nader bestudeerd moeten worden. Gezien de interesse vanuit verschillende faculteiten is het voornemen om de app op te schalen naar een universitaire app. De huidige versie van de ESL app is onvoldoende stabiel en biedt onvoldoende mogelijkheden voor andere faculteiten om de facultaire content aan de studenten aan te bieden. Om de Erasmus app te realiseren is het noodzakelijk om de reeds bestaande prototype te verlaten en een nieuwe app te ontwikkelen. De app is voor studenten een leuke en laagdrempelige manier om met het studiemateriaal bezig te zijn en is een geschikt instrument om formatief te toetsen. 

Het hoofddoel is om met de app formatieve toetsing tijd en plaats onafhankelijk te maken. Daarnaast worden een aantal nevendoelen onderscheiden; de app beoogt:

  • studeren leuker en uitdagender te maken;
  • studenten te activeren;
  • zelfstudie te ondersteunen;
  • aanmaken van een itembank en tegelijkertijd de kwaliteit van toetsvragen te bevorderen.

Voorts kan de app ook worden gebruikt om kennis vooraf te toetsen en de inhoud van hoorcolleges aan te passen op het kennisniveau van studenten. Om docenten in de gelegenheid te stellen om de studievoortgang per groep te bekijken en zelfstandig nieuw materiaal te ontsluiten wordt voorzien van een content management systeem (CMS). De export van gebruikersdata kunnen worden gebruikt voor onderzoek. Het is wenselijk als er ook m.b.v. objectieve dataonderzoek gedaan kan worden naar de gebruikerservaring en effectiviteit van de app. Een EUR-brede gebruikerspopulatie, tegenover een faculteit-specifieke app, leent zich daar uitstekend voor.

De app wordt, volgens een iteratief proces en geheel in lijn met het nieuwe werken in het Innovatie Lab, in samenwerking met verschillende diensten en academici ontwikkeld. Projectleiders Farshida Zafar en Tamar van Heyningen (beide D=N) zijn de verbindende schakels tussen de docenten, architecten en de afdeling ITD. Vanuit de faculteiten zijn de betrokken docenten de trekkers (participerende faculteiten zijn ESE, RSM, ESHCC, ESL, Erasmus MC, iBMG en FSW). Zij worden begeleid door de projectleiders. Er wordt verbinding gezocht met het projecten Digitaal Toetsen zodat ervaringen worden gedeeld. Ook wordt aansluiting gehouden bij het project DLWO Onderwijs zodat de battle app tzt in de juiste DLWO context kan worden aangeboden. Alle partners hebben zich gecommitteerd aan het project.

Geïnteresseerde docenten kunnen zich aanmelden per mail zafar@law.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen