Fraude en Plagiaat

Campus Erasmus School of Economics 2017

Bij werkstukken, scripties en tentamens

De Erasmus Universiteit Rotterdam stelt hoge eisen aan academische vorming. Daarbij hoort een streng fraudebeleid. Immers, in geval van fraude kan de docent geen goed oordeel vormen omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student.

Fraude is een overtreding. Wie fraude pleegt, overtreedt de regels van de universiteit en in sommige gevallen de wet. Plagiaat is diefstal. Wie plagieert eigent zich het intellectuele eigendom van iemand anders toe om er zelf beter van te worden.

Fraude of plagiaat: je wordt er niet beter van!

Het beleid met betrekking tot fraude en plagiaat is te vinden in het onderstaand document.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen