College van Beroep voor de Examens

Tinbergen gebouw

Toekomstige, voormalige en huidige studenten en extranei kunnen bij het College van Beroep voor de Examens (afgekort: CBE) in beroep tegen tal van beslissingen over onderwijs, tentamens en examens die op hen betrekking hebben. Hieronder vallen, onder andere, beslissingen:

 • over toelating tot een (pre)masteropleiding;
 • van examencommissies en examinatoren;
 • over het Colloquium Doctum; en
 • over het negatief bindend studieadvies.

De volledige lijst vindt u in artikel 7.61. Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Indien u in beroep wenst te gaan tegen een beslissing dient u dit binnen zes weken te doen. Een beroepschrift dat buiten deze termijn door het CBE wordt ontvangen dient te zijn voorzien van de reden voor het te laat indienen. Let op: een te laat ingediend beroepschrift wordt in de meeste gevallen niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat het CBE uw beroep niet zal behandelen. 

Als het CBE uw beroep behandelt, zal zij u in de gelegenheid stellen te worden gehoord. Het streven is om dit uiterlijk zes weken na ontvangst van uw beroepschrift te laten plaatsvinden. Deze hoorzittingen zijn openbaar. Zittingen zullen plaatsvinden op:

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 7 maart
 • 4 april
 • 2 mei
 • 6 juni
 • 4 juli
 • 1 augustus

Een schematisch overzicht van de te doorlopen procedure vindt u onder Downloads. 

Uitspraken

Uitspraken van het CBE worden - anonimiseerd - gepubliceerd op onze website. U kunt de uitspraken van de afgelopen jaren hier vinden: 

In het beroepschrift dienen altijd de volgende gegevens vermeld te worden:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentnummer
 • Opleiding
 • Faculteit
 • Kopie bestreden beslissing
 • Beroepsgronden

Wanneer er zaken onduidelijk zijn dient u zich tot een studieadviseur, studentendecaan of het CBE te wenden.

Gronden van beroep zijn de redenen waarom u beroep indient bij het CBE. U kunt dan bijvoorbeeld toelichten waarom er in strijd is gehandeld met het recht, de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding, de Regels en richtlijnen van de examencommissie of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Enkele van die beginselen zijn:

-             Vertrouwensbeginsel

-             Gelijkheidsbeginsel

-             Zorgvuldigheidsbeginsel

-             Motiveringsbeginsel

-             Rechtszekerheidsbeginsel

De beroepsgronden zijn de onderbouwing van uw beroepschrift.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak die door het CBE is gedaan, kunt u binnen zes weken na ontvangst van de uitspraak daartegen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak, zie hiervoor ook: https://www.raadvanstate.nl/studentenzaken

U kunt iemand schriftelijk machtigen om de zaak voor u uit te voeren. Deze machtiging dient voorzien te zijn van dagtekening en ondertekening door uzelf en degene die u machtigt. Alle correspondentie zal vervolgens via de gemachtigde verlopen.

Nadat u uw beroepschrift heeft ingediend, zal het CBE het doorzenden naar het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Het CBE zal aan dat orgaan verzoeken binnen drie weken een poging te doen om tot een minnelijke schikking te komen of een verweerschrift in te dienen. Indien een schikking niet tot stand is gekomen en er een verweerschrift is ingediend zal dat verweerschrift aan u worden overlegd ter inzage. U kunt dan naar aanleiding van het verweerschrift bepalen of u wenst uw beroep door te zetten dan wel in te trekken.

Indien u ervoor kiest om uw beroep door te zetten zal er een hoorzitting worden gepland. Tijdens deze hoorzitting zal het CBE (bestaande uit drie leden), de verweerder (het orgaan dat de beslissing heeft genomen) en u aanwezig zijn. U wordt in de gelegenheid gesteld uw beroep nader toe te lichten.

Na deze hoorzitting zal het CBE in beraad gaan waarna er een uitspraak wordt gedaan. U ontvangt de uitspraak schriftelijk op een later moment.

Voorzitters en leden van het CBE

Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE

Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE

Voorzitter en lid COG

Lid GAS

Lid AKB

Nevenfuncties 
Rechter-plaatsvervanger
rechtbank Noord-Holland
Plaatsvervangend lid Bezwaarcommissie Eerste Kamer
Voorzitter CBE/ABB/GW/KOG
Tilburg University
Voorzitter CBE/ Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Stichting Onderwijsgeschillen Utrecht
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Pijnacker-Nootdorp Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Capelle aan den IJssel
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente GoudaVoorzitter Commissie bezwaarschriften hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard

Advocaat en partner Loev Advocaten

Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE

Advocaat en scheidingsmediator Sliepenbeek|Sanders 

Voorzitter en lid CBE

Nevenfuncties
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
Lid Reviewcommissie Mfn (Mediatorfederatie Nederland)

Voorzitter en lid CBE

Voorzitter en lid COG

Lid GAS

Lid CK

Advocaat Indigo Advocatuur

Plaatsvervangend lid CBE

Lid GAS

Lid COG

Nevenfuncties
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenst Gedrag De Haagse Hogeschool
Plaatsvervangend voorzitter CBE/GAC De Haagse Hoge School
Lid Geschillenadviescommissie woningcorporaties

Bestuursjurist gemeente Rotterdam

Plaatsvervangend lid CBE

Lid GAS

Lid AKB

Professor of Health Law, ESL

Lid CBE 

Nevenfuncties
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Argos Zorggroep
Lid METC Brabant
Lid Mec-U
Lid Ethische Commissie Maasstad Ziekenhuis

Coördinator klachten - Domein Business, Finance & Law Hogeschool Inholland

Teamleider doorstroom en studentwelzijn - Cluster Recht & Veiligheid Hogeschool Inholland

Plaatsvervangend lid CBE

Lid AKB

Lid GAS

Nevenfunctie
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht - Stichting Andreas College

Arbeidsjurist CAOP

Plaatsvervangend lid CBE

Lid GAS

Nevenfuncties
Secretaris Geschillencommissie Rijk
Secretaris Klachtencommissie ongewenst gedrag Rijk
Secretaris Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Studentlid CBE (ESL)

Plaatsvervangend studentlid CBE (ESL)

Assistant professor Statistics and Econometrics - Econometric Institute, ESE

Lid CBE

Full Professor Economic Administrative Law 

Advocaat Van Doorne, team Europees & Mededingingsrecht

Lid CBE

Associate professor Company Law and Financial Law

Associate professor Health Law

Lid CBE

Lid AKB

Lid GAS

Full Professor Governance and Pluralism, DPAS, ESSB

Lid CBE

Studentlid CBE (ESSB)

Lid CBE

Lid CK

Lid CWI

Coördinerend seniorjurist De Nederlandsche Bank

Plaatsvervangend lid CBE

Lid COG

Lid GAS

Lid GNIO

Nevenfuncties
LVV-registervertrouwenspersoon Stichting Veilig Onderwijs
Facilitator psychologische veiligheid De Nederlandsche Bank
Bemiddelaar Buurtbemiddeling Haarlemmermeer
Mediator

Internist-endocrinoloog, Erasmus MC

Hoofd Hypofyse Centrum Rotterdam 

Lid CBE

Nevenfuncties
Consultant farma bedrijven
Vicevoorzitter en lid Examencommissie master Geneeskunde

Studentlid CBE (EMC & ESL)

Associate professor Youth and Familiy, ESSB

Lid CBE

Nevenfuncties
Chair of the Ethics Research Committee, ESSB

Studentlid CBE (RSM)

Contact

E-mailadres
cbe@eur.nl
Kamer
A1-53
Adres
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam

Poststukken kunnen naar bovenstaande postbus worden verzonden t.a.v. het CBE. Verzending per post is geen vereiste.

Poststukken kunnen naar bovenstaande postbus worden verzonden t.a.v. het CBE. Verzending per post is geen vereiste.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen