Klachtenprocedure Onderwijs

Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering* schriftelijk gemotiveerd aan de directie van Erasmus Q-Intelligence te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

Uw naam en adres

 1. Dagtekening
 2. Een duidelijke omschrijving van uw klacht
 3. Datum, tijd en plaats van de levering
 4. De reden waarom u bezwaar maakt
 5. Ondertekening

EQI zal binnen 14 dagen een schrfitelijke bevestiging van ontvangst van de klacht versturen. Aansluitend zal inhoudelijk een reactie worden gegeven wederom binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging. 

Beroep

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie van Erasmus Q-Intelligence. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directie van Erasmus Q-Intelligence schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De beroepscommissie bestaat uit:

 • Voorzitter: prof.dr. Richard Paap  
 • Lid: dr. Dennis Huisman
 • Lid: dr. Andreas Pick

De beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

U kunt uw klacht sturen naar:
Prof. dr. C. van Halem
Directeur Erasmus Q-Intelligence
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

U kunt uw beroep sturen naar:
Prof. dr. R. Paap
Econometrisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, kamer H11-17
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam  

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen