Opleiding tot Registeraccountant

Inhoud van deze pagina

 1. Toelating, aanmelding en inschrijving
 2. Opbouw opleiding
 3. Deficiënties 
 4. Kosten
 5. Nadere informatie

1. Toelating, aanmelding en inschrijving

Toelating

Tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant of tot de deficiëntieprogramma’s worden studenten toegelaten die beschikken over:

 • Het MSc-diploma Accounting, Auditing & Control van de Erasmus School of Economics (specialisatie Accounting and Auditing);
 • Het MSc-diploma Accounting & Financial Management van de Rotterdam School of Management (Accountancy track);
 • Andere MSc-diploma’s (Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Fiscale Economie) van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Een ander Nederlands MSc-/doctoraaldiploma;
 • Een vergelijkbaar buitenlands diploma.

Taaleis
De student dient over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken om het onderwijs te kunnen volgen. Voor de Post-Master opleiding tot Registeraccountant wordt taalniveau C2 verplicht gesteld.

Aanmelding

Door middel van een aanvraag tot toelating kunnen wij je een persoonlijke indicatie geven van het te volgen studietraject. Dit noemen wij een deficiëntiebrief. Deze brief stellen wij vrijblijvend en kosteloos voor je samen. Hierin vermelden wij duidelijk welke vakken (deficiënties) je eventueel dient te volgen voordat je met de Post-Master opleiding kunt beginnen. Eventuele deficiënties dienen in principe te worden weggewerkt voordat met de Post-Master opleiding kan worden gestart.

Je vult het formulier “Aanvraag tot toelating” in en stuurt dit – samen met kopieën van je (voorlopige) cijferlijst(en) en diploma('s) – per e-mail naar ons toe. Wij ontvangen alle bijlagen per voorkeur als één Pdf-bestand. Na ontvangst van je aanvraag sturen wij je per mail een ontvangstbevestiging en gaan we met je aanvraag aan de slag. De verwerkingstijd van een aanvraag is doorgaans drie weken. Je ontvangt de deficiëntiebrief per e-mail van ons.

De opleiding start jaarlijks in september en april. Indien je in september 2019 wil instromen, ontvangen wij je aanvraag graag vóór 1 juli 2019. Indien je in april 2020 wil instromen, ontvangen wij je aanvraag graag vóór 1 februari 2020.

Inschrijving

Inschrijven voor deficiënties of voor de modules van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant is pas mogelijk nadat je een aanvraag tot toelating hebt gedaan en wanneer je bericht hebt gehad dat je toelaatbaar bent. De benodigde inschrijfformulieren ontvang je per e-mail samen met je deficiëntiebrief.

Naar boven

2. Opbouw opleiding

De Post-Master opleiding tot Registeraccountant bestaat uit de hoofdmodules Interne Beheersing, Externe Verslaggeving voor Accountants, Financial Auditing en de module Capita Selecta Recht. Bij de planning van de colleges wordt rekening gehouden met het ‘busy season’ van de accountantsorganisaties. De colleges worden gegeven van september tot en met december en van april tot en met juni.

Modules Post-Master opleidingECTS
Interne Beheersing APC (IB APC)9
Interne Beheersing GMC (IB GMC)10
Externe Verslaggeving voor Accountants (EVA)11
Capita Selecta Recht (CSR)4
Financial Auditing (FA)26                                        

Totale studiebelasting opleiding 60 ECTS = 1680 uren

De nominale studieduur van het Post-Master deel van de theoretische opleiding is 2½ jaar. Daarmee wordt bereikt dat studenten voldoende evenwicht kunnen vinden tussen werken, studeren en privébezigheden. We gaan hierbij uit van een goede inzet van de student. De parallel lopende praktijkopleiding duurt 3 jaar. Studenten mogen aan het Post-Master deel van de opleiding beginnen als aan bepaalde toelatingseisen is voldaan (zie 3. Toelating, aanmelding en inschrijving).

De Post-Master opleiding tot Registeraccountant kent twee instroommomenten per kalenderjaar. Studenten die voldoen aan de gestelde toelatingseisen kunnen met de Post-Master opleiding starten in april en in september.

Verloop bij start in sep 2019*  Verloop bij start in april 2020* 
PeriodeModule(s) PeriodeModule(s)
sep-dec 2019IB APC april-juni 2020EVA en CSR   
april-juni 2020IB GMC sep-dec 2020IB APC
sep-dec 2020EVA en CSR    april-juni 2021IB GMC
april-juni 2021FA sep-dec 2021FA
sep-dec 2021FA (vervolg) april-juni 2022FA (vervolg)

* Dit verloop is nominaal en gaat ervan uit dat de student tijdig voldoet aan de toelatingseisen voor de module Financial Auditing (zie 3. Toelating, aanmelding en inschrijving).

Naar boven

3. Deficiënties

Eventuele deficiënties dienen in principe te worden weggewerkt voordat met de Post-Master opleiding kan worden gestart.

Studenten Erasmus School of Economics, master Accounting, Auditing & Control
Voor een aansluiting met zo min mogelijk deficiënties dienen in het bachelor-3 jaar de volgende keuzevakken te worden behaald:

 • Fiscaal Concernrecht
 • Fiscaal Ondernemerschap
 • Privaat- en ondernemingsrecht
 • Administratieve en comptabele informatie 1a
 • Administratieve en comptabele informatie 1b
 • Advanced Management Accounting
 • Advanced Financial Accounting
 • Enterprise Information Systems
 • Werkcollege Externe Verslaggeving

Deze vakken zijn, mogelijk op een enkele uitzondering na, inpasbaar in de keuzeruimte en vormen geen extra belasting in studie-uren. Na bachelor-3 wordt het masterprogramma Accounting, Auditing and Control (specialisatie Accounting and Auditing) gevolgd. Tevens behaal je het volgende vak (deficiëntie) bij ESAA:

 • Financiële Rekenkunde


Studenten Rotterdam School of Management, Erasmus University, master Accounting and Financial Management (Accountancy track)
Naast de in de reguliere masteropleiding opgenomen vakken Financial Information and Decision Making, Management Control, Business Analysis and Valuation, International Financial Reporting, Accounting Analytics, Assurance Services en Taxation, dient de bachelor minor Accounting Skills te worden behaald. Tevens behaal je de volgende keuzevakken (deficiënties) bij ESAA:

 • Fiscaal Concernrecht
 • Fiscaal Ondernemerschap
 • Financiële Rekenkunde
 • Accounting and Business Ethics

Indien in de bachelorfase geen minor Accounting Skills is behaald, dienen aanvullend het vak Aanvulling Financial Accounting en het deficiëntievak Boekhouden (Administratieve comptabele informatie 1a en Administratieve comptabele informatie 1b) te worden behaald bij ESAA.

Er wordt naar gestreefd dat de bovenstaande deficiëntievakken kunnen worden behaald in het half jaar aansluitend op de masteropleiding zodat je per april kunt instromen in de Post-Master opleiding.

Indien je tijdens de bachelor-masterfase geen vak Taxation of Belastingrecht hebt behaald (oudere studieprogramma’s) dan heb je ook een deficiëntie voor Fiscale Economie.


Overige vooropleidingen (MSc)
Indien je reeds in het bezit bent van een MSc-titel, dient vastgesteld te worden of, en zo ja, welke vakken in onvoldoende mate deel uit hebben gemaakt van je vooropleiding. Voor zover dat het geval is, is sprake van een deficiëntie die dient te worden weggewerkt.

HBO-afgestudeerd? Lees meer over het studietraject na de bovengenoemde HBO opleidingen

Naar boven

4. Kosten

Deficiënties
Het collegegeld wordt bepaald op basis van de individuele situatie en de weg te werken deficiënties. Een inschrijving voor een deficiëntievak is geldig gedurende het collegejaar waarvoor je je hebt ingeschreven.

Modules Post-Master opleiding tot Registeraccountant
Het collegegeld van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant is modulair opgebouwd.

Modules Post-Master opleidingTarief 2019-2020
Interne Beheersing APC (IB APC)€ 2.250
Interne Beheersing GMC (IB GMC)€ 2.250
Externe Verslaggeving voor Accountants (EVA)€ 1.750
Capita Selecta Recht (CSR)€ 500
Financial Auditing (FA)

€ 4.500

In dit bedrag zijn de kosten van de colleges en bepaalde tentamens opgenomen. Voor alle schriftelijke tentamens is één aansluitende herkansingsronde in het collegegeld opgenomen. Voor mondelinge examens gelden twee aansluitende herkansingsronden. In de genoemde bedragen zijn de kosten van boeken en eventuele andere bijkomende kosten niet opgenomen.

ESAA behoudt zich het recht voor de cursusgelden per (college)jaar te wijzigen.

Examencursisten
Inschrijven voor een examen kan slechts indien de collegecyclus voor het desbetreffende vak ten minste éénmaal bij ESAA is gevolgd. Examencursisten zijn studenten die reeds het reguliere college hebben gevolgd en het tentamen niet met succes in de daarvoor geldende periode hebben afgerond. Voor examencursisten gelden de volgende tarieven:

Tentamen

Tarief 2019-2020
Schriftelijk 

Externe Verslaggeving voor Accountants
Financial Auditing Landelijk Schriftelijk tentamen

€ 560

Interne Beheersing Instellingstentamen
Interne Beheersing APC
Interne Beheersing GMC
Capita Selecta Recht
Financial Auditing Instellingstentamen

€ 325
Mondeling 

Interne Beheersing Mondeling
Financial Auditing Mondeling
Externe Verslaggeving voor Accountants*
Financial Auditing Instellingstentamen*

 

€ 445

* onder bepaalde voorwaarden en op afspraak

5. Nadere informatie

Download de brochure van  Post-Master opleiding tot Registeraccountant.

Aanmelden

Door middel van een aanvraag tot toelating kunnen wij je (geheel vrijblijvend) een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject.

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de RA-opleiding kan men zich richten tot de Program Coordinators van de opleiding:

Kamer

:

Van der Goot Building, Kamer M5-21

Postadres

:

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon

:

010 - 408 2244

E-mail

:

esaa-acc@ese.eur.nl

Algemene voorwaarden
Voor de Post-Master opleiding tot Registeraccountant gelden de Algemene Voorwaarden Onderwijs van ESAA.

Naar boven