Bekijk het studieprogramma

Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen)

De vakgroepen Fiscaal Recht van Erasmus School of Law en Fiscale Economie van Erasmus School of Economics bieden gezamenlijk de topmaster Indirecte Belastingen aan. Zoals de naam al aangeeft richt het programma zich geheel op de indirecte belastingen. Centraal daarbij staan de btw en het douanerecht. Daarnaast wordt ook ruime aandacht besteed aan  accijnzen, energiebelastingen, milieubelastingen en de bankenbelasting. Het internationaal- en Europeesrechtelijk perspectief speelt daarbij in de studie een belangrijke rol.

Voorts is kenmerkend dat zowel juridische als economische aspecten van de indirecte belastingen uitgebreid de revue passeren. Je leert wat en waarom iets wettelijk geregeld is en op welke wijze dat in de praktijk uitwerkt. Maar je leert ook wat het effect van de indirecte belastingen op de economie is en omgekeerd welke invloed economische ontwikkelingen hebben op de indirecte belastingen. Daarmee ben je als afgestuurde een alleskunner en kenner op dit vakgebied en ben je in staat op allerlei plekken in de indirecte belastingen werkzaam te zijn. Voor de meeste vakken zit je als fiscaal jurist bij fiscaal economen en leer je van de economische visie op de indirecte belastingen.

De master Indirecte Belastingen kent een wat vormgeving betreft zeer afwisselend programma. Deels is sprake van hoorcolleges en werkcolleges , maar daarnaast worden ook diverse andere werkvormen toegepast waarbij papers  moeten worden geschreven en gepresenteerd. Bij het werkcollege btw  is het noodzakelijk zeer actief te participeren door discussie. Daarnaast is sprake van een sessie moot court waar je wordt getraind in het procederen. Wat betreft de docenten worden bij een aantal vakken externe specialisten ingehuurd (gastdocenten) die op bepaalde terreinen zeer specifieke en diepgravende kennis hebben, bijvoorbeeld op het vlak van de tax technology, tax assurance en de energie- en milieubelastingen. 

Het mastervak Internationale grondslagen van indirecte belastingen is het eerste vak binnen de master en begint met de behandeling van de internationaalrechtelijke context van het WTO-recht en de invloed daarvan op de heffing van indirecte belastingen en douanerechten in EU-verband. Vervolgens komt de werking van het EU-recht aan de orde (waaronder de verhouding primair en secundair recht) alsmede de doorwerking van het EU-recht in de nationale rechtsorde. Ten slotte wordt de plaats van de btw binnen de interne markt van de EU behandeld, waarbij aandacht wordt besteed aan het ‘EC-Action Plan on VAT: towards a single EU VAT Area’ en de nieuwe regels ten aanzien van e-commerce.

In het kader van het vak EU-douanerecht en accijnzen wordt op verdiepende wijze ingegaan op een geselecteerd aantal onderwerpen uit het wetgevingspakket van het Douane Wetboek van de Unie. Aan de orde zullen onder andere komen het formele douanerecht, (het ontstaan van) de douaneschuld (classificatie, douanewaarde en oorsprong) en bijzondere regelingen. Ten aanzien van het douaneonderdeel wordt tevens ingegaan op de invloed en doorwerking van het internationale douanerecht zoals vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie, en op de juridische instrumenten zoals ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de heffing van accijnzen.

In het mastervak Internationale handel komen op geïntegreerde wijze de douanerechtelijke, btw- en civielrechtelijke aspecten ten aanzien van deze aan globalisering onderhevige goederenstromen aan bod. Het vak bouwt daarmee voort op de vakken ‘Internationaal grondslagen van de indirecte belastingen’ en ‘EU-douanerecht en accijnzen’.

Het vak brengt de student op de hoogte van de (recente) ontwikkelingen in het economisch denken over verschillende kenmerken van het (Nederlandse) belastingstelsel in het algemeen en van indirecte belastingen in het bijzonder, en van ontwikkelingen in het fiscaal beleid op het gebied van indirecte belastingen. Er wordt voortgebouwd op de theorieën die zijn behandeld in het tweedejaarsvak Openbare Financiën (Bachelor Fiscaal Recht) en het derdejaarsvak Economics of Taxation (Bachelor Fiscale Economie).

Na een algemene inleiding over de inzichten vanuit de welvaartseconomie en de gedragseconomie ten aanzien van de effecten van belastingheffing (verstorende invloed/deadweight loss, tax incidence, internaliteiten en externaliteiten), wordt tegen de achtergrond daarvan telkens een actueel onderwerp met betrekking tot indirecte belastingen behandeld. Dit onderwerp wordt diepgaand geanalyseerd door een combinatie van (gast)hoorcolleges en werkcolleges waarin studenten (delen van) wetenschappelijke en/of beleidsgerichte economische artikelen presenteren en bespreken.

In de bacheloropleiding Fiscaal recht is bij het vak Formeel Belastingrecht stil gestaan bij de inleidende aspecten van formeel belastingrecht, zowel voor de directe als voor de indirecte belastingen. In het vak Formele aspecten van de indirecte belastingen wordt op een verdiepend niveau ingegaan op de formele aspecten van de diverse indirecte belastingen. Een oefenrechtbank (moot court) maakt onderdeel uit van het vak.

Bij Indirect Tax Assurance and Technology gaat het om het begeleiden en beheersen van fiscale processen en fiscale risico’s als onderdeel van de totale bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie, en de inzet van nieuwe technologieën daarbij. Van een incident-gedreven en fiscaaltechnische aanpak naar een (nog) meer procesmatige en risicogerichte benadering. Doordat indirecte belastingen transactie- gerelateerd zijn, neemt het belang van een dergelijke benadering steeds meer toe. Het fiscale beleid van de onderneming speelt een belangrijke rol in dit vak. Bezien vanuit de belasting- en douaneautoriteiten, is het van belang om kennis te nemen van dit beleid en de implementatie daarvan. Concepten als ‘AEO’ (Authorised Economic Operator) in het douanerecht nemen dan ook in belang toe. Niet alleen fungeren zij als een kwaliteitskeurmerk richting de belasting- en douaneautoriteiten, maar voor de betrokken bedrijven verlenen zij ook toegang tot vereenvoudigingen in diverse regelingen.

In het kader van dit vak worden (deelonderwerpen van) meerdere btw-hoofdthema's zeer diepgaand behandeld. Kenmerkend voor het vak zijn de intensieve werkcolleges. Deze vinden plaats in kleine groepen (max. 24 studenten) en hebben een interactief karakter. Tijdens deze colleges wordt/worden een of meerdere deelonderwerp(en) in discussievorm onder de loep genomen. Zelfstandig literatuuronderzoek door de studenten is hiervoor essentieel. De (kwaliteit en de intensiteit van de) participatie aan de discussie is mede bepalend voor het eindcijfer.

Met het Fiscaal Confrontatievak willen we studenten in de laatste fase van hun studie kennis laten maken met wat (fiscale) wetenschapsbeoefening eigenlijk betekent. Dit doen we niet alleen door wetenschappers te laten vertellen over hun onderzoek, maar ook door studenten zelf wetenschappelijke activiteiten te laten verrichten rondom hun eigen masterscriptie.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie. Het schrijven van een scriptie van 10 EC is een verplicht onderdeel van de masteropleiding Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen).

Ja, dat kan zeker! De master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) kan worden gevolgd in deeltijd. Het onderwijs wordt overdag op verschillende dagen van de week samen met de voltijdstudenten gevolgd op de campus.  Waarbij voor vakken een aanwezigheidsplicht kan gelden en waarbij er geen opnames ter beschikking worden gesteld. In principe is het deeltijdonderwijs aldus gelijk aan het voltijdonderwijs met als afwijking dat student voornemens is om de opleiding niet in slechts één collegejaar af te ronden. Onderstaand schema kan als adviesschema gebruikt worden voor het volgen van de master Fiscaal recht in deeltijd. 

Jaar 1Jaar 2
Blok 1:
Internationale grondslagen van de indirecte belastingen 

Blok 1:
EU-douanerecht en accijnzen

Scriptie master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) (vervolg)

Blok 2:
Indirect Tax Policy
Blok 2:
Internationale handel 
Blok 3:
Indirect Tax Assurance and Technology
Blok 3:
Formele aspecten van de indirecte belastingen     
Blok 4:
Werkcollege indirecte belastingen
 
Blok 5:
Fiscaal confrontatievak
Scriptie master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) (aanvang)
 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen