Studieprogramma

Ondernemingsrecht

In Rotterdam, het hart van de Nederlandse bedrijvigheid, biedt de masteropleiding Ondernemingsrecht je de mogelijkheid om ondernemers verder te helpen met jouw specifieke kennis van het ondernemingsrecht. Je verdiept je in de structuur en het functioneren van vennootschappen en de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Welke specifieke vraagstukken spelen bij beursgenoteerde ondernemingen? Daarnaast verdiep je je in fusies, overnames en reorganisaties, met aandacht voor rechtsvergelijking en oog voor internationale ontwikkelingen.

Bijzondere aandacht gaat ook uit naar de invulling van aansprakelijkheidsnormen voor bestuurders en commissarissen. Bovendien is ruimschoots aandacht voor specifieke vraagstukken bij beursgenoteerde vennootschappen. Centraal staat de regelgeving over de verschillende rechtsvormen, over ondernemingsrechtelijke geschillen, over het IPR voor ondernemingsrecht, over fusies, overnames en reorganisaties, over het effectenrecht en over financiële verslaggeving.

Jij bent na de master Ondernemingsrecht in staat om zelfstandig juridische vraagstukken over ondernemingsrecht op te lossen. Het onderwijs is gericht op verwerving van toepasbare kennis en praktisch inzicht op het terrein van het ondernemingsrecht. Daarbij is ook aandacht voor de verwerving en training van praktische mondelinge en schriftelijke vaardigheden die voor ondernemingsrechtelijk afgestudeerde juristen van belang zijn.

Jouw onderwijs zal bij de master Ondernemingsrecht voornamelijk bestaan uit hoorcolleges van docenten die een rol vervullen in de praktijk en werkgroepen met medestudenten. Daarnaast zal de master aanvangen met het vak dat de kern vormt van de master: het Onderzoekspracticum. 

Als kern van de master volg je het vak Onderzoekspracticum ondernemingsrecht. Samen met een docent ga je dieper op de stof in en leer je praktische vaardigheden. Je bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet ervaring op met debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. Dit vak vergt veel inzet, aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten, mondelinge presentaties en een miniscriptie. Je krijgt er echter veel voor terug. Je zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen.

NB: de inschrijving voor dit vak is gesloten. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de master coördinator, mw.mr. Anja van Garderen-Groeneveld, via vangarderen@law.eur.nl.

Jouw onderwijs binnen de masteropleiding wordt verzorgd door hoogleraren en universitair (hoofd)docenten die allen toonaangevend zijn op hun vakgebied. Velen vervullen een rol in de (rechts)praktijk (o.m. als advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, lid raad van bestuur multinational, raadsheer plv.). Daarnaast krijg je de praktijk goed mee door het regelmatig volgen van praktijkcolleges die worden verzorgd door praktijkjuristen.

Voor jou als student is in de vakken van de masteropleiding een actieve rol weggelegd. Deze actieve deelname wordt gestimuleerd door het intensief werken aan opdrachten, papers en presentaties.

Door de indeling in werkgroepen van maximaal 25 studenten in het eerste blok van het studiejaar, krijg je snel goede onderlinge contacten, waaraan ook bijeenkomsten in een ontspannen sfeer, zoals de traditionele gezamenlijke lunch ter afsluiting van het eerste blok en de nieuwjaarsbijeenkomst, bijdragen.

Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht beoogt de student in de master Ondernemingsrecht niet alleen kennis bij te brengen van het ondernemingsrecht, maar ook vaardigheden aan te leren die voor juridisch onderzoek en voor beoefening van het ondernemingsrecht in de rechtspraktijk nodig zijn.

NB: de inschrijving voor dit vak is gesloten. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de mastercoördinator, mw.mr. Anja van Garderen-Groeneveld, via vangarderen@law.eur.nl.

Het vak Corporate Governance en Corporate Litigation richt zich op de interne structuur van N.V.’s en B.V.’s, op de aansprakelijkheidspositie van functionarissen van N.V.’s en B.V.’s en op juridische procedures rondom vennootschappen. 

Het vak Fusies, reorganisaties en insolventie gaat over de aanpassing van de juridische structuur van vennootschappen en ondernemingen en over degenen die daarbij zijn betrokken.

De master bevat één vrij keuzevak. In het curriculum van de master is in blok 4 ruimte gemaakt om de vrije keuzeruimte in te vullen. De keuze kan worden gemaakt uit alle juridische vakken van ESL. Ook een keuze uit de hierboven genoemde gebonden keuzevakken is mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een juridisch vak op WO-masterniveau van een andere WO-instelling in Nederland of in het buitenland worden ingebracht.

In dit vak komen de belangrijkste onderdelen van het financieel toezichtsrecht waarmee een beursvennootschap gedurende haar levensloop wordt geconfronteerd verdiepend aan de orde.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zet je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad door middel van het schrijven van een masterscriptie.

Ja dit kan. De masteropleiding Ondernemingsrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar, die door jou als deeltijdstudent in twee jaar kan worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.

Als jij de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie wil volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. De masteropleiding adviseert het volgende schema aan jou als deeltijdstudent, indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.

Deeltijd adviesschema

BlokJaar 1Jaar 2
1RL46 Onderzoekspracticum ondernemingsrechtScriptie*
2RB58 Corporate Governance & Corporate Litigation 
3 RB41 Fusies, reorganisaties en insolventie
4Gebonden keuzevakVrij keuzevak
5RB24 De beursvennootschap in het fin. ToezichtsrechtScriptie**

*  Deeltijdstudenten kunnen in het tweede jaar aan het Septembertraject 2023 deelnemen, omdat zij volgens het adviesschema in blok 1 en 2  geen onderwijs hebben. De voorbereidingen kunnen dan reeds in de zomerperiode plaatsvinden.

** De scriptie kan ook in het tweede jaar in het reguliere Scriptietraject OR 2023-2024 worden geschreven met inachtneming van de deadlines van het traject. NB: start voorbereidingen scriptie in blok 3 (in dit schema tegelijk met RB41 FRI).

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende twee mogelijkheden om de master te combineren. 

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Wil jij een ontslag aanvechten bij de rechter? Wil jij een verdieping in de structuur en het functioneren van vennootschappen? Dan is de Dubbele master Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht iets voor jou! Door anderhalf jaar intensief en actief onderwijs te volgen ben jij, na het succesvol afronden van deze Dubbele master, een specialist op het gebied van het arbeidsrecht én het ondernemingsrecht.

Deze Dubbele master in Rotterdam slaat een goede brug tussen theorie en praktijk en is daardoor een echte Rotterdamse master! Zo werk je nauw samen met gerenommeerde, arbeidsrechtelijke experts, worden er veel kantoorbezoeken afgelegd en wordt jouw kennis op het gebied van fusies, reorganisaties en insolventievraagstukken verdiept.

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut (ORD) organiseert jaarlijks, vaak in samenwerking met de opleiding, voor jou een groot aantal activiteiten, waaronder kantoorbezoeken, borrellezingen en de jaarlijkse studiereis naar een verre bestemming. Jij kan straks terugkijken op een fantastische studietijd en met een uitgebreid netwerk starten aan jouw carrière!

Daarnaast organiseert de opleiding speciaal voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten buiten het verplichte curriculum om ook speciale activiteiten, zoals een exclusieve masterclass Fusies & overnames.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen