Bekijk het studieprogramma

Ondernemingsrecht
Markthal Rotterdam

In Rotterdam, het hart van de Nederlandse bedrijvigheid, biedt de masteropleiding Ondernemingsrecht je de mogelijkheid om je te verdiepen in de structuur en het functioneren van vennootschappen en de zeggenschapsverhoudingen binnen een vennootschap. Hoe functioneren het bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen ten opzichte van elkaar? Hoe dienen vennootschappen om te gaan met ontwikkelingen omtrent o.a. duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaat, databescherming en digitalisering? Hoe kunnen vennootschappen zich beschermen tegen activistische aandeelhouders? Wat zijn de vennootschapsrechtelijke en procesrechtelijke aspecten die verband houden met geschillen binnen en rond ondernemingen? Welke specifieke vraagstukken spelen bij beursgenoteerde ondernemingen? Hoe speelt een onderneming in op veranderende (markt)omstandigheden en hoe past zij haar juridische structuur aan als dat wenselijk of noodzakelijk is? Je verdiept je verder in  fusies, reorganisaties en insolventie, met aandacht voor rechtsvergelijking en oog voor internationale ontwikkelingen. 

Je bent na de master Ondernemingsrecht in staat om zelfstandig juridische vraagstukken over het ondernemingsrecht op te lossen. Het onderwijs is gericht op verwerving van toepasbare kennis en praktisch inzicht op het terrein van het ondernemingsrecht. Daarbij is ook aandacht voor de verwerving en training van praktische mondelinge en schriftelijke vaardigheden die voor ondernemingsrechtelijk afgestudeerde juristen van belang zijn. Onderdeel van deze vaardighedenlijn is een doorlopende jaaropdracht, die als doel heeft je kennis te laten maken met de praktijk en met stukken die in de praktijk worden voorbereid en opgesteld door ondernemingsrechtjuristen.

Het onderwijs zal bij de master Ondernemingsrecht voornamelijk bestaan uit hoorcolleges van docenten die een rol vervullen in de praktijk en werkgroepen met medestudenten. Daarnaast zal de master aanvangen met het vak dat de kern vormt van de master: het Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht.  

Als kern van de master volg je het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht. Samen met een docent ga je dieper in op de stof en leer je praktische vaardigheden. Je bent daardoor beter voorbereid op de scriptie en op de rechtspraktijk en doet ervaring op met presenteren, debatteren, onderzoek en het schrijven van artikelen en notities. Het vak kent een aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, en er moeten diverse schrijfopdrachten en mondelinge presentaties worden uitgevoerd. Het vak vergt dus veel inzet, maar daar krijg je ook veel voor terug. Je zult merken dat het erg inspirerend is om met medestudenten onder begeleiding van een docent-onderzoeker de grenzen van het vakgebied te verkennen. 

NB: je moet je afzonderlijk inschrijven voor dit vak. Het inschrijfformulier Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht vind je hier. De inschrijving sluit op vrijdag 23 augustus 2024.  

Het onderwijs binnen de masteropleiding wordt verzorgd door hoogleraren en universitair (hoofd)docenten die allen toonaangevend zijn op hun vakgebied. Velen vervullen een rol in de (rechts)praktijk (o.m. als advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, lid raad van bestuur multinational, raadsheer-plaatsvervanger). Daarnaast krijg je de praktijk goed mee door het regelmatig volgen van praktijkcolleges die worden verzorgd door praktijkjuristen. 

Voor jou als student is in de vakken van de masteropleiding een actieve rol weggelegd. Deze actieve deelname wordt gestimuleerd door het intensief werken aan opdrachten, papers en presentaties. 

Door de indeling in werkgroepen van ongeveer 20 studenten in het eerste blok van het studiejaar, krijg je snel goede onderlinge contacten, waaraan ook bijeenkomsten in een ontspannen sfeer, zoals de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, bijdragen.

Download hier het programma master Ondernemingsrecht van het komend jaar.

Het vak Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht beoogt de student in de master Ondernemingsrecht niet alleen kennis bij te brengen van het ondernemingsrecht, maar ook vaardigheden aan te leren die voor juridisch onderzoek en voor beoefening van het ondernemingsrecht in de rechtspraktijk nodig zijn.

NB: je moet je afzonderlijk inschrijven voor dit vak. Het inschrijfformulier Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht vind je hier. De inschrijving sluit op vrijdag 23 augustus 2024.

Het vak Corporate Governance en Corporate Litigation richt zich op de interne structuur van N.V.’s en B.V.’s, op de aansprakelijkheidspositie van functionarissen van N.V.’s en B.V.’s en op juridische procedures rondom vennootschappen. 

Het vak Fusies, reorganisaties en insolventie gaat over de aanpassing van de juridische structuur van vennootschappen en ondernemingen en over degenen die daarbij zijn betrokken.

De master bevat één vrij keuzevak. In het curriculum van de master is in blok 4 ruimte gemaakt om de vrije keuzeruimte in te vullen. De keuze kan worden gemaakt uit alle juridische vakken van ESL. Ook een keuze uit de hierboven genoemde gebonden keuzevakken is mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden kan ook een juridisch vak op WO-masterniveau van een andere WO-instelling in Nederland of in het buitenland worden ingebracht.

In dit vak komen de belangrijkste onderdelen van het financieel toezichtsrecht waarmee een beursvennootschap gedurende haar levensloop wordt geconfronteerd verdiepend aan de orde.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zet je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad door middel van het schrijven van een masterscriptie.

Ja, dit kan. De masteropleiding Ondernemingsrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar, die door jou als deeltijdstudent in twee jaar kan worden gevolgd. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.

Als jij de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie wil volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. De masteropleiding adviseert het volgende schema aan jou als deeltijdstudent, indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.

Deeltijd adviesschema

BlokJaar 1Jaar 2
1RL46 Onderzoekspracticum ondernemingsrechtScriptie*
2RB58 Corporate Governance & Corporate Litigation 
3 RB41 Fusies, reorganisaties en insolventie
4Gebonden keuzevakVrij keuzevak
5RB24 De beursvennootschap in het fin. ToezichtsrechtScriptie**

*  Deeltijdstudenten kunnen in het tweede jaar aan het Septembertraject deelnemen, omdat zij volgens het adviesschema in blok 1 en 2 geen onderwijs hebben. De voorbereidingen kunnen dan reeds in de zomerperiode plaatsvinden.

** De scriptie kan ook in het tweede jaar in het reguliere Scriptietraject OR worden geschreven met inachtneming van de deadlines van het traject. NB: start voorbereidingen scriptie in blok 3 (in dit schema tegelijk met RB41 FRI).

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende twee mogelijkheden om de master te combineren. 

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen