Informatie over het BSA bij EUR

Foto van Nuffic, voor gebruik door M&C

Beste studenten,

In de afgelopen weken is er veel aandacht voor het bindend studie-advies (BSA). De Erasmus Universiteit heeft sinds 2012 het BSA, en heeft veel onderzoek gedaan naar de werking en student succes. Dit laat zien dat ons BSA aantoonbaar positief uitwerkt voor studenten. We willen jullie graag via dit bericht informeren over de werking van het BSA en de mogelijkheden die er voor jullie zijn bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Nominaal = normaal

Sinds 2012 heeft de EUR diverse maatregelen ingevoerd om de onderwijskwaliteit en het studentsucces te bevorderen. Het BSA en de hoogte van de BSA-norm zijn onderdelen van een samenhangend onderwijssysteem dat erop is gericht om studenten in staat te stellen om binnen een redelijke termijn hun bachelor-diploma te behalen.

Andere onderdelen zijn compensatiemogelijkheden tussen onderdelen van de studie, de studiebegeleiding in het eerste jaar, de vormgeving van het onderwijs en de manier waarop examencommissies omgaan met persoonlijke omstandigheden en twijfelgevallen. De EUR heeft gekozen voor een hoge BSA-norm van 60 studiepunten[1], vandaar “nominaal=normaal”. Deze norm wordt gecombineerd met intensieve studiebegeleiding en compensatiemogelijkheden.

Compensatiemogelijkheden

Bij de EUR is, binnen bepaalde randvoorwaarden, compensatie van onvoldoendes mogelijk. Die voorwaarden verschillen per opleiding (en zijn te vinden in de Onderwijs en Examenregeling per opleiding). Hiermee is het BSA wat betreft te behalen studiepunten in het eerste studiejaar te vergelijken met andere Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs.

Het College van Beroep Hoger Onderwijs (CBHO) concludeerde in 2018 dat de BSA-norm van de EUR op zichzelf hoog is, maar dat er goed over is nagedacht en dat er voldoende mogelijkheden zijn om de studiepunten te halen.

Positieve effecten

De invoering van de BSA-norm is binnen de EUR uitvoerig onderzocht[2]. Invoering heeft in elk geval geleid tot een substantieel hoger percentage studenten dat de propedeuse in een jaar behaalt. Verder is gebleken dat door de invoering zeker niet meer studenten moeten stoppen met hun studie dan voorheen het geval was. Ook is gebleken dat er geen verschil is in succes tussen studentengroepen. Wel is het zo dat uitval eerder plaatsvindt, namelijk in het eerste jaar in plaats van in latere jaren. Dit is voor studenten uiteindelijk positief: het is beter om vroeg dan laat te stoppen met een studie die niet bij je past.

Daarbij is de toename van positieve studieadviezen het grootst bij studenten die minder goed presteren. Het gekozen model lijkt in het voordeel van juist die studenten. De positieve effecten van de BSA-norm werken door in latere jaren: het aantal studenten dat de bachelor studie nominaal weet af te ronden is behoorlijk gestegen. Ook heeft de norm bij geneeskunde (opnemen aantal EC) geleid tot hogere cijfers. Dit komt o.a. omdat studenten meer bij lessen aanwezig zijn en gedisciplineerd studeren.

Studentenwelzijn

De BSA-norm betekent dat van studenten een maximale prestatie wordt verwacht in het eerste studiejaar. Die verwachten we ook van onszelf als universiteit: ons onderwijssysteem maakt het voor een groot aantal studenten mogelijk de opleiding succesvol af te ronden. Wij realiseren ons dat presteren ook druk met zich meebrengt. Tegelijkertijd weten we dat de invoering van het BSA vooral gunstige effecten heeft voor studenten. Zeker in een tijd met hoge studiekosten is het ook in het belang van studenten zelf dat een passende studiekeuze wordt gemaakt en gedurende de studie geen vertraging wordt opgelopen, of erger: de studie gestaakt moet worden. 

Coulance(maatregelen)

De eerste Covid-19 golf heeft wel degelijk effect gehad op onderwijs en toetsing op het afgelopen collegejaar. Daarom is er toen landelijk gekozen voor coulancemaatregelen, die ook betrekking hadden op het BSA. Dit jaar waren we goed voorbereid op eventuele beperkende maatregelen en is de EUR in staat het onderwijs volledig aan te bieden. Wij verwachten dan ook geen studievertraging als gevolg van de huidige situatie.

Met de andere Nederlandse universiteiten is afgesproken dat er op dit moment geen coulancemaatregelen nodig zijn. Eventueel kan op opleidingsniveau worden besloten specifieke coulancemaatregelen te nemen. Als daarvoor aanleiding is zullen we dat doen voor 1 februari 2021. Voor individuele studenten die onevenredig benadeeld worden door de huidige situatie is het binnen de bestaande regelingen al mogelijk gebruik te maken van de zogenoemde hardheidsclausule. 

Last but not least...

We zijn trots op wat we binnen de EUR de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van studie- en studentsucces. Dat was niet mogelijk geweest zonder de inzet van docenten, studiebegeleiders, de medezeggenschap, de examencommissies en last but not least: van jullie, onze studenten.

We blijven ons inzetten voor het best mogelijk onderwijs aan onze universiteit, ook onder de huidige, uitdagende omstandigheden. 

Hartelijke groet,

Het College van Bestuur

Erasmus Universiteit Rotterdam


[1] Bij de bacheloropleiding Geneeskunde is de norm nu 46 EC.

[2] Bindend Studieadvies (BSA): Paardenmiddel of sluitstuk van kwaliteitszorg?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen