Reactie vanuit het College van Bestuur op eisen OccupyEUR

Alexander Santos Lima

Vandaag voert OccupyEUR actie in de hal en Aula in het Erasmus Building. Hieronder vind je de reactie van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam die rond 18:00 uur op 9 mei 2023 naar OccupyEUR is verzonden.

Het DNA van Erasmus Universiteit Rotterdam

Als College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. We hebben de ambitie om een van de duurzaamste universiteiten van Nederland te zijn. In februari van dit jaar hebben we met het onderstrepen van de klimaatnoodtoestand laten zien dat we onze duurzame ambities verder willen versnellen en daar werken we hard aan. Mede als gevolg van de eerdere bezettingen van OccupyEUR zijn deze in een extra stroomversnelling gekomen. We vinden het teleurstellend dat OccupyEUR tot op heden niet bereid is gebleken tot een inhoudelijk gesprek.

Dit jaar nog komen er 14 universiteitsbrede dialogen met alle faculteiten waarin we met elkaar in gesprek gaan over duurzaamheid en de banden met de fossiele industrie. Daarbij is ruimte voor alle meningen. De demonstranten nodigen we hierbij van harte uit om deel te nemen aan het gesprek en het academische debat te voeren. Deelname kan via een e-mail aan dialoog@eur.nl.

De grootste impact maken wij door duurzaamheid in het onderwijs te verweven. Daarom werken we aan onderwijsprogramma’s gericht op duurzaamheid die studenten voorbereiden op het werk van morgen. Ook streven we naar de integratie van het thema duurzaamheid in álle opleidingen op álle niveaus. In 2022 waren er 64 masters, minors, (keuze)vakken, honoursprogramma's en MOOC's over duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen die hier studeert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over dit belangrijke en relevante onderwerp moet hebben nagedacht. Ons doel is om duurzaamheid te verankeren in alles wat we doen en het onderdeel te maken van ons DNA. Dit voeren we ook door in de bedrijfsvoering van de gehele universiteit.

Veel van de thema’s waar OccupyEUR aandacht voor vraagt, staan hoog op onze agenda, zoals we als College van Bestuur de afgelopen tijd al vaker hebben aangegeven. We geven hierbij graag toelichting over de huidige visie van het CvB, de acties die we reeds hebben ondernomen en opgestart wat betreft de banden met de fossiele industrie, studentenschuld, precariteit en toegankelijkheid.

Campustuin Woudestein in de zon.
Alexander Santos Lima

Fossiele industrie

Het gevoelige vraagstuk over het al dan niet doorsnijden van banden van de fossiele industrie, wat er precies onder verstaan wordt en onder welke voorwaarden er al dan niet samengewerkt kan worden, is precies onderdeel van de duurzaamheidsdialogen die de komende tijd zullen plaatsvinden. In een academische gemeenschap is het debat het startpunt voor nieuwe inzichten en posities. Uitgangspunt voor de start van onze sessies over de samenwerking met de fossiele industrie zou de door de VU gekozen aanpak kunnen zijn.

Erasmus Universiteit Rotterdam belegt niet via het Erasmus Trustfonds. Het Trustfonds is onafhankelijk met een eigen bestuur en Raad van Toezicht. Hun beleggingen zijn EsG-gecertificeerd en in een klein deel van de pakketten bevinden zich indirect banden met de fossiele industrie.

Studentenschuld

De beslissing om studentenschulden kwijt te schelden is een verantwoordelijkheid van het kabinet, primair de ministeries van OCW en Financiën.

Precariteit

In de vorige CAO-afspraken hebben we al mooie stappen gezet in het aanbieden van meer vaste banen. We ondersteunen in het algemeen de behoefte en noodzaak om het aantal vaste contracten te verhogen. Langdurig tijdelijke contracten kunnen een ongunstig effect hebben op de werkdrukbeleving of op het werkplezier. Daarom zijn we in onderhandeling met de bonden over het verder naar beneden brengen van het aantal langdurig tijdelijke contracten en zien het als een enorme prioriteit om dit aan te pakken.

De EUR heeft zich zeer intensief en met succes in het Bestuursakkoord ingezet om meer eerste geldstromen te krijgen voor het verlagen van de werkdruk en het ondersteunen van docenten en vrij onderzoek. Een groot aantal universitair docenten komt daardoor dit jaar in aanmerking voor een startersbeurs.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze universiteit voor studenten en medewerkers met een functiebeperking is nog niet goed genoeg. Daarom heeft het CvB vorig jaar een actieplan opgesteld en een coördinator aangesteld om de EUR toegankelijker te maken voor deze groep. Er is tevens een klankbordgroep met studenten en medewerkers met een functiebeperking binnen onze gemeenschap, waarmee we reeds verbeteringen hebben gerealiseerd, en we werken actief aan het bewustzijn op dit thema onder alle medewerkers. We werken aan toegang van de gebouwen en investeren in digitalisering om maatwerk te bieden in het toegankelijk maken van onderwijs. We hebben er daarom vertrouwen in dat we de komende tijd zullen zorgen dat de EUR toegankelijker wordt. Onze ambitie is dat studenten, medewerkers en bezoekers met een functiebeperking zich thuis voelen op onze universiteit; de inclusieve universiteit staat bij ons hoog in het vaandel.

Meer informatie

Actie OccupyEUR beëindigd

De demonstratie van het Erasmus Building op campus Woudestein is beëindigd. De politie heeft daarbij ondersteuning verleend. Sinds dinsdagmorgen demonstreerde een groep van OccupyEUR in de hal van het gebouw. De huisregels van de universiteit zijn met de demonstranten gedeeld, met daarin onder andere de sluitingstijd van het gebouw om 19.30 uur. Ook is aan het begin van de avond verschillende keren aan de demonstranten gevraagd het pand te verlaten. De meeste aanwezigen gaven daar gehoor aan. Een kleine groep is door de politie uit het pand gehaald en gearresteerd. Dit betreft 12 studenten.

Gerelateerde content
De Erasmus Universiteit Rotterdam erkent de klimaat- en ecologische noodtoestand. Met de verklaring scherpt de universiteit haar eigen duurzame ambities aan.
In het Sustainability Progress Report 2022 laten we zien wat er vorig jaar binnen onze universiteit is bereikt op het gebied van duurzaamheid.
Campus tuin op campus Woudestein op een zonnige dag.
EUR organiseert 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid in de dialoogserie Sustainability at EUR: From words to action.
Studenten op de trap van Langeveld Building

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen