Suggestie voor neutralere winstbelastingheffing multinationals

Suggestie voor neutralere winstbelastingheffing

Eigenlijk zouden we ons moeten herbezinnen op de manier waarop we ons internationale bedrijfsleven in de winstbelastingheffing betrekken. Dit stelt Maarten de Wilde in zijn proefschrift ‘Sharing the Pie; Taxing Multinationals in a Global Market’. Hij komt tot een technisch voorstel voor een heffingssystematiek om ondernemingswinsten te belasten zonder dat deze internationale ondernemings- en investerings(locatie)beslissingen beïnvloedt. De Wilde verdedigt zijn proefschrift op donderdag 15 januari 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De belastingheffing van multinationals staat volop in de schijnwerpers. Binnen de samenleving wordt gediscussieerd over belastingposities van multinationals en belastingconcurrentie door landen. Het lijkt erop dat landen met hun winstbelastingsystemen internationale bedrijfsprocessen beïnvloeden en bedrijven daardoor economisch suboptimale ondernemingsbeslissingen nemen. De winstbelastingsystemen van landen zijn verouderd. Ze stammen uit de jaren twintig van de vorige eeuw en worden sindsdien steeds weer opgelapt waar ze niet adequaat functioneren. Dat is niet goed voor de economie. Is het niet tijd ze in het museum bij te zetten, samen met die andere spullen uit lang vervlogen tijden?

Neutralere winstbelastingheffing
De Wilde komt met een voorstel voor een neutralere winstbelastingheffing. In zijn voorstel wordt het internationale concern als één belastingplichtige gezien. Nu geldt dit voor iedere afzonderlijke bv en de buitenlandse varianten hiervan, ook als ze deel uitmaken van hetzelfde internationale concern. 
In het voorstel krijgt het concern een aftrek voor de kapitaalvergoedingen die het de aandeelhouders betaalt. Nu krijgen concerns dat niet. Dit stimuleert financiering met geldleningen omdat rentebetalingen wel aftrekbaar zijn.

Voor internationale situaties wordt belastbare winst in het voorstel geografisch toebedeeld aan de landen waar het concern zijn producten en diensten effectief afzet. In de huidige systematiek zijn dit de landen waar het concern investeert. Dit prikkelt om daar te investeren waar de laagste belastingtarieven gelden. Het lijkt voor landen of regio’s aantrekkelijk om naar het voorgestelde systeem over te stappen, zowel gezamenlijk als individueel. Het bevordert het investeringsklimaat.

Maarten de Wilde is fiscalist bij Loyens & Loeff.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 E press@eur.nl