Voorkeur College van Bestuur voor samengaan ESHCC en ESSB

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil het cluster sociale- en geesteswetenschappen versterken. Het samengaan van de faculteiten ESHCC en ESSB biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda. Het College van Bestuur spreekt dan ook zijn voorkeur uit voor dit scenario, afkomstig uit het adviesrapport van de interim-decaan van ESHCC over de toekomst van deze faculteit. 

Bij de aanstelling van prof.dr. Dymph van den Boom als interim-decaan van Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) kreeg ze de opdracht van het College van Bestuur om een plan op te stellen met aanbevelingen om de faculteit te versterken. Onlangs is dat advies aan het CvB gestuurd. 

Na zorgvuldige bestudering van alle opties spreekt het CvB nu zijn voorkeur uit voor het samengaan van ESHCC en ESSB (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences). Zo wil het College het cluster sociale- en geesteswetenschappen versterken. Het samengaan van ESHCC en ESSB biedt de mogelijkheid een krachtige faculteit te creëren op het gebied van de humanities en social sciences met een ambitieuze, inhoudelijke, interdisciplinaire en onderscheidende agenda.

De decaan van ESSB is nu gevraagd zijn zienswijze te geven. Na weging van die zienswijze neemt het CvB een voorgenomen besluit. Het scenario wordt daarna verder uitgewerkt.

Onderwijs en onderzoek

Ten eerste biedt het samengaan van ESHCC en ESSB in de visie van het CvB grote mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. De onderzoeksdisciplines van beide faculteiten vullen elkaar inhoudelijk goed aan en versterken elkaar. Bij ESHCC omvat het onderzoek nu al elementen van zowel de sociale- als geesteswetenschappen. Op het gebied van onderwijs bieden beide faculteiten kleinschalige en activerende programma’s aan. 

Door samen te gaan is het mogelijk nieuwe multi- en interdisciplinaire programma’s te ontwikkelen. Dat is in het belang van zowel de studenten, staf als ook de maatschappelijke agenda als geheel. Beide faculteiten werken nu al nauw samen in het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ en in de Erasmus Graduate School of Social Sciences and Humanities

Grote mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs

    

Nieuwe strategie

Verder sluit het samengaan van ESHCC en ESSB uitstekend aan op de nieuwe strategie van de universiteit, waarin het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal staat. Voor zo’n ambitieuze agenda is interdisciplinair onderzoek en onderwijs onontbeerlijk. 

In de nieuwe strategie staat ook een sterke profilering centraal. Het samengaan van de disciplines van ESSB en ESSHCC zorgt voor een veel grotere zichtbaarheid van de Erasmus Universiteit op het gebied van humanities en social sciences - en daarmee een sterkere positie, ook internationaal. Een sterke positie is vooral van belang met het oog op het verkrijgen van onderzoeksfinanciering, zowel in Nederland als in Brussel. Meer financiële middelen maakt het ook aantrekkelijker voor (internationaal) toptalent om naar Rotterdam te komen. 

Het voordeel van schaalgrootte komt ook terug in de bundeling van financiële middelen en ondersteuning, resulterend in een robuuste faculteit met voldoende personele capaciteit en infrastructuur om onderzoek en onderwijs optimaal mogelijk te maken. Het CvB is ook bereid stevig te investeren in de gecombineerde faculteit. 

Proces

Het College van Bestuur zal op basis van beide documenten (advies en zienswijze) haar finale afwegingen maken. Het College  begrijpt daarbij heel goed dat het voorkeursscenario, zodra daartoe besloten wordt, een ingrijpend proces zal betekenen, voor staf en studenten. Daarom zal dit proces zo goed en zorgvuldig mogelijk worden gefaciliteerd, in het belang van alle betrokkenen. 

Het CvB heeft de intentie een voorgenomen besluit tot reorganisatie laten uitwerken zodra de zienswijze van decaan ESSB is ontvangen. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren voor zowel medewerkers als studenten heeft een verkorte reorganisatieprocedure in dat geval de voorkeur van het College van Bestuur, expliciet zonder gedwongen ontslagen. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl