Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen.

Living together in vital cities

Living together in Vital Cities

Bijdragen aan de kwaliteit van leven in steden

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijk gebied. Dit zal oplopen tot 66 procent in 2050. Met name steden in Azië en de sub-Sahara hebben te maken met massale migratie vanaf het platteland. Hierdoor neemt de arme bevolking in deze steden sterk toe. Globalisering, technologische verandering, internationale migratie en toenemende ongelijkheid maken de sociale structuur en cultuur van steden wereldwijd complexer.

Door te onderzoeken hoe maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de stedelijke leefomgeving kunnen wetenschappers steden helpen te floreren. Onderzoekers uit verschillende disciplines werken binnen dit initiative nauw samen om de voorwaarden te identificeren voor gelijke levenskansen, veilige leefomgevingen, en het harmonieus samenleven van een steeds meer diverse bevolking.

Vital Cities and Citizens

“Steden kun je zien als interessante proeftuinen waar je de complexiteit van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen kunt besturen. Dit dwingt ons kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen en te onderzoeken welke vervolgacties passend zijn, in nauwe samenwerking met allerlei maatschappelijke partners. Vital Cities and Citizens toont aan dat academisch onderzoek en maatschappelijke relevantie hand in hand gaan.” Professor Victor Bekkers, Decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Het onderzoek heeft drie subthema’s:

Migratie en diversiteit

Meer mensen migreren over grotere afstanden, waarbij steden vaak de voornaamste ijkpunten vormen in wereldwijde migratienetwerken. De populatie van migratiesteden is vaak zeer divers – in sommige gevallen heeft zelfs meer dan de helft van de stedelijke bevolking een internationale migratieachtergrond.

De grenzen tussen permanente en tijdelijke migratie vervagen: een deel van de migranten keert terug, anderen reizen verder, sommigen blijven. Deze massale migratie leidt vaak tot ongelijkheid tussen de nieuwkomers en de bewoners die al langere tijd in de stad wonen. Door toenemende diversiteit ontstaan er gevoelens van verlies en onzekerheid. Hoe gaan maatschappelijke organisaties en instituties hiermee om?

Veiligheid en weerbaarheid

Hoewel verstedelijking veel kansen biedt voor onderwijs, werk en dienstverlening, krijgen veel inwoners te maken met armoede, criminaliteit en sociale uitsluiting.

Vooral minderheden krijgen hiermee te maken. Voor effectieve maatregelen is het belangrijk om zichtbaar te maken wat de voorwaarden zijn voor een veilig en aangenaam leven in een stedelijke omgeving.

Cultuur en Creativiteit

Steden zijn creatieve broedplaatsen. Een rijk cultureel leven vergroot de leefbaarheid van de stad waarin een diverse populatie zich thuis voelt.

Tegelijkertijd is cultuur aan voortdurende verandering onderhevig en wordt ook sterk beïnvloed door deze diverse populatie. De vraag is dan ook hoe de creativiteit van individuen en organisaties kan worden gestimuleerd. En: wat is de rol van de media en de creatieve industrie daarin? Neem bijvoorbeeld Creative Industries, waarin al ons onderzoek en onderwijs samenkomt dat over mode, games, muziek, kunst, erfgoed, media toerisme, (digitale) media of cultureel ondernemerschap gaat.  

Armoede en ongelijkheid in Nederland

Ons onderzoek naar armoedebestrijding en inclusief (stads)leven

Lees meer
Nieuws
Lees het laatste nieuws op het gebied van Vital Citizens and Citizens
Bekijk nieuws
Evenementen
Aankomende evenementen op het gebied van Vital Cities and Citizens
Bekijk evenementen