Over ons

Language & Training Centre - Cover Photo (2017)

Het Language & Training Centre (LTC) is het expertisecentrum en partner op het gebied van taaltoetsen, taalcursussen en (mondelinge en schriftelijke) communicatietrainingen. Het LTC maakt deel uit van Education & Student Affairs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor het verzorgen van de toetsen en trainingen werken we samen met een vaste groep van ongeveer 50 gekwalificeerde en ervaren docenten en trainers.

Het LTC verzorgt taaltoetsen, taalcursussen en communicatietrainingen voor:

 1. studenten
 2. medewerkers
 3. overigen met een academische achtergrond (hbo/wo)
 4. de zakelijke markt

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met en voor hoogopgeleiden.

Een groot gedeelte van ons aanbod is ook toegankelijk voor studenten van andere Nederlandse universiteiten en hogescholen, EUR-alumni en anderen met een hbo- of wo- opleidingsniveau. Vanzelfsprekend leveren we ook graag maatwerk op verzoek van en in overleg met onze klanten. Hierbij kan er gedacht worden aan:

 • maatwerk programma’s in samenwerking met faculteiten;
 • cursussen voor groepen medewerkers;
 • cursussen voor groepen studenten;
 • maatwerk programma’s voor bedrijven.

Voor individuele maatwerkaanvragen kun je uiteraard ook contact met ons opnemen. 

Missie

Het Language & Training Centre (LTC) is binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en daarbuiten het expertisecentrum en de partner op het gebied van taaltoetsen, taalcursussen en communicatietrainingen. Het LTC zorgt voor een breed aanbod van uitstekende kwaliteit tegen concurrerende prijzen voor studenten, medewerkers, alumni en anderen met een academische achtergrond. Klantgerichtheid, een uitstekende service en topkwaliteit zijn ons kenmerk.

Visie

Om goed te kunnen functioneren in een internationale omgeving, is het noodzakelijk om te beschikken over goede communicatieve vaardigheden in meerdere talen. Dat geldt voor de zakelijke markt, maar ook voor academici. Het LTC wil hoogopgeleiden de mogelijkheid bieden om zich een tweede of derde vreemde taal eigen te maken in snel tempo en toegesneden op de eigen behoefte. Een uitstekende beheersing van ten minste de Engelse en de Nederlandse taal is noodzakelijk om als academische gemeenschap optimaal te kunnen functioneren. Het LTC draagt hier graag aan bij!

Didactische uitgangspunten

Onze visie vertaalt zich in de volgende didactische uitgangspunten in onze cursussen:

 • De communicatievaardigheid staat centraal (grammatica en woordenschat zijn geen doel op zich);
 • Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk gesproken in de te leren taal (de doeltaal);
 • Bij het leren van een taal is ook het vergaren van kennis over de cultuur belangrijk;
 • De vaardigheden die getraind worden, zijn praktisch toepasbaar in het dagelijks leven (studie, werk of sociale aangelegenheden);
 • De inzet en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer zijn belangrijk voor het
  leerproces.

Het kwaliteitszorgsysteem van het Language & Training Centre bestaat uit een systematische evaluatieprocedure en een permanente gerichtheid op de verbetering van onze organisatie en van de kwaliteit van de cursussen.

Ons doel is dat onze klanten het Language & Training Centre (LTC) kennen vanwege ons uitstekende aanbod, goede docenten en top-service. Het LTC monitort haar scores voortdurend en scoort minimaal 4 (op een schaal van 5) voor haar activiteiten. Topkwaliteit, een goede service en klantbetrokkenheid staan hoog in ons vaandel!

In de evaluatieprocedure onderscheiden we:

 Tevredenheid van onze opdrachtgevers en cursisten

 • Systematische evaluatie van de cursussen met cursisten
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Evaluatieformulier en –gesprek met opdrachtgevers

Kwaliteit van onze cursussen

 • Cursusevaluaties door docenten

 Kwaliteit van onze docenten en trainers

 • Competentielijst docenten en trainers (werving & selectie)
 • Jaargesprekken met individuele docenten
 • Bijeenkomsten met taalteams
 • Docentendagen
 • Collegiale feedback
 • Innovatie en ontwikkeling (aanbod; werkvormen; ICT)
 • Studie-/discussiebijeenkomsten

Het Language & Training Centre streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over een van de diensten van het Talencentrum, dan horen we dat natuurlijk graag van u. Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering* schriftelijk gemotiveerd aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Onder een klacht verstaan wij een schriftelijke uiting van ontevredenheid over een dienst of personeelslid van het Language & Training Centre.

Probleem bespreken

Voordat u gebruikmaakt van de klachtenregeling, raden we u aan het probleem te bespreken met de betrokkenen. Hebt u bijvoorbeeld een klacht over de inhoud van uw cursus, bespreek dit dan eerst met uw docent. Wilt u graag wisselen van groep, bespreek dit dan met uw docent of met het secretariaat van het Language & Training Centre In veel gevallen kan direct al een oplossing gevonden worden.

Procedure

Als u een klacht heeft, kunt u uw klacht kenbaar maken door een brief of een e-mail te sturen, onder vermelding van ‘klacht’ naar:

per briefper e-mail
Language & Training Centre EUR
T.a.v. S. Limburg
Sanders Building Room L2-017
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
sharon.limburg@eur.nl 
 1. U ontvangt binnen één week na binnenkomst een ontvangstbevestiging van uw klacht.
   
 2. Uw klacht wordt na ontvangst besproken door de klachtencommissie, die bestaat uit de senior coördinator van het Language & Training Centre en de coördinator van de taalsectie
  waarop uw klacht betrekking heeft.
   
 3. Mocht u een klacht over de sectiecoördinator hebben, dan bestaat de klachtencommissie uit de senior coördinator en de coördinator van een andere sectie. Bij een klacht over de senior coördinator bestaat de klachtencommissie unitmanager PRO E&S (Drs. L.I.M. Jillissen) en het hoofd Studentenvoorzieningen (Drs. J.A.M. Matthijsse). Een klacht over de sectiecoördinator kunt u sturen naar: office.es@eur.nl
   
 4.  Eventueel wordt u uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en samen te praten over een mogelijke oplossing. Indien u bij het indienen van uw klacht bovenstaande procedure volgt, wordt uw klacht altijd in behandeling genomen. Uiterlijk 20 dagen na binnenkomst van de klacht krijgt u een reactie.
   
 5. Indien de behandeling van een klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.
   
 6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.

Om een goed beeld te krijgen van uw klacht vragen wij u de volgende punten op te nemen in
uw brief of e-mail:

 • Uw persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • De dienst waarover u een klacht heeft, zo gedetailleerd mogelijk (bijvoorbeeld taalcursus + niveau, naam docent, periode van de cursus etcetera);
 • De aard van de klacht
  (wat had u verwacht, aan welke verwachting is niet voldaan);
 • Wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen en hoe dat is verlopen
  (bijvoorbeeld met de docent of het secretariaat gesproken);
 • Dagtekening;
 • Ondertekening.

Mocht u na de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u in beroep gaan bij de beroepscommissie. Voeg uw klacht, de reacties die u kreeg toe als bijlage en beschrijf helder waarover u ontevreden bent (blijft). Wij hopen echter dat wij er in een eerder stadium samen met u uit kunnen komen.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door het Language & Training Centre, de klachtencommissie en de beroepscommissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dan kunt u uw klacht en de afhandeling ervan voorleggen aan het College van Arbitrage van Blik Op Werk.

Neem contact op met Blik op Werk                    College van Arbitrage BOW
                                                                                Postbus 2708
                                                                                3500 GS Utrecht.

Per telefoon                                                           030-3030645

Per e-mail                                                              klachten@zoekinburgerschool.nl

Bezoekadres:                                                          Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht. 

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van het Language & Training Centre schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

De beroepscommissie bestaat uit:

 • Drs. L.I.M. Jillissen
 • Drs. J.A.M. Matthijsse

De beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen. Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, dan wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel. U kunt uw beroep sturen naar:

per briefper e-mail
Secretariaat E&S
T.a.v. Beroepscommissie klachten LTC/E&S
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
office.es@eur.nl

Klik op de losse paragrafen om meer te weten te komen over ons privacyreglement.

Artikel 1: Begripsbepaling

In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302) verstaan onder:

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens

het reglement: dit reglement, inclusief de bijlagen;

persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon;

verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

verantwoordelijke: Language & Training Centre Erasmus Universiteit Rotterdam

bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

personeel: personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke;

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

gebruiker: degene die onder verantwoordelijkheid van de beheerder bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen;

Artikel 2: Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van het Taal- & Trainingscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, alsmede op de daaraan ten grondslag liggende documenten die in een bestand zijn opgenomen. Dit reglement is voorts van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 3: Beheer van de persoonsgegevens

Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen is in de bijlagen aangegeven wie de verantwoordelijke is, wie de beheerder en – indien van toepassing – wie de bewerker.

Artikel 4: Doelstellingen van de verwerking

Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen zijn in de bijlagen de doelen dan wel de samenhangende doelen geformuleerd.

Artikel 5: Rechtmatige grondslag van de verwerking

De rechtmatige grondslag voor de verwerkingen is gelegen in a) de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarbij de betrokkene partij is, b) het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, c) een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke, d) een vitaal belang van de betrokkene, dan wel – uitsluitend indien a), b), c) of d) niet van toepassing is – e) de ondubbelzinnige toestemming die de betrokkene heeft verleend.

Artikel 6: Soorten van opgenomen persoonsgegevens en de wijze van verkrijging

a. Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen is in de bijlagen aangegeven welke soorten van persoonsgegevens ten hoogste worden verwerkt en op welke wijze deze  gegevens worden verkregen.
b. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf.
c. Persoonsgegevens worden niet verzameld bij derden zonder de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
d. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
e. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de in de bijlagen genoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 
f. Bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 23 van de wet. 
g. De beheerder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

Artikel 7: Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

a. Persoonsgegevens die niet langer voor het doel noodzakelijk zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
b. Na beëindiging van het dienstverband of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de verantwoordelijke worden de gegevens nog maximaal twee jaar bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven.
c. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.

Artikel 8: Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

a. Uitsluitend de beheerder en de door de beheerder aangewezen gebruikers hebben, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de verwerking, rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens.
b. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 9: Technische werkzaamheden

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

Artikel 10: Verstrekking van persoonsgegevens

a. Per afzonderlijke verwerking of samenhangende verwerkingen is in de bijlagen aangegeven aan welke personen binnen en buiten de organisatie welke persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, gelet op het doel en de grondslag van de verwerking.

b. De verantwoordelijke informeert derden, die op vastgestelde wijze bepaalde persoonsgegevens verwerken, over de daaraan gestelde voorwaarden en beperkingen. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die de betrokkene lijdt door onrechtmatig gebruik door derden van door de verantwoordelijke rechtmatig aan die derden verstrekte persoonsgegevens, tenzij de schade niet aan de verantwoordelijke kan worden toegerekend.

Artikel 11: Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

De verantwoordelijke geeft geen persoonsgegevens door naar een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, dat geen passend beschermingsniveau heeft, tenzij voldaan is aan tenminste één van de volgende voorwaarden:

a. met dat bedrijf of die vestiging is een contract gesloten overeenkomstig de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen, welk contract voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens de instemming heeft van de functionaris voor de gegevensbescherming;
b. de doorgifte is noodzakelijk in het kader van de arbeidsovereenkomst tussen de verantwoordelijke en de betrokkene;
c. de betrokkene heeft een verklaring ondertekend, waarin hij de verantwoordelijke toestemming geeft voor de doorgifte. Die verklaring is in eenvoudige, begrijpelijke taal opgesteld, met specifieke informatie over het betrokken bedrijf of de betrokken vestiging, de door te geven persoonsgegevens, het doel van de doorgifte en de duur van de periode, waarin die verklaring wordt gebruikt.

Artikel 12: Verdere verwerking van persoonsgegevens

a. De te verwerken persoonsgegevens worden slechts verder verwerkt op een wijze die niet onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij wordt tenminste rekening gehouden met de verwantschap van de doelen, de aard van de gegevens, de gevolgen van de verdere verwerking voor de betrokkene, de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en de waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
b. Persoonsgegevens mogen verder worden verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is of geschiedt met de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Artikel 13: Beveiliging

a. De verantwoordelijke stelt in een beveiligingsplan richtlijnen op voor de technische en organisatorische beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens en legt dit plan ter instemming voor aan de functionaris voor de gegevensbescherming.
b. De verantwoordelijke doet het vastgestelde beveiligingsplan toekomen aan de beheerder. De beheerder verwerkt overeenkomstig de richtlijnen van dit plan.
c. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een bewerker, legt de verantwoordelijke de wederzijdse verplichtingen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens schriftelijk in een overeenkomst met die bewerker vast. De bewerker verwerkt overeenkomstig diens overeengekomen verplichtingen.

Artikel 14: Informatieplicht

a. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verkrijgt bij de betrokkene zelf, deelt hij de betrokkene vóór het moment van verkrijging zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene hiervan reeds op de hoogte is.
b. Indien de verantwoordelijke persoonsgegevens verkrijgt van een derde of door observatie van de betrokkene, deelt de verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging zijn identiteit mee alsmede het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.
c. De verantwoordelijke verstrekt de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie op een zodanige wijze dat de betrokkene er daadwerkelijk de beschikking over krijgt.

Artikel 15: Algemeen

a. Iedere betrokkene heeft recht op informatie, inzage en correctie (verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming) alsmede recht van verzet, zoals geformuleerd in de volgende artikelen van deze paragraaf.
b. Het uitoefenen van die rechten kan in werktijd geschieden. 
c. Aan het uitoefenen van die rechten zijn voor de betrokkene geen kosten verbonden.
d. Betrokkenen kunnen zich bij het uitoefenen van die rechten laten bijstaan.
e. De beheerder wijst betrokkenen op de mogelijkheden van rechtsbescherming en toezicht en op de rol daarin van de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 16: Recht op informatie

De verantwoordelijke informeert betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen. Daarbij wordt betrokkene ook geïnformeerd over de plaats waar de documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien dan wel opgevraagd.

Artikel 17: Recht op inzage

a. De beheerder deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 
b. Indien dat het geval is, verstrekt de beheerder de verzoeker desgewenst, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
c. De verzoeker heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Hij hoeft hiervoor niet te betalen. 
d. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de beheerder aan het verzoek in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast. 
e. De beheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. 
f. De beheerder kan weigeren aan een verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:
1. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
2. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen. 

Artikel 18: Recht op correctie: verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming

a. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de beheerder over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen. 
b. De beheerder deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, omkleedt hij dat met redenen. 
c. De beheerder draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 
d. De beheerder informeert in geval van verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming derden daarover en verzekert zich ervan dat die derden hun bestanden dienovereenkomstig aanpassen. De beheerder deelt de verzoeker mee aan welke derden hij die informatie heeft verstrekt.

Artikel 19: Recht van verzet

a. Indien de rechtmatige grondslag voor een bepaalde verwerking is gelegen in het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, kan de betrokkene bij de beheerder te allen tijde bezwaar aantekenen tegen die verwerking in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
b. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordeelt de verantwoordelijke of dit verzet gerechtvaardigd is. 
c. De beheerder beëindigt de verwerking terstond, indien de verantwoordelijke het verzet gerechtvaardigd acht. Verzet tegen de verwerking voor commerciële of charitatieve doelen is altijd gerechtvaardigd.

Artikel 20: Klachtenprocedure

a. Elke betrokkene heeft het recht bij de verantwoordelijke een klacht in te dienen
1. tegen een beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 17, 18 en 19;
2. tegen een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in artikel 20;
alsmede
3. tegen de wijze waarop de verantwoordelijke, de beheerder of de bewerker de in dit reglement opgenomen regels uitvoert. 
b. De verantwoordelijke reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst, schriftelijk en met redenen omkleed op de klacht. 
c. Betrokkene kan zich bij de indiening en behandeling van zijn klacht laten bijstaan 
d. De verantwoordelijke kan het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inwinnen.
e. De verantwoordelijke kan tot het oordeel komen dat de klacht onterecht is dan wel geheel of gedeeltelijk terecht.
f. Indien de verantwoordelijke de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verantwoordelijke informeert de betrokkene, wiens klacht hij niet of slechts gedeeltelijk honoreert, over die mogelijkheid en over het adres van de Autoriteit.
g. Indien de verantwoordelijke oordeelt dat de klacht geheel of gedeeltelijk terecht is, beslist hij om 
1.(indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in lid 1 onder a.:)het verzoek van betrokkene alsnog geheel of gedeeltelijk te honoreren; 
2. (indien de klacht zich richt tegen een beslissing als bedoeld in lid 1 onder b.:) het verzet van betrokkene alsnog te honoreren; 
3. (indien de klacht zich richt tegen de wijze van uitvoering als bedoeld in lid 1 onder c.:) alsnog uitvoering te geven aan de in het reglement opgenomen regels, hetgeen kan inhouden een handelen of een nalaten, waaronder begrepen een herstellen of een stoppen; 
4. de schade die betrokkene heeft geleden, waaronder eventuele immateriële schade, te vergoeden. 
h. De verantwoordelijke maakt zijn oordeel schriftelijk aan betrokkene kenbaar. 
i. Indien de verantwoordelijke niet binnen zes weken na het indienen van de klacht reageert, kan betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 21: Toezicht op de naleving

De Autoriteit Persoonsgegevens is op grond van de wet bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit reglement krachtens de wet opgenomen bepalingen.

Artikel 22: Scholing

De verantwoordelijke draagt zorg voor een regelmatige scholing van de beheerders en de gebruikers om te verzekeren dat ze de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.

Artikel 23: Onvoorzien

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de verantwoordelijke, zo mogelijk na consultatie en instemming van de functionaris voor de gegevensbescherming. In spoedeisende gevallen informeert de verantwoordelijke de functionaris gegevensbescherming achteraf.

Artikel 24: Publicatie

Dit reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de afdeling die het beheer voert over de verwerking.

Artikel 25: Wijzigingen en aanvullingen

1. Wijzigingen en aanvullingen van het reglement behoeven de instemming van de functionaris gegevensbescherming.

Artikel 26: Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Language & Training Centre Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bij voorkeur werken wij met freelancers die ingeschreven staan bij het CRKBO en die voldoen aan de volgende eisen:

 • Moedertaalspreker in de doeltaal.
 • Een universitair diploma in een onderwerp dat relevant is voor de functie, inclusief een onderwijskwalificatie.
 • 5 jaar ervaring in het lesgeven aan hoogopgeleiden.
 • Flexibel en bereid tot avondwerk.
 • Uitstekende digitale en communicatieve vaardigheden.
 • Engels B1 niveau of hoger.

Vacature: NT2-docent (freelancer)

Ben jij een gecertificeerd NT2-docent en voel je je thuis in een internationale leeromgeving? Ben je bovendien iemand die graag hard werkt in een inspirerend team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen