Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het geheel. De raad staat het College van Bestuur met raad bij en is belast met de goedkeuring van belangrijke plandocumenten als het financieel jaarverslag, het bestuur- en beheersregelement en de begroting.

De raad is verantwoording verschuldigd aan de minister van OCW. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar door de minister van OCW. Eén van de raadsleden geniet het bijzonder vertrouwen van de universiteitsraad.

Profielschets RvT leden.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Ir.drs. H.N.J. (Hans) Smits, voorzitter (van 1 januari 2014 t/m 30 April 2018)
  In voorgaande jaren president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hij vervult een aantal commissariaten, waaronder bij de Gasunie, Air France-KLM en Jansen de Jong Groep.

  Nevenfuncties:
  Voorzitter Raad van Commissarissen KLM
  Non-executive Director Air France-KLM
  CEO/Voorzitter Raad van Bestuur Jansen de Jong Groep
  Voorzitter Centrale Plan Commissie

 • J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart, vicevoorzitter en lid Audit Committee  (van 1 december 2015 t/m 30 november 2019)
  Burgemeester van Delft. Zij was staatssecretaris van OCW en minister van OCW in de jaren 2007-2012. Daarvoor was zij onder meer wethouder van Almere.

  Nevenfuncties:
  Voorzitter Stichting Lezen & Schrijven
  Lid Raad van Advies NCOI Opleidingsgroep

 • Prof.dr.ir. C.J. (Hans) van Duijn, voorzitter Kwaliteitscommissie (van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019)
  Hoogleraar Wiskunde aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Tot begin 2015 Rector Magnificus van de TU/e. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e.

  Nevenfuncties:
  Voorzitter Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NOW)
  Voorzitter bestuur JMBC (onderzoekschool voor stromingsleer)
  Voorzitter Europees Keramisch Werkcentrum
  Wetenschappelijk directeur Darcy Center (TU/e-UU)
  Kwartiermaker University College for Engineering and Innovation

 • Mr.drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, voorzitter Audit Committee  (van 1 maart 2014 t/m 28 februari 2018)
  Directeur(-lid) bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

  Nevenfuncties:
  Lid Advisory Council & Senior Advisor (external) Genpact
  Senior Advisor (external) McKinsey & Company
  Commissaris Albron
  Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
  Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
  Bestuurslid Prins Claus Fonds
  Voorzitter van de Raad van Toezicht Stedelijk Museum Schiedam

 • Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins, lid Kwaliteitscommissie (van 1 juni 2012 t/m 31 mei 2016, met herbenoeming tot 1 juni 2020)
  Hoogleraar recht en informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

  Nevenfuncties:
  Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW)
  Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tilburg e.o.
  Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  Voorzitter Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
  Bestuurslid Rathenau Instituut
  Lid Raad van Advies SIDN Fonds

Secretaris: Drs. A.D. van der Pijl
Kamer A2-07, Erasmus Building, Woudestein
T (010) 408 8998 / 408 8758 (bgg)
E
secretaris.rvt@eur.nl