Advies en begeleiding

De vertrouwenspersonen en klachtencommissie van EUR Holding BV en haar werkmaatschappijen

Het is lang niet altijd makkelijk om de juiste weg te vinden als er vragen zijn of twijfels rijzen over integriteit of ongewenst gedrag. Een Vertrouwenspersoon is getraind om integriteitsvraagstukken te herkennen en om medewerkers, studenten/cursisten, contractpartners en andere derden te ondersteunen als klankbord, begeleider en doorverwijzer. Deze functionaris beschikt over een luisterend oor en kan ondersteuning bieden bij de bepaling van eventuele vervolgstappen. Voor de indiening van een formele klacht beschikt EUR Holding BV over een Klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen

EUR Holding BV heeft twee vertrouwenspersonen benoemd die voor de Holding zelf en alle werkmaatschappijen werken:

  • Counselor wetenschappelijke integriteit. Deze adviseert over en begeleidt bij vragen, meldingen of klachten betreffende (vermoeden van inbreuk op) wetenschappelijke integriteit bij contractonderzoek en -onderwijs binnen de werkmaatschappijen van EUR Holding BV;

  • Vertrouwenspersoon. Deze adviseert over en begeleidt bij vragen, meldingen of klachten bij ongewenst gedrag en (vermoedens van) misstanden binnen (de werkmaatschappijen van) EUR Holding BV.

De vertrouwenspersoon/counselor streeft ernaar bij te dragen aan de oplossing van een integriteitsprobleem. Hij/zij heeft de bevoegdheid om alle informatie in te winnen die redelijkerwijs noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem.
De vertrouwenspersoon/counselor neemt ten opzichte van de werkgever een onafhankelijke positie in. In beginsel blijft alles wat besproken wordt tussen betrokkene en de vertrouwenspersoon/counselor vertrouwelijk. In beginsel, want als het gaat om een ernstig strafbaar feit is de vertrouwenspersoon/ counselor gehouden om aangifte te doen. Uiteraard wordt hierover eerst met betrokkene gesproken.

Klachtencommissie

EUR Holding BV kent een Klachtencommissie, de Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden (COOM). Deze onderzoekt, beoordeelt en behandelt alle schriftelijke klachten inzake ongewenste omgangsvormen en behandelt meldingen over (vermoede) misstanden die binnen EUR Holding en haar werkmaatschappijen worden gesignaleerd. Ze geeft op basis van haar bevindingen aan de Directeur van de desbetreffende werkmaatschappij / de EUR Holding haar oordeel en een advies over eventueel te treffen maatregelen. Als de Directeur zelf betrokken is in de klacht (als klager of beklaagde) dan neemt de voorzitter van de Raad van Commissarissen de rol van de Directeur over.