Advies en begeleiding

De directies van alle werkmaatschappijen onderschrijven het integriteitsbeleid en dragen dit actief uit. Dat betekent ook dat zij zich direct aanspreekbaar voelen als een betrokkene binnen of in contact met hun onderneming stuit op (het vermoeden van) ongewenst gedrag, een misstand of een schending van wetenschappelijke integriteit.

Maar desgewenst kan een betrokkene direct contact zoeken met een van de vertrouwenspersonen die door EUR Holding zijn aangewezen. Zij zijn getraind om integriteitsvraagstukken te herkennen en om een betrokkene te ondersteunen als klankbord, begeleider en doorverwijzer. De vertrouwenspersoon beschikt over een luisterend oor en biedt ondersteuning bij de bepaling van eventuele vervolgstappen.

Als finale stap kan, na een voorafgaande melding bij de vertrouwenspersonen, een formele klacht in behandeling worden genomen door een onafhankelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen

Mariëlle van Leeuwen en Debra Young zijn aangewezen als onafhankelijke vertrouwenspersoon om medewerkers, cursisten en contractspartners van EUR Holding en haar werkmaatschappijen bij te staan wanneer zij onverhoopt te maken krijgen met ongewenst gedrag of als zij tegen een (vermoede) misstand aanlopen. De vertrouwenspersonen vangen op, bieden emotionele ondersteuning en verwijzen indien gewenst door naar een professionele hulpverlener. Daarnaast informeren en adviseren zij over de mogelijkheden om een einde te maken aan het ongewenste gedrag of de misstand, door de mogelijke stappen gericht op het vinden van een oplossing toe te lichten. Mariëlle van Leeuwen en Debra Young zijn bereikbaar via het mailadres confidential-counsellor@holding.eur.nl.

Professor Jack Vromen treedt voor EUR Holding en haar werkmaatschappijen op als onafhankelijke counselor wetenschappelijke integriteit. Hij adviseert en begeleidt bij vragen over wetenschappelijke integriteit of meldingen over (het vermoeden van) een schending van wetenschappelijke integriteit. In het geval van een melding kan de counselor wetenschappelijke integriteit ook zijn – vrijblijvende – oordeel geven over de onderhavige kwestie, dan wel bemiddeling aanbieden indien de kwestie naar mening van de betrokkenen in redelijkheid kan worden opgelost. Professor Jack Vromen is bereikbaar via het mailadres scientificintegrity-counsellor@holding.eur.nl.

Klachtencommissie

De voor EUR Holding en haar werkmaatschappijen ingestelde onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt formele klachten inzake ongewenste omgangsvormen, een misstand dan wel een schending van wetenschappelijke integriteit. De klachtencommissie stelt op basis van haar onderzoek en bevindingen een advies op over eventueel te treffen maatregelen en overlegt dit aan de directie van de betrokken onderneming. Vervolgens is het aan de directie van deze onderneming om te besluiten over de te treffen maatregelen.

De klachtencommissie bestaat uit dr. Gera Noordzij, professor Muel Kaptein en professor Sanne Taekema.

De klachtencommissie is bereikbaar via het mailadres coom@holding.eur.nl. Gegeven het formele karakter van een klacht is het noodzakelijk om daartoe eerst goed kennis te nemen van de klachtenprocedure, zoals beschreven in de Integriteitsregeling 2021.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen