Legal Procedures

Skyline van Rotterdam met de Erasmusbrug en hoge flats

Legal Procedures, onderdeel van de afdeling Juridische Zaken, ondersteunt meerdere onafhankelijke colleges en commissies: het College van Beroep voor de Examens (CBE), de Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften (AKB), het Geschillencollege Niet-Initieel Onderwijs (GNIO), de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI), de Commissie Ongewenst Gedrag (COG), de Geschillenadviescommissie studenten (GAS), de Commissie Klokkenluiders (CK) en de Commissie Geschillen Werknemers (CGW). Daarnaast is Legal Procedures verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak bij beroep tegen besluiten van het College van Beroep voor de Examens.

Voor een uitvoeriger beeld van Legal Procedures en de verschillende rechtsbeschermingscommissies- en colleges kunt u kijken in de jaarverslagen rechtsbescherming, het overzicht rechtsbeschermingscommissies- en colleges en de webpagina's van de betreffende commissies of colleges.

Bezwaren, beroepen en klachten

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de universiteit of een orgaan daarvan, zoals bijvoorbeeld het College van Bestuur, een decaan, een examencommissie of een examinator, kunt u de rechtsmiddelen bezwaar en beroep aanwenden.

Wanneer u het niet eens bent over de wijze waarop een bestuursorgaan* zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u of een ander heeft gedragen, kunt u een klacht indienen bij de Faciliteit Rechtsbescherming.

* Klachten over gedrag van een werknemer of een bestuursorgaan van het Erasmus MC, worden behandeld door het Erasmus MC en kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Erasmus MC, per mail (k.mahabali-somai@erasmusmc.nl) of per post (Kamer Gk-1, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam).

Faciliteit Rechtsbescherming

De EUR kent één loket waar studenten hun bezwaren, beroepen en klachten kunnen indienen. Dit loket heet Faciliteit Rechtsbescherming en wordt beheerd door Legal Procedures. De bezwaren, beroepen en klachten worden rechtstreeks doorgeleid naar de juiste colleges, commissies en/of organen, waarna u op de hoogte wordt gesteld van de verdere procedure. De werkwijze van de Faciliteit Rechtsbescherming vindt u in de Werkwijzer afhandeling berichten studenten en extranei Faciliteit Rechtsbescherming 2021.

Legal Procedures ondersteunt meerdere rechtsbeschermingscommissies en -colleges. Wie waar en waarvoor terecht kan vindt u hieronder.

 • Wie? Klachten: eenieder; Bezwaarschriften: belanghebbenden (geen student of extraneus)
 • Waartegen? Klachten: gedrag van een bestuursorgaan van de EUR of een medewerker werkzaam voor de EUR*; Bezwaarschriften: beslissingen van een bestuursorgaan waardoor belanghebbende rechtstreeks wordt getroffen

* Klachten over gedrag van een werknemer of een bestuursorgaan van het Erasmus MC, worden behandeld door het Erasmus MC en kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Erasmus MC, per mail k.mahabali-somai@erasmusmc.nl of per post Kamer Gk-1, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

 • Wie? Student of extraneus (ook voormalig of toekomstig)
 • Waartegen? Beslissingen van examencommissies, examinatoren, commissie colloquium-doctum, toelating tot een opleiding, afwijzend besluit volgend op het bindend studieadvies

 • Wie? Eenieder
 • Waartegen? Onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten waarbij het maatschappelijk belang in het geding is: schending van een wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar aantasting milieu, gevaar goed functioneren openbare dienst of onderneming

 • Wie? Een ieder
 • Waartegen? Vermoeden schending ongewenste omgangsvormen door medewerker EUR*, iemand met een gastvrijheidsovereenkomst, iemand die werkzaamheden voor de EUR verricht anders dan met arbeidsovereenkomst, een student of extraneus

* Klachten over gedrag van een werknemer of een bestuursorgaan van het Erasmus MC, worden behandeld door het Erasmus MC en kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Erasmus MC, per mail k.mahabali-somai@erasmusmc.nl of per post Kamer Gk-1, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

 • Wie? Een ieder
 • Waartegen? Vermoeden schending wetenschappelijke integriteit door medewerker van de universiteit*

* Vermoeden van schending wetenschappelijke integriteit door een medewerker van het Erasmus MC wordt behandeld door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit Erasmus MC

 • Wie? Student of extraneus (ook voormalig en toekomstig)
 • Waartegen? Een schriftelijke beslissing door of namens het College van Bestuur, genomen op basis van de WWH of op de WHW gebaseerde regelingen en gericht op rechtsgevolg, met uitzondering van beslissingen waar het CBE bevoegd is

 • Wie? Deelnemer niet-initiële opleiding mits GNIO bevoegd verklaard is
 • Waartegen? Beslissingen van niet-initiële opleidingen

Vaak is het handig om een probleem met de EUR op een informele manier op te lossen. Praten en het probleem op een redelijke manier uitleggen aan de docent of de betreffende persoon kan al veel problemen oplossen. Wanneer u een probleem of een klacht heeft kunt u terecht bij de Faciliteit Rechtsbescherming van de EUR. Dit is één loket waar studenten hun bezwaren, beroepen en klachten kunnen indienen. Dit loket wordt beheerd door Legal Procedures. De bezwaren, beroepen en klachten worden rechtstreeks doorgeleid naar de juiste colleges, commissies en/of organen, waarna u op de hoogte wordt gesteld van de verdere procedure.

Indien u graag juridisch advies ontvangt met betrekking tot bezwaren, beroepen of klachten zijn er diverse externe instanties waar u contact mee kunt opnemen. 

Het is mogelijk om informatie in te winnen bij de studentenlijn van de Landelijke Studentenvakbond. De studentenlijn wordt bemand door jonge juristen en vrijwilligers. Zij kunnen u advies geven met betrekking tot beroeps- en bezwaarprocedures. Zij kunnen u niet vertegenwoordigen in juridische procedures.

Voor meer informatie over de studentenlijn van de Landelijke Studentenvakbond kunt u terecht op de volgende website: https://lsvb.nl/studentenlijn/

Het is ook mogelijk om uw probleem voor te leggen aan het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies. Het Juridisch loket kan op verschillende manieren worden bereikt:

 • U kunt het Juridisch loket bellen via 0900-8020, hieraan zijn kosten verbonden;
 • U kunt het Juridisch loket mailen via het formulier op de website van het Juridisch Loket (uw e-mail wordt binnen 3 werkdagen beantwoord door een van de juristen);
 • U kunt langsgaan tijdens het inloopspreekuur (meer informatie over de tijden en de locaties kunt u vinden op de volgende website: https://www.juridischloket.nl/contact/ .

Afspraak maken

Wanneer meer tijd nodig is om uw vraag te beantwoorden, kan de jurist van het Juridisch Loket besluiten een afspraak met u te maken.

Als u in aanmerking komt voor een afspraak, vraagt het Juridisch Loket naar uw inkomen en uw vermogen. Verdient u te veel of heeft u te veel vermogen? Dan kan het Juridisch Loket u helaas niet verder helpen. Dat bepaalt de Wet op Rechtsbijstand. Mogelijk kunt u dan terecht bij uw rechtsbijstandsverzekering of vakbond.

Voor meer informatie over de werkwijze van het Juridisch Loket kunt u de volgende website raadplegen: https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken/

Als u met uw juridische probleem bij het Juridisch Loket komt, kijken zij eerst samen met u naar uw situatie. Het Juridisch Loket kijkt of een advocaat nodig is en of u de advocaat zelf kunt betalen. Als het Juridisch Loket u doorverwijst naar een advocaat, krijgt u een verwijsbrief.

Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan hoeft u de kosten van de advocaat misschien niet te betalen. De overheid betaalt de kosten dan voor u. Dit wordt 'gesubsidieerde rechtsbijstand' of 'een toevoeging' genoemd. Uw advocaat regelt de aanvraag voor een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of u recht heeft op de toevoeging.

Als u een toevoeging krijgt, moet u nog wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van hoeveel u verdient. U kunt korting krijgen op de eigen bijdrage met een doorverwijzing van het Juridisch Loket.

Wanneer u geen advocaat krijgt toegewezen kunt u vanzelfsprekend zelf een juridisch adviseur of advocaat inhuren. Dit is echter op eigen kosten.

De procedures bij de Faciliteit Rechtsbescherming van de EUR worden volgens de wet in de Nederlandse taal gevoerd. Indien u de Nederlandse taal niet goed beheerst kan het zijn dat u een tolk nodig heeft.

In beginsel moet degene die een tolk nodig heeft, zelf een tolk regelen en betalen. Afhankelijk van inkomen en eigen vermogen kan het zijn dat u recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat/een mediator en/of een tolk. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Het is dus belangrijk om te kijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u hiervoor in aanmerking komt, kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen waarna u tevens een tolk toegewezen kunt krijgen.

Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u de volgende website raadplegen: https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/gesubsidieerde-rechtsbijstand/

Contact

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen