Legal Protection

De afdeling Legal Protection ondersteunt meerdere onafhankelijke colleges en commissies: College van beroep voor de examens (CBE), Adviescommissie voor de bezwaarschriften (ACB), Geschillencommissie niet-initiële opleidingen (GNIO), Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI), Commissie seksuele intimidatie, agressie en geweld (SIAG) en Geschillencommissie iudicium abeundi (GIA). Ook de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit (VPWI) wordt door afdeling Legal Protection ondersteund. Daarnaast is Legal Protection, met ondersteuning van Legal Advice, verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging bij het College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) bij beroep tegen besluiten van het College van Beroep voor de Examens en het Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (LOWI).

Bezwaren, beroepen en klachten

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de universiteit of een orgaan daarvan, zoals bijvoorbeeld het College van Bestuur, een decaan, een examencommissie of een examinator, kunt u de rechtsmiddelen bezwaar en beroep aanwenden. Wanneer u het niet eens bent over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u of een ander heeft gedragen, kunt u een klacht indienen bij de Faciliteit Rechtsbescherming.

Zie voor uitgebreidere informatie:

Faciliteit Rechtsbescherming

De EUR kent één loket waar studenten hun bezwaren, beroepen en klachten kunnen indienen. Dit loket heet Faciliteit Rechtsbescherming en wordt beheerd door Legal Protection. De bezwaren, beroepen en klachten worden rechtstreeks doorgeleid naar de juiste colleges, commissies en/of organen, waarna u op de hoogte wordt gesteld van de verdere procedure.

Contact Afdeling Legal Protection