Legal Protection

Legal Protection, onderdeel van de afdeling Juridische Zaken, ondersteunt meerdere onafhankelijke colleges en commissies: College van beroep voor de examens (CBE), Adviescommissie voor klachten en bezwaarschriften (AKB), Geschillencommissie niet-initiële opleidingen (GNIO), Commissie wetenschappelijke integriteit (CWI), Commissie ongewenst gedrag (COG) en Geschillenadviescommissie studenten (GAS). Daarnaast is Legal Protection verantwoordelijk voor de procesvertegenwoordiging bij het College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) bij beroep tegen besluiten van het College van Beroep voor de Examens en het Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (LOWI).

Voor een uitvoeriger beeld van Legal Protection en de verschillende rechtsbeschermingscommissies- en colleges kunt u kijken in de jaarverslagen rechtsbescherming of het overzicht rechtsbeschermingscommissies- en colleges.

Bezwaren, beroepen en klachten

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de universiteit of een orgaan daarvan, zoals bijvoorbeeld het College van Bestuur, een decaan, een examencommissie of een examinator, kunt u de rechtsmiddelen bezwaar en beroep aanwenden. Wanneer u het niet eens bent over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens u of een ander heeft gedragen, kunt u een klacht indienen bij de Faciliteit Rechtsbescherming.

Faciliteit Rechtsbescherming

De EUR kent één loket waar studenten hun bezwaren, beroepen en klachten kunnen indienen. Dit loket heet Faciliteit Rechtsbescherming en wordt beheerd door Legal Protection. De bezwaren, beroepen en klachten worden rechtstreeks doorgeleid naar de juiste colleges, commissies en/of organen, waarna u op de hoogte wordt gesteld van de verdere procedure. De werkwijze van de Faciliteit Rechtsbescherming vindt u in de Werkwijzer afhandeling berichten studenten en extranei Faciliteit Rechtsbescherming 2021.

Legal Protection ondersteunt meerdere rechtsbeschermingscommissies en -colleges. Wie waar en waarvoor terecht kan vindt u hieronder.

 • Wie? Klachten: eenieder; Bezwaarschriften: belanghebbenden (geen student of extraneus)
 • Waartegen? Klachten: gedrag van een bestuursorgaan; Bezwaarschriften: beslissingen van een bestuursorgaan waardoor belanghebbende rechtstreeks wordt getroffen

 • Wie? Student of extraneus (ook voormalig of toekomstig)
 • Waartegen? Beslissingen van examencommissies, examinatoren, commissie colloquium-doctum, toelating tot een opleiding, afwijzend besluit volgend op het bindend studieadvies

 • Wie? Een ieder
 • Waartegen? Onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten waarbij het maatschappelijk belang in het geding is: schending van een wettelijk voorschrift, gevaar volksgezondheid, gevaar veiligheid personen, gevaar aantasting milieu, gevaar goed functioneren openbare dienst of onderneming

 • Wie? Een ieder
 • Waartegen? Vermoeden schending ongewenste omgangsvormen door medewerker EUR, iemand met een gastvrijheidsovereenkomst, iemand die werkzaamheden voor de EUR verricht anders dan met arbeidsovereenkomst, een student of extraneus

 • Wie? Een ieder
 • Waartegen? Vermoeden schending wetenschappelijke integriteit door medewerker van de universiteit

 • Wie? Student of extraneus (ook voormalig en toekomstig)
 • Waartegen? Een schriftelijke beslissing door of namens het College van Bestuur, genomen op basis van de WWH of op de WHW gebaseerde regelingen en gericht op rechtsgevolg, met uitzondering van beslissingen waar het CBE bevoegd is

 • Wie? Deelnemer niet-initiële opleiding mits GNIO bevoegd verklaard is
 • Waartegen? Beslissingen van niet-initiële opleidingen

Contact

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen