Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften

Degene die rechtstreeks is betrokken bij een besluit van een bestuursorgaan van de EUR kan tegen dit besluit bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften (hierna: AKB). Over bezwaarschriften van studenten en extranei worden niet geadviseerd door de AKB. Deze bezwaren worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.63a WHW behandeld door de Geschillenadviescommissie Studenten (hierna: GAS).

Daarnaast heeft eenieder het recht om een klacht in te dienen over het gedrag van een bestuursorgaan van de EUR. Gedrag van een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, wordt volgens de Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als gedrag van het bestuursorgaan.

Samenstelling AKB

De AKB bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het CvB. In de commissie heeft ten minste één jurist zitting en ten minste één persoon die deskundig is ten aanzien van de aangelegenheid.

De leden van de commissie zijn op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij de besluitvorming waartegen het bezwaar is gericht. Indien het een klacht betreft zijn de leden van de commissie op dezelfde wijze niet betrokken (geweest) bij de handeling of het nalaten die tot de klacht heeft geleid. 

Procedure

De AKB heeft de taak om – naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift of de klacht – het College van Bestuur (hierna: CvB) te adviseren. Het CvB zal uiteindelijk de beslissing op bezwaar nemen of een oordeel over de klacht geven.

Tijdens de procedure zal een hoorzitting plaatsvinden. Partijen krijgen de mogelijkheid om tijdens deze zitting hun standpunten nog een laatste keer naar voren te brengen. Nadere regelgeving met betrekking tot de hoorzitting is terug te vinden in het Reglement Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften 2021.

Spoedeisendheid

Indien u meent een spoedeisend belang te hebben kun u uw verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter. In tegenstelling tot de GAS voorziet de AKB niet in een eigen mogelijkheid tot een voorlopige voorziening.

Beslissing op bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van de beslissing op bezwaar. Indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies gegeven door de AKB zal dit in de beslissing gemotiveerd zijn. Indien de beslissing niet afwijkt van het advies kunt u de motivering terugvinden in de inhoud van het advies van de AKB. Bij beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Afhandeling klacht

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van het oordeel over de klacht. Indien het oordeel afwijkt van het advies gegeven door de AKB zal dit in oordeel zijn gemotiveerd. Let op: tegen de afhandeling van een klacht staat geen bezwaar en beroep open.

Contact

E-mailadres
akb@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen