Fondsen & Doneren

Wilt u doneren? Neem dan contact op met Stichting Erasmus Trustfonds op telefoonnummer 010 411 0596 of per mail via secretariaat@trustfonds.nl.

De Erasmus Universiteit Rotterdam onderhoudt een bijzondere band met de volgende fondsen:

Contactinformatie

Secretariaat: Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam,
tel. (010) 411 05 96
secretariaat@trustfonds.nl
www.trustfonds.nl

Bankgegevens

ING-rekening: IBAN: NL24 INGB 0000 6290 21 – BIC: INGBNL2A

ABN AMRO Mees Pierson-rekening: IBAN: NL06ABNA 0564 4143 52 – BIC: ABNANL2A

Rekeningnummer ten gunste van fondsen op naam:
NL40 ABNA 0253 8280 82

Het fonds is in 1920 gesticht bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de bankiersfirma R. Mees & Zoonen te Rotterdam met het doel de bloei te bevorderen van de toenmalige Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Een specifiek onderdeel van de doelstelling was de ondersteuning van minvermogende talentvolle studenten door het beschikbaar stellen van renteloze leningen.

Het fonds is sinds 11 november 2005 gefuseerd met de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Het vermogen van het Hoogeschool-Fonds wordt volgens de statuten door de Vereniging Trustfonds in haar boeken en jaarrekening te allen tijde apart geadministreerd onder de naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920. De doelstelling van ondersteuning van minvermogende veelbelovende studenten en de andere verplichtingen van het Hoogeschool-Fonds zijn overgenomen door het Trustfonds.

Meer informatie: www.trustfonds.nl

Het Van Beek Fonds, ingesteld door de heer A.A. van Beek heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. Het verleent bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit zijn verbonden, die zich, door een aaneengesloten verblijf binnen Europa van minimaal vier weken, en buiten Europa van minimaal acht weken - in een land waar het Nederlands of een aanverwante taal niet de voertaal is - binnen het curriculum nader willen bekwamen en hun studie aanvullen.  

Contactinformatie

Secretariaat: Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam 
Secretaris: mw. mr. M. van Eesteren - van de Erve

secretariaat@aavanbeekfonds.nl
010 411 0596
www.aavanbeekfonds.nl

Bankgegevens

ING-rekening: IBAN: NL58 INGB 000 7665468
BIC: INGBNL2A

Het Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR is per 1 mei 2022 opgeheven.

Doelstelling

Het Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR stelt zich ten doel de onderlinge contacten van in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en uit de Nederlandse Antillen te bevorderen, evenals de bevordering van contacten tussen hen en studenten van Nederlandse afkomst.

Richtlijnen voor aanvragen voor financiële ondersteuning

Studenten, groepen of verenigingen en organisaties van studenten kunnen voor door hen te organiseren evenementen of activiteiten die passen binnen de doelstelling van het Fonds een verzoek tot subsidiëring indienen bij de secretaris op het hierboven vermelde kantooradres. Het Fonds is niet bedoeld voor individuele studiebeurzen.

Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat het Fonds nimmer 100% financiert en dat naast inbreng van anderen een aanmerkelijke eigen inbreng verlangd wordt.

De Fonds Commissie beslist of een aanvraag voor honorering in aanmerking komt. Over een toe- of afwijzing kan niet in beroep gegaan worden.

1. Tijdstip indiening

Aanvragen voor ondersteuning dienen minimaal twee maanden voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend bij het secretariaat van het Fonds;

2. Doel en begroting

De aanvragen kunnen kort zijn, maar dienen duidelijk te zijn over:

  • Het doel waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit doel dient immer te vallen binnen de doelstelling van het Fonds.
  • Begroting van kosten èn dekking, waaronder opgave van lopende subsidieaanvragen (b.v. bij overheidsin­stellin­gen en andere fondsen), alsmede bijdragen van Universiteit/faculteit, eigen bijdrage e.d.
  • Aanvragen dienen altijd per normale post te worden toegezonden. Wordt dit verzuimd dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  • Aanvragen dienen compleet te zijn. Mochten er stukken worden nagestuurd dan dient dit duidelijk vermeld te worden.

3. Naam, adres etc.

Uit de aanvraag dienen NAW-gegevens van de aanvrager duidelijk te blijken, maar ook e-mail adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer. Natuurlijke personen dienen hun studentennummer te vermelden.

Rechtspersonen (b.v. verenigingen en stichtingen) worden verzocht de statuten en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel mee te zen­den.  

Kantooradres

secretaris: drs. J.A.M. Matthijsse, Sanders Building, kamer L3-019
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel. (010) 408 1123

Commissieleden

Prof. dr. H.B. Entzinger, voorzitter
Drs. J.A.M. Matthijsse, secretaris
Mr. M. van Eesteren-van de Erve, penningmeester
Drs. R. Rijntjes, lid

Dit fonds steunt jong talent in het Erasmus MC en reikt jaarlijks het Erasmus MC Vriendenfonds Fellowship uit aan jonge onderzoekers. Tevens verzamelt dit fonds gelden voor onderzoek en de aanschaf van apparatuur.

Kansarme talentvolle jongeren veelal uit Oost-Europa en ontwikkelingslanden worden door dit fonds in staat gesteld om aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te studeren.
 

Met dit fonds wil Erasmus School of Law studenten de kans geven hun talenten extra te ontplooien.

Door dit fonds krijgen stedelijke professionals die zich geen vervolgopleiding kunnen veroorloven de kans zich te ontwikkelen tot stedelijke managers middels een vervolgopleiding bij IHS.

Getalenteerde studenten uit met name ontwikkelingslanden krijgen door dit fonds de mogelijkheid om aan het ISS te studeren en zicht te ontwikkelen tot de nieuwe generatie change agents.

Dit nieuwe vermogensfonds van Erasmus Alumni Trust en Erasmus Universiteit Rotterdam is een significante en onafhankelijke bron van inkomsten voor onderzoek en onderwijs. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen