Wetenschappelijke Integriteit

Binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen, dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd.

In de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit is een uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de EUR worden onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit.

  • Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) adviseert inzake klachten over schendingen van wetenschappelijke integriteit. Het LOWI neemt uitsluitend klachten in behandeling waarover de instelling al een beslissing heeft genomen.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Met vragen over wetenschappelijke integriteit, vermoedens van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit en misstanden kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is benoemd professor Patrick Groenen.  Prof. Groenen is te bereiken via de secretaris van de vertrouwenspersoon, drs. Riëtte te Lindert: vertrouwenspersoon.onderzoek@eur.nl of (010) 408 8805

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit behandelt klachten aangaande schending van de Wetenschappelijke Integriteit door een medewerker van de EUR. Een klacht kan ingediend worden via het College van Bestuur, de vertrouwenspersoon dan wel rechtstreeks gemeld worden bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De voorzitter van deze Commissie is Professor Muel Kaptein. Professor Muel Kaptein is te bereiken via de secretaris, drs. Riette te Lindert: riette.telindert@eur.nl of (010) 408 8805.

Coördinator wetenschappelijke integriteit

Het College van Bestuur heeft dr. Clemens Festen aangesteld als coördinator wetenschappelijke integriteit. Op basis van vele gesprekken binnen de organisatie is een voorstel gedaan voor aanvullende activiteiten op het gebied van  wetenschappelijke integriteit. Het is de bedoeling dat daarmee de implementatie van de aanbevelingen van de Taskforce Scientific Integrity EUR verder wordt ondersteund en de wetenschappelijke integriteit in algemene zin wordt bevorderd. Het gaat onder meer om activiteiten op de volgende terreinen:

  • Onderwijs betreffende wetenschappelijke integriteit voor staf en promovendi
  • Continue bestuurlijke en managerial aandacht voor wetenschappelijke integriteit
  • Infrastructuur voor data opslag en – analyse (vergelijk ook Research Matters)
  • Referentie check / plagiaat scan proefschriften (procedure)
  • Ethische advisering onderzoek Uw suggesties voor het verder bevorderen van wetenschappelijke integriteit kunt u doorgeven aan coordinator.scientificintegrity@eur.nl.

Dilemmaspel Wetenschappelijke integriteit

De EUR heeft, naast het reeds bestaande algemene dilemmaspel, een dilemmaspel specifiek gericht op professionaliteit en integriteit in onderzoek ontwikkeld. Het dilemmaspel ‘Professionalism and integrity in research’ maakt inmiddels onderdeel uit van de standaard training wetenschappelijke integriteit voor PhD studenten en onderzoekers. Het maakt veel voorkomende dilemma’s in de wetenschap bespreekbaar en nodigt uit hierover met collega’s in discussie te gaan. De dilemmaspellen zijn beschikbaar gesteld aan de faculteiten. Een interactieve pdf in de huidige huisstijl vindt via de link onderaan de pagina.

Data management- en opslag

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat data management en –opslag cruciaal zijn bij wetenschappelijk integer handelen. De aanbevelingen van de Taskforce richten zich dan ook met name op dit onderdeel. De belangrijkste aanbeveling vormt het opzetten van een structuur voor data management en –opslag. Hiervoor worden werkprocessen en protocollen opgesteld, inclusief het definiëren van minimale standaards voor verschillende onderzoeksmethoden. Verantwoorde data management en -opslag hoort bij een professionele werkwijze, het is niet ‘extra’. Ondersteuning en training wordt o.a. georganiseerd door expert advies voor wetenschappelijke staf, relevante websites, en opslag en back-up faciliteiten.

(Research Data Management)

Dilemmaspel Wetenschappelijke Integriteit

Download het spel

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Download de gedragscode