Kwalificaties

BKO, SKO, LOL, BKE, SKE

CLI biedt, in nauwe samenwerking met onderzoeks- en trainingsinstituut Risbo, verschillende opleidingen voor docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na afronding van de opleiding ontvangt de docent een certificaat en aantekening in het HR-systeem van de EUR.

De structurele opleidingen zijn de Basiskwalificatie onderwijs (BKO), de Senior kwalificatie onderwijs (SKO) en de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL). Via het volgen van een paar gerichte Microlabs kan ook een Basiskwalificatie Examinering (BKE) worden verkregen. Daarop aansluitend is sinds 2021 ook de Senior Kwalificatie Examinering (SKE) een kwalificatie die docenten kunnen behalen.

In 2018 is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de nieuwe onderwijsvisie. Deze nieuwe BKO is blended en meer activerend.

De deelname van docenten aan de BKO, die verplicht is voor alle docenten aan de EUR, wordt gefinancierd door de faculteiten zelf.

UTQ

In de Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO) leren docenten hun vak opnieuw in te richten. Er gaat hierbij in het speciaal aandacht uit naar het activeren van studenten en het gebruik van digitale leermiddelen. Met de SKO stellen we daarnaast docenten in het hoger onderwijs in staat nog beter de verschillende senior docent rollen te vervullen. Zij stimuleren immers de ontwikkeling van studenten op verschillende manieren: binnen het eigen vak, maar vaak ook vanuit andere, meer strategische rollen binnen de faculteit of instelling. Dit in samenwerking met collega’s en belanghebbenden.

De SKO is een vervolgtraject op de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). In de SKO ligt de nadruk op het uitvoeren van een onderwijsproject, waarmee wordt gewerkt aan innovatie van een vak of onderdeel van een curriculum. Daarnaast werken de deelnemers aan verschillende rollen waar zij als senior docent mee te maken krijgen, zoals ontwerper, visionair, mentor, reflector, verbinder en evaluator.

Doelgroep en benodigde voorkennis

De SKO is bedoeld voor ervaren docenten met minimaal vijf jaar ervaring in het hoger onderwijs en in het bezit van een BKO certificaat. Ook is vereist dat zij binnen de faculteit ook buiten het eigen vak bij het onderwijs betrokken zijn. Deelnemers aan de SKO kenmerken zich door het durven experimenteren in het onderwijs. Ze zijn gemotiveerd en streven naar onderwijskwaliteit. Zij willen zich ontwikkelen in vaardigheden die ook buiten het eigen vak, bij dragen aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen de instelling.

Doelstellingen/competenties

Na het volgen van de SKO zijn docenten in staat om in een academische context:

  • Te handelen op basis van een theoretisch onderbouwde visie op onderwijs.
  • Op gestructureerde wijze een onderwijsproject door te voeren, ten behoeve van het leerproces van studenten.
  • De impact die het gegeven onderwijs heeft op het leerproces van de studenten te kunnen evalueren.
  • Collega’s te begeleiden bij het ontwikkelen/uitvoeren van onderwijs.
  • Te reflecteren op het eigen leerproces gedurende het traject en nieuwe ontwikkelpunten te formuleren voor de toekomst.

Inhoud en vorm

Het SKO traject duurt in totaal ongeveer 10 maanden. Tijdens het traject wordt er gewerkt aan een eigen gekozen onderwijsproject dat past binnen de strategische thema’s en/of ontwikkelingen van de eigen faculteit of die van de universiteit in brede zin. Gedurende het traject wordt er door middel van verschillende workshops gewerkt aan het onderwijsproject. In deze workshops staan analyse, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een onderwijsproject centraal. Daarnaast komen er in de workshops verschillende onderwijskundige thema’s aan bod die relevant zijn voor het onderwijsproject en/of ten behoeve van het ontwikkelen van de verschillende rollen die horen bij een senior docent.

Daarnaast wordt iedere docent onderdeel van een peer group. Gedurende het traject komt de peer group meerdere keren samen om elkaar verder te helpen met het onderwijsproject en om ervaringen/casussen uit het onderwijs uit te wisselen.

Een inspirerend studiebezoek aan een andere onderwijsinstelling of een onderwijsgerelateerd project maakt tevens onderdeel uit van het traject, met als doel de visie op onderwijs en de mogelijkheden daarbinnen te verbreden.

In de laatste fase van het project worden de uitkomsten en ervaringen van het onderwijsproject gedeeld op een universiteitsbrede projectenmarkt.

Beoordeling en certificering

Het traject start met een self assessment op de verschillende eindcompetenties en werkgedragingen. Gedurende het traject vinden er, tijdens en na alle activiteiten, reflectiemomenten plaats om de eigen ontwikkeling in kaart te brengen en acties te formuleren. Aan het eind van het traject wordt er op de totale ontwikkeling binnen alle eindcompetenties gereflecteerd. Alle reflecties worden opgeslagen in een digitaal portfolio. Daarnaast wordt in het portfolio verslag gedaan van verschillende stappen van het onderwijsproject en wordt het evaluatieplan gedeeld. Het SKO traject wordt afgesloten met een eindgesprek tussen de docent, de leidinggevende, een SKO stuurgroeplid en een Risbo trainer.

Kosten

Voor docenten van de EUR worden de cursuskosten tot en met 2024 volledig vergoed door de CLI. De CLI beoogt hiermee onderwijskwaliteit en -vernieuwing een impuls te geven. De faculteit moet toestemming geven voor de tijdsinvestering in de SKO.

SUTQ

In de Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) staat vernieuwen op vakoverstijgend niveau centraal. Docenten leren binnen deze opleiding om innovatie inhoudelijk en procesmatig vorm te geven.

Lees meer.

Voor docenten van de EUR bestaat na een succesvolle pilot de mogelijkheid tot het behalen van een Basiskwalificatie Examinering. Het EUR BKE traject is een compact individueel portfolio traject dat op maat kan worden samengesteld uit de Microlabs over toetsing. Het BKE traject beslaat de hele toetscyclus op vakniveau van ontwerp tot evaluatie.

BKE alumnus Dr Maarten Knapen (Erasmus MC) schreef over het traject: “Ik was echt jaren ‘zoekende’ naar een goede scholing over deze onderwerpen en op deze manier voel ik mij veel beter competent om de komende jaren mijn rol als thema-coördinator en examinator naar behoren te vervullen en mijn collega docenten goed te kunnen ondersteunen!"

Sta jij voor de uitdaging om de toetsing in je vak te vernieuwen of aan te passen aan de omstandigheden? Wil jij met meer vertrouwen beslissingen kunnen nemen over de resultaten van je toets? Of wil je een collega kunnen adviseren over toetskwaliteit, bijvoorbeeld als lid van een toetscommissie? Ben je op zoek naar een efficiënte manier om je toetsbekwaamheid op te frissen, uit te breiden of aan te tonen? Dan is het BKE traject interessant voor jou!

Bekijk onze interactieve infographic voor meer informatie over het EUR BKE traject. Wil je je inschrijven voor de BKE of heb je vragen over dit traject neem dan contact op via training@risbo.eur.nl.

De Seniorkwalificatie Examinering (SKE) is bedoeld om de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docentleden examencommissies en/of opleidingscoördinatoren van de EUR te versterken.

Ervaringen van een SKE deelnemer:

In maart 2020 ben ik met 7 collega’s binnen de ESSB als eerste lichting gestart met de Senior Kwalificatie Examinatie (SKE) cursus. Een heel leerzaam en waardevol traject! Wat maakte het zo leerzaam en waardevol? Om te beginnen dat je door deze cursus echt tijd vrijmaakt om met de toetskwaliteit binnen de opleiding aan de slag te gaan. Als programmadirecteur van de bachelor Bestuurskunde dien ik het toetsplan van onze opleiding te herijken. In deze cursus gingen we met de eigen toetsplannen aan de slag waardoor we de verkregen inzichten direct konden verwerken. Daarnaast analyseerden en bediscussieerden we het toetsbeleid en het toetsplan van andere opleidingen. Deze benchmark leverde nuttige inzichten op ten aanzien van het eigen toetsbeleid en toetsplan. Tot slot was de samenstelling van deelnemers tijdens deze cursus erg waardevol. Wij hebben de cursus gevolgd met zowel mensen van het programmamanagement, de examencommissie als het onderwijsbeleid van de eigen faculteit. Hierdoor konden we inzichten vanuit verschillende invalshoeken bespreken en kregen we bovendien meer inzicht in elkaars taken en verantwoordelijkheden. Tijdens de cursus werden we voortdurend uitgedaagd en ondersteund door de mensen van Risbo om er het maximale uit te halen wat heeft geresulteerd in een goede basis voor de toetskwaliteit van onze opleiding. Kortom, een cursus die ik van harte kan aanbevelen! 

Brenda Vermeeren
Universitair Hoofddocent Bestuurskunde
Programmadirecteur Bachelor Bestuurskunde

Meer informatie over de SKE kun je vinden op de website van Risbo.

Meld je aan voor een training

Bekijk de planning op de website van Risbo

Pens, notes and other materials for a creative brainstorm

Bekostiging

De faculteiten dragen de kosten van de basistrainingen (alles rond de BKO). Hiermee zorgen de faculteiten dat alle docenten gekwalificeerd zijn om onderwijs te verzorgen. Deze vervolgtrainingen zullen tot en met 2024 worden gefinancierd door de CLI, omdat die bijdragen aan onderwijsinnovatie en het verhogen van de onderwijskwaliteit. Het gaat hierbij om de SKO, SKE, LOL, MicroLabs en Webinars. Deelname aan de vervolgopleidingen is dus gratis voor docenten. De faculteiten worden geacht docenten de gelegenheid/tijd te geven om deel te nemen aan de trainingen. Eventuele bijkomende kosten komen ook voor rekening van de faculteiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen