Studieprogramma

Pedagogische Wetenschappen

Onderwijsprogramma

De pre-master Pedagogische Wetenschappen heeft drie richtingen:

 • Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving
 • Onderwijswetenschappen
 • Orthopedagogiek

Deze richtingen komen overeen met de specialisaties van de master Pedagogische Wetenschappen. De richting die je tijdens de pre-master volgt, wordt ook de specialisatie die je in de master zal volgen. Je kiest dus al in welke masterspecialisatie je gaat instromen op het moment van aanmelden voor de pre-master. Een deel van de vakken wordt door alle richtingen gevolgd, en een ander deel zijn de specialisatievakken.

NB. Na de start van de pre-master is het niet meer mogelijk om over te stappen naar een andere richting.

Voltijdonderwijs

Het programma is ingedeeld als een eenjarig, voltijd onderwijsprogramma. Mocht je vanwege persoonlijke omstandigheden het programma niet in voltijd kunnen volgen, dan kun je ervoor kiezen om de pre-master in twee jaar af te ronden. Hierbij dien je er wel rekening mee te houden dat er geen speciaal onderwijsprogramma voor deeltijd is. Dit betekent dus dat je zelf de vakken moet verdelen over twee jaar. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld waar je rekening mee moet houden:  

Richtlijnen voor verspreiding programma over 2 jaar:

 • Alle richtingen: M&S II: Verklaren en voorspellen (statistiek) moet eerder gevolgd worden dan de overige methode- en statistiekvakken (d.w.z. leeronderzoek en Psychometrie).
 • Voor richtingen Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving en Onderwijswetenschappen: Periode 1 (d.w.z. Inleiding in opvoeding en onderwijs, incl. Academische schrijfvaardigheden) moet in het eerste jaar worden gevolgd.
 • Voor richting Onderwijswetenschappen: Periode 3 (d.w.z. Visies op onderwijs en leren, incl. Ontwerp- en Adviesvaardigheden) moet voorafgaand gevolgd worden aan Periode 4 (d.w.z. Beleid en bestuur in het onderwijs, incl. Coaching- en trainingsvaardigheden).
 • Voor richting Orthopedagogiek: Periode 1 (d.w.z. De eerste 1000 dagen, incl. Academische schrijfvaardigheden) moet in het eerste jaar worden gevolgd.
 • Voor richting Orthopedagogiek: Periode 2 (d.w.z. Psychologie van het kind, incl. Test- en Gespreksvaardigheden) moet voorafgaand gevolgd worden aan Periode 4 (d.w.z. Opvoedvraagstukken in een complexe werkelijkheid, incl. Testvaardigheden).

Let op: we raden sterk aan om maximaal 3 dagen in de week te werken naast het volgen van de pre-master Pedagogische Wetenschappen, óók als je van plan bent het programma te spreiden over twee jaar!

Curriculum

Pre-masterstudenten volgen een selectie van vakken uit het reguliere bachelorprogramma, verspreid over vier periodes. Er worden maximaal twee vakken tegelijkertijd aangeboden, zodat het programma studeerbaar blijft. Een vak bestaat uit een kennisdeel en een vaardigheidsdeel en duurt negen weken. Alle vakken worden gegeven door middel van blended, kleinschalig en zelf-activerend onderwijs. Blended onderwijs wil zeggen dat het onderwijs bestaat uit een combinatie van online onderdelen en fysiek onderwijs op campus. Zelf-activerend onderwijs betekent dat je, naast colleges, werkgroepen volgt waarin je direct met de stof aan de slag gaat. In de werkgroepen wordt een actieve rol van jou verwacht en is aanwezigheid verplicht.

Pre-master Onderwijsprogramma’s

Richting Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving

Periode 1A

Je leert meer over de ideeën (theorieën, visies) over opvoeding en onderwijs en hoe die ideeën in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan.

Je wordt wegwijs gemaakt in de academische leeromgeving, o.a. hoe je moet omgaan met het bestuderen van wetenschappelijke literatuur.

Periode 1B

Je leert meer over veelgebruikte statistische technieken die gebruikt worden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit vak bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan bij de toelatingsmodule (OU).

Periode 2A

Je leert meer over actuele opvoedvraagstukken zoals die spelen in diverse gezinsvormen (o.a. bij scheiding of adoptie) of in de grootstedelijke omgeving (bijv. bij opgroeien in armoede), alsook vaardigheden die nodig zijn voor de pedagogische praktijk.

*) Voor de onderdelen die aangeduid zijn met een * geldt dat pre-masterstudenten aansluiten bij het reguliere bachelorprogramma. Op die momenten wordt het verplichte op-campus onderwijs op andere momenten gepland dan (alleen) de vrijdag. 

Je leert meer over vaardigheden die nodig zijn voor de pedagogische praktijk.

*) Voor de onderdelen die aangeduid zijn met een * geldt dat pre-masterstudenten aansluiten bij het reguliere bachelorprogramma. Op die momenten wordt het verplichte op-campus onderwijs op andere momenten gepland dan (alleen) de vrijdag. 

Periode 2B

Je leert meer over de theoretische en praktische kant van kwalitatief onderzoek doen, bijvoorbeeld met gegevens die je verzamelt door het afnemen van interviews.

Periode 3A

Je leert meer over psychologische theorieën over de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

*) Voor de onderdelen die aangeduid zijn met een * geldt dat pre-masterstudenten aansluiten bij het reguliere bachelorprogramma. Op die momenten wordt het verplichte op-campus onderwijs op andere momenten gepland dan (alleen) de vrijdag.

Periode 3B

Je leert meer over de betekenis van meten en hoe je de kwaliteit van sociaalpsychologische metingen kunt beoordelen. Dit vak bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan bij het vak Methoden & Statistiek II.

Periode 4

Je leert meer over actuele vraagstukken die je tegen kunt komen in de pedagogische en onderwijspraktijk.

*) Voor de onderdelen die aangeduid zijn met een * geldt dat pre-masterstudenten aansluiten bij het reguliere bachelorprogramma. Op die momenten wordt het verplichte op-campus onderwijs op andere momenten gepland dan (alleen) de vrijdag.

Je leert om een wetenschappelijk advies te formuleren waarbij je handelt volgens de beroepscode van pedagogen en onderwijswetenschappers.

*) Voor de onderdelen die aangeduid zijn met een * geldt dat pre-masterstudenten aansluiten bij het reguliere bachelorprogramma. Op die momenten wordt het verplichte op-campus onderwijs op andere momenten gepland dan (alleen) de vrijdag.

Richting Onderwijswetenschappen

Periode 1A

Je leert meer over de ideeën (theorieën, visies) over opvoeding en onderwijs en hoe die ideeën in de loop van de geschiedenis zijn ontstaan.

Je wordt wegwijs gemaakt in de academische leeromgeving, o.a. hoe je moet omgaan met het bestuderen van wetenschappelijke literatuur.

Periode 1B

Je leert meer over veelgebruikte statistische technieken die gebruikt worden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit vak bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan bij de toelatingsmodule (OU).

Periode 2A

Je leert meer over het ontstaan en de instandhouding van verschillen en ongelijkheden tussen kinderen in de belangrijkste socialisatie-domeinen waarbinnen zij in de superdiverse samenleving opgroeien: het gezin, de peergroep, en het onderwijs. 

Je leert over hoe je handelt volgens de beroepscode van pedagogen en onderwijswetenschappers.

Periode 2B

Je leert meer over de theoretische en praktische kant van kwalitatief onderzoek doen, bijvoorbeeld met gegevens die je verzamelt door het afnemen van interviews.

Periode 3A

Je leert meer over onderwijswetenschappelijke theorieën over leren en onderwijs, zoals het leren van het individu en het leren in context zoals in interactie met de leerkracht of technologie.

Je maakt kennis met de praktijk van het lesontwerpen en schrijven van advies.

Periode 3B

Je doorloopt de empirische onderzoekscyclus en ervaart wat het betekent om een (kleinschalig) pedagogisch en/of onderwijswetenschappelijk kwantitatief onderzoek te doen.

Periode 4A

Je leert meer over de school als organisatie en hoe er gestuurd kan worden op onderwijskwaliteit en -verbetering.

Je leert meer over hoe je trajecten voor docentprofessionalisering kunt vormgeven.

Periode 4B

Je leert meer over de betekenis van meten en hoe je de kwaliteit van sociaalpsychologische metingen kunt beoordelen. Dit vak bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan bij het vak Methoden & Statistiek II.

Richting Orthopedagogiek

Periode 1A

Je leert meer over de biologische oorsprong van gedragsproblemen en problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Je wordt wegwijs gemaakt in de academische leeromgeving, o.a. hoe je moet omgaan met het bestuderen van wetenschappelijke literatuur.

Periode 1B

Je leert meer over veelgebruikte statistische technieken die gebruikt worden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit vak bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan bij de toelatingsmodule (OU).

Periode 2

Je leert meer over psychologische theorieën over de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Je maakt kennis met de diagnostische cyclus.

Periode 3A

Je leert meer over veelvoorkomende ontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsproblemen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren.

Je leert over hoe je handelt volgens de beroepscode van pedagogen en onderwijswetenschappers.

Periode 3B

Je leert meer over de betekenis van meten en hoe je de kwaliteit van sociaalpsychologische metingen kunt beoordelen. Dit vak bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan bij het vak Methoden & Statistiek II.

Periode 4

Je leert meer over de complexe en diverse praktijk van de orthopedagogiek en dat wanneer en problemen zijn bij een kind of jongere dit vaak het gevolg is van een zeer complexe samenloop van problemen bij het kind, in het gezin en in de omgeving.

De focus ligt op methodisch en planmatig handelen volgens de klinisch-diagnostische cyclus.

De onderwijsprogramma's zijn onder voorbehoud. Verplicht op-campus onderwijs staat overdag gepland op (alleen) de vrijdagen. De rest van het programma bestaat uit online onderdelen die ofwel vrij in te plannen zijn ofwel vanuit huis of een zelfgekozen locatie te volgen zijn.  

Let op: een uitzondering geldt voor de richting Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving. Voor sommige onderdelen van deze richting (zie * in betreffend onderwijsprogramma hierboven) geldt dat pre-masterstudenten aansluiten bij het reguliere bachelorprogramma. Op die momenten wordt het verplichte op-campus onderwijs op andere momenten gepland.

Een gedetailleerd rooster, met o.a. groepsindeling, e.d., wordt steeds uiterlijk één week voorafgaand aan het vak bekend gemaakt.

Vrijstellingen

De pre-master is bedoeld om gaten in jouw vooropleiding op te vullen, zodat je na het succesvol afronden van de pre-master voldoet aan de toelatingseisen van de masteropleiding die je wilt volgen. Als je vindt dat je al voldoet aan de leerdoelen van één of meerdere onderdelen uit de pre-master, kun je een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie. Doe dit voor de start van het studiejaar. Na de start van het programma worden geen vrijstellingen verleend en moeten alle onderdelen van het programma worden gevolgd.

Taal

Colleges en literatuur zijn in veel gevallen in het Engels. Werkgroepen en tentamens zijn in het Nederlands.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen