Bekijk het studieprogramma

Criminologie

Studie in cijfers

6-12u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
71%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Wat houdt de studie Criminologie in?

Je kunt geen nieuwswebsite openen of je leest berichten over criminaliteit of de bestrijding ervan. Criminaliteit schrikt ons af, maar fascineert ons ook. We huiveren bij berichten over zinloos geweld, maar volgen 's avonds wel vol spanning de misdaadprogramma's op televisie. Vragen die in de criminologie spelen, spelen ook in de maatschappij. Een criminoloog is geïnteresseerd in mens en maatschappij. Jij kijkt met een brede blik naar de samenleving.

Criminologen onderzoeken criminaliteit. Wat het is, hoe het zich ontwikkelt en wat de oorzaken en gevolgen zijn voor de samenleving. Voor sommige handelingen ligt de grens tussen daad en misdaad niet zo simpel. Daarover verschillen de meningen. Hoe ontstaat crimineel gedrag? Is het te voorkomen? Welke maatregelen kan de overheid nemen tegen criminaliteit? En wat vinden mensen van die maatregelen?

Bij criminologie staat het stellen van kritische vragen centraal. Hierdoor ontwikkel jij als toekomstig criminoloog een wetenschappelijke houding, waardoor je criminaliteit leert beschrijven en verklaren. Je zal daarbij verschillende disciplines aan bod zien komen.

 • Je wordt een veiligheidsexpert met sociaal-wetenschappelijke en juridische kennis.
 • Je leert naar complexe vraagstukken omtrent criminaliteit en veiligheidsbeleid te kijken vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je stelt jezelf elke dag de vraag hoe we de samenleving veiliger kunnen maken. 

Jouw  studiejaar is opgedeeld in acht blokken van vijf weken. In deze vijf weken volg je één vak en neem je deel aan onderwijsgroepen (2x per week) en hoorcolleges (1x per week). Je sluit elk vak af met een tentamen. Daarnaast leer je het hele jaar praktijkgerichte vaardigheden aan in het vak Research Lab.
Naast de contacturen op de universiteit (12 uur) is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie (20 uur).

 • Onderwijsgroep

In je verplichte onderwijsgroep volg je onderwijs aan de hand van het Probleemgestuurd Leren. Met tien medestudenten en onder begeleiding van een tutor bespreek je een probleem, analyseer je deze en werk je deze uit aan de hand van zelfstudie. Je doet niet alleen criminologische kennis op, maar ook sociale en praktische vaardigheden.

 • Hoorcolleges

De hoorcolleges dienen ter ondersteuning naast jouw opgedane kennis in de onderwijsgroepen. Onderwerpen worden verdiepend aan je uitgelegd. Ook leg je verbanden met andere vakken en worden actualiteiten besproken.

 • Tentamen

Je sluit elk blok na vijf weken af met een tentamen. Door de volledige focus op één individueel vak, ben je optimaal voorbereid.

 • Research Lab

Tijdens Research Lab zal je beroepsvaardigheden aanleren. Dit wil zeggen, dat je oefent met de praktische kant van de criminologische beroepen: je zal onderzoek uitvoeren, onderzoeksresultaten opstellen in verslagen en onderzoeksresultaten presenteren. Je zal deze schriftelijke en mondelinge vaardigheden gedurende de hele bacheloropleiding opbouwen. 

 • ​​​​​​Bindend Studieadvies (BSA)

Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving alle 60 EC (studiepunten) van het eerste bachelorjaar halen. Dit betekent dat je alle vakken (eventueel met compensatie) voldoende moet afsluiten (5,5 of hoger). Voldoe je niet aan deze norm, dan kan je jezelf de opvolgende drie jaar niet inschrijven voor een opleiding aan Erasmus School of Law. Met persoonlijke omstandigheden wordt eventueel rekening gehouden.

 • Compensatieregeling

In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven (4,5 of hoger) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het eerste bachelorjaar. Wel moet dit aan het eind van het eerste jaar van inschrijving leiden tot een gemiddeld cijfer van tenminste een 6,0 (onafgerond) voor alle eerstejaarsvakken.

 • Herkansingen

Als eerstejaars bachelorstudent mag je maximaal twee hertentamens per studiejaar afleggen. De hertentamens van de vakken uit blok 1 en 2 van het eerste bachelorjaar vinden plaats in januari. De hertentamens van de blokken 3 t/m 8 uit het eerste bachelorjaar vinden plaats in juli.

Inleiding criminologie geeft je een inleiding in de criminologie, een multidisciplinaire empirische objectwetenschap die zich richt op de vraag wat criminaliteit is, wie de daders en slachtoffers van criminaliteit zijn en op welke verschillende (formele en informele) manieren de samenleving reageert op criminaliteit.

Inleiding rechtswetenschap voor criminologen geeft je een algemene, brede kennismaking met het recht en de bestudering daarvan, de rechtswetenschap.

Het vak Methoden en technieken I geeft je een eerste kennismaking met de belangrijkste manieren van sociaalwetenschappelijk onderzoek die in de criminologie worden gebruikt.

In dit vak leer je meer over de rechtsverhouding tussen burgers en overheid. 

In het vak Sociologie leer je meer over het studieobject samen leven in de samenleving. Samen leven doen we allemaal, dus het bestuderen hiervan lijkt je misschien niet moeilijk. Schijn bedriegt. Het analyseren van je eigen sociale omgeving vergt meer dan oplettendheid, het vraagt ook een zekere verbeeldingskracht. Je bent vaak gewend om de dingen om je heen te relateren aan jezelf en je eigen ervaringen, maar dit betekent nog niet gelijk dat je daarmee de samenleving kunt begrijpen. 

The course Introduction to International and European Union Law provides an overview of the central themes and concepts within public international law and European Union law. It explains how and with what kind of instruments international and European Union law shape the international community.

Binnen het vak Psychologie krijg je een inleiding op verschillende perspectieven en thema’s binnen de psychologie. 

In dit laatste vak van het eerste jaar staat de Rotterdamse veiligheidsbeleid centraal. Je houdt je met de volgende vragen bezig: hoe wordt het beleid gemaakt, welke veronderstellingen liggen aan het beleid ten grondslag, wat is de rol van de politiek en van criminaliteitscijfers daarbij? Welk soort maatregelen wordt door de Gemeente getroffen en welke effecten (bedoelde en onbedoelde) hebben deze? 

In het blok Research Lab – de Basis van de opleiding Criminologie komen vaardigheden die relevant zijn voor een criminoloog aan bod. Je ontwikkelt vaardigheden gerelateerd aan analyseren, argumenteren en juridiseren. De onderzoeksmethoden bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Handelingen en gedragingen als misdaad kwalificeren en bestraffen, is geen theorieloze en eeuwig onveranderlijke praktijk. Aan dit gebeuren liggen talrijke vooronderstellingen ten grondslag die evolueren in de tijd. Over deze theoretische vooronderstellingen en achterliggende denkkaders reflecteer je in dit vak.

Theoretische criminologie beoogt je inzicht te bieden in (1) de wetenschapstheoretische uitgangspunten van de criminologie, (2) de verschillende verklaringen van criminaliteit en van sociale reacties, en (3) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen op drie probleemgebieden (geweld, fraude & drugs) en te integreren. 

Het vak Inleiding strafrecht is het eerste vak van de drie verplichte vakken strafrecht in de bachelorfase. Het vormt de inleiding op de vakken formeel strafrecht en materieel strafrecht. Het gaat in dit vak dus om de grote lijnen, waarmee beoogd wordt je een indruk te geven van wat ‘strafrecht’ inhoudt.

In dit tweede methodevak van de opleiding Criminologie wordt je kennis uit Methoden en technieken I verdiept en worden meer toepassingen aangeleerd in het verzamelen en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Na afloop van dit vak ben je klaar om je eerste eigen onderzoek te gaan uitvoeren.

Dit vak gaat in op de aard, omvang en schade van specifieke vormen van criminaliteit die in andere vakken nog weinig aan bod zijn gekomen. Voor deze specifieke vormen van criminaliteit gaan we in op de temporele, sociale en ruimtelijke spreiding en mogelijke verklaringen daarvoor. Je leert ook het belang van hoe criminaliteit is geconceptualiseerd en geoperationaliseerd.

In dit vak doe je basiskennis op van het formele strafrecht, mede in Europees verband, met als doel op praktisch niveau om te kunnen gaan met de Nederlandse procesregels vanuit het perspectief van de diverse procesdeelnemers. De inhoud van dit vak bouwt voort op de onderwerpen die in Inleiding strafrecht reeds aan de orde zijn geweest. Het strafprocesrecht staat daarbij centraal.

Het vak Materieel strafrecht borduurt voort op het vak Inleiding strafrecht. In het onderhavige vak ga je dieper in op het materiële strafrecht. Het overkoepelende thema van het vak betreft ‘strafrechtelijke aansprakelijkheid’. Het vraagstuk wie, wanneer en waarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is, valt uiteen in verschillende leerstukken zoals schuld, poging, deelneming en strafuitsluitingsgronden.

In dit vak staan daders en hun criminele carrières centraal. Na het volgen van dit vak ben je in staat om verschillende soorten criminele carrières te beschrijven en te verklaren aan de hand van verschillende criminologische theoretische perspectieven. Daarbij worden de criminele carrières ook bekeken vanuit het perspectief van de daders zelf, en zullen de verschillende relaties tussen werk en criminaliteit worden bestudeerd.

In het blok Research Lab – de verdieping van de opleiding Criminologie komen vaardigheden die relevant zijn voor een criminoloog aan bod. Je ontwikkelt vaardigheden gerelateerd aan analyseren, argumenteren en juridiseren. Dit blok richt zich in vijf modules op onderzoeksmethoden, (wetenschappelijke) schrijfvaardigheden, argumenten opbouwen, mondelinge vaardigheden, observeren en het toepassen van strafrechtelijke kennis. De onderzoeksmethoden bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Geef kleur aan je opleiding met een minor! Aan het begin van je derde bachelorjaar is er ruimte om een keuzevak te volgen. Ga jij je horizon verbreden of ga je juist specialiseren binnen je eigen vakgebied? Waar je ook voor kiest, minor = more!

Preventie en bestraffing gaat over de verschillende manieren waarop we reageren op criminaliteit. Het gaat dan in de eerste plaats om straf. Straf is niet alleen een reactie achteraf, maar de dreiging van straf dient ook om criminaliteit te voorkomen. We bespreken in dit vak uitgebreid het onderzoek naar de effectiviteit van verschillende vormen van preventie van criminaliteit, zowel door straf, als door sociale en situationele interventies. 

Actoren in de rechtshandhaving gaat over het functioneren in de praktijk van de actoren en instanties die zich bezighouden met de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid.

The course European Law: Justice & Home Affairs is a third-year course within the bachelor Criminology. The aim of the course of to provide an insight into the policies and legal framework of the area of freedom, security, and justice (AFSJ) within the European Union.

Internationale migratie gaat van oudsher samen met regulering, uitsluiting en restricties. Het zijn processen die zich vooral, maar niet uitsluitend in urbane gebieden manifesteren. Ook wordt migratie al heel lang met criminaliteit in verband gebracht. Door diverse vormen van migratie en de positie en integratie van migranten in m.n. Nederland en Europa centraal te stellen, willen wij in dit vak criminologische en juridische kennis toepassen op een actueel maatschappelijk onderwerp. 

Tijdens de eerste twee jaren van de studie wordt voornamelijk ingegaan op (het toepassen van) kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviewen en observeren. In het derde jaar komt kwalitatieve data-analyse uitgebreid aan bod.

Tijdens Onderzoeksvaardigheden II zal op basis van informatie die in voorgaande vakken is verzameld onder meer antwoord worden gegeven op de vraag: In welke mate accepteren burgers surveillance door de overheid en waar liggen volgens hen de grenzen van hoe ver de overheid mag gaan bij het volgen en controleren van haar burgers?

In het blok Research Lab – de toepassing van de opleiding Criminologie komen vaardigheden die relevant zijn voor een criminoloog aan bod. Je ontwikkelt vaardigheden gerelateerd aan analyseren, argumenteren en juridiseren. Dit blok richt zich in vier modules op onderzoeksmethoden, (wetenschappelijke) schrijfvaardigheden en pleiten. De onderzoeksmethoden bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen