Bekijk het studieprogramma

Fiscaal Recht

Studie in cijfers

6-12u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
75%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Wat houdt de studie Fiscaal Recht in?

"Nothing is certain but death and taxes," aldus Benjamin Franklin, één van de Founding Fathers van de Verenigde Staten. En zo is het maar net: belastingen zijn een blijvend en dus belangrijk onderdeel van onze samenleving. In de bacheloropleiding Fiscaal Recht vormt het belastingrecht de kern. En door de eerder genoemde zekerheid, zit je straks als fiscalist nooit zonder werk.

Het belastingrecht is een onderdeel van onze bestaande wetten. Je bestudeert straks dus niet alleen diepgaand alle aspecten van fiscale wetgeving, maar je verdiept je ook in het bestuursrecht, privaatrecht en ondernemingsrecht.

Je bouwt kennis op van het belastingrecht die je in de praktijk kunt toepassen. Hiermee kun je werkzaamheden verrichten in de belastingaangifte- en adviespraktijk. Als fiscalist dien je interesse te hebben in maatschappelijke en fiscale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan financiële crises. Ontstaan deze door buitensporige publieke uitgaven of heeft het te maken met het financiële systeem dat leidt tot een fikse uitstroom van kapitaal?

Naast deze interesses dien je analytisch te kunnen denken, enig cijfermatig inzicht te hebben en nieuwe fiscale ontwikkelingen op de voet te volgen, want de fiscale regels veranderen vaak. Ook moet je het leuk vinden complexe zaken uit te leggen aan mensen met weinig fiscale kennis.

Jouw  studiejaar is opgedeeld in acht blokken van vijf weken. In deze vijf weken volg je één vak en neem je deel aan onderwijsgroepen (2x per week) en hoorcolleges (1x per week). Je sluit elk vak af met een tentamen. Daarnaast leer je het hele jaar praktijkgerichte vaardigheden aan in het vak Juridisch-Academische Vaardigheden.
Naast de contacturen op de universiteit (12 uur) is een groot deel van je week bestemd voor zelfstudie (20 uur).

 • Onderwijsgroep

In je verplichte onderwijsgroep volg je onderwijs aan de hand van het Probleemgestuurd Leren. Met tien medestudenten en onder begeleiding van een tutor bespreek je een probleem, analyseer je deze en werk je deze uit aan de hand van zelfstudie. Je doet niet alleen juridische kennis op, maar ook sociale en praktische vaardigheden.

 • Hoorcolleges

De hoorcolleges dienen ter ondersteuning naast jouw opgedane kennis in de onderwijsgroepen. Onderwerpen worden verdiepend aan je uitgelegd. Ook leg je verbanden met andere vakken en worden actualiteiten besproken.

 • Tentamen

Je sluit elk blok na vijf weken af met een tentamen. Door de volledige focus op één individueel vak, ben je optimaal voorbereid.

 • Juridisch-Academische Vaardigheden

Tijdens Juridisch-Academische Vaardigheden leer je beroepsvaardigheden aan, zoals het schrijven van een juridische annotatie, het schrijven van processtukken en het mondeling voordragen van een pleidooi.

 • Bindend Studieadvies (BSA)

Als voltijdstudent moet je in het eerste jaar van inschrijving alle 60 EC (studiepunten) van het eerste bachelorjaar halen. Dit betekent dat je alle vakken (eventueel met compensatie) voldoende moet afsluiten (5,5 of hoger). Voldoe je niet aan deze norm, dan kan je jezelf de opvolgende drie jaar niet inschrijven voor een opleiding aan Erasmus School of Law. Met persoonlijke omstandigheden wordt eventueel rekening gehouden.

 • Compensatieregeling

In het eerste jaar van inschrijving mag je maximaal twee afgeronde vijven (4,5 of hoger) compenseren met andere behaalde cijfers voor tentamens van het eerste bachelorjaar. Wel moet dit aan het eind van het eerste jaar van inschrijving leiden tot een gemiddeld cijfer van tenminste een 6,0 (onafgerond) voor alle eerstejaarsvakken.

 • Herkansingen

Als eerstejaars bachelorstudent mag je maximaal twee hertentamens per studiejaar afleggen. De hertentamens van de vakken uit blok 1 en 2 van het eerste bachelorjaar vinden plaats in januari. De hertentamens van de blokken 3 t/m 8 uit het eerste bachelorjaar vinden plaats in juli.

Inleiding rechtswetenschap geeft je een algemene, brede kennismaking met het recht en de bestudering daarvan, de rechtswetenschap.

In dit vak leg je de focus op de rechtsverhouding tussen de burger en de overheid. Voordat daadwerkelijk kan worden ingezoomd op de relatie tussen de burger en de overheid moet eerst verdiepende kennis omtrent de overheid worden opgedaan. Wat is de overheid precies en hoe is zij georganiseerd? Wie behoren er tot de overheid? Wat doen de verschillende instanties die tot de overheid behoren en aan welke regels moeten zij zich houden? Wat mag de overheid en wat mag zij juist niet?

Het vak Inleiding strafrecht is het eerste vak van de drie verplichte vakken strafrecht in de bachelorfase. Het vormt de inleiding op de vakken Formeel strafrecht en Materieel strafrecht. Het gaat in dit vak dus om de grote lijnen, waarmee beoogd wordt een indruk te geven van wat ‘strafrecht’ inhoudt. Je zult (basis)kennis opdoen van zowel het strafrecht als het strafprocesrecht. De nadruk zal liggen op de juridische systematiek van beide rechtsterreinen en het feitelijk, maatschappelijk functioneren van het strafrecht in de samenleving. Daarbij zal ook aandacht zijn voor actuele vragen op dat terrein.

Privaatrecht betreft regels omtrent de rechtsbetrekkingen tussen personen onderling. Het privaatrecht kent veel deelgebieden. In dit vak zullen het verbintenissenrecht en het goederenrecht centraal staan. Het doel van dit vak is primair om voldoende basiskennis op te doen van het privaatrecht, zodat een stevige basis is gelegd voor de vakken Verbintenissenrecht en Goederenrecht in jaar 2.

In dit vak worden de economische en maatschappelijk invloeden op het recht behandeld, zowel in historisch als hedendaags perspectief.

The course Introduction to International and European Union Law provides an overview of the central themes and concepts within public international law and European Union law. It explains how and with what kind of instruments international and European Union law shape the international community.

Je krijgt inzicht in de structuur van de verschillende heffingswetten en maakt kennis met de specifieke denkwereld die aan het bestuderen en beoefenen van het belastingrecht eigen is.

Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden I staat in het teken van het aanleren van vaardigheden die een beginnend jurist moet beheersen.

Het vak Verbintenissenrecht bouwt voort op het vak Inleiding privaatrecht uit het eerste jaar; het vak biedt zowel een verdieping als een verbreding van de daar aangeboden stof. Verbintenissen komen voort uit contract of uit de wet. Het verbintenissenrecht omvat aldus het contractenrecht en het onrechtmatige-daadsrecht.

Het goederenrecht vormt samen met het verbintenissenrecht een van de twee pijlers van het vermogensrecht. Iedereen heeft te maken met goederenrecht, of het nu de vraag betreft wie eigendom van een gestolen fiets heeft of de vraag aan welke eisen een bank moet voldoen wil zij bewerkstelligen dat zij een geldig pandrecht krijgt op de handelsvorderingen van haar debiteur. Het goederenrecht is daarnaast onlosmakelijk verbonden met het insolventierecht. Denk aan vragen als, moet de curator van de dief van bovengenoemde gestolen fiets deze fiets ook in faillissement teruggeven, of moet de fiets juist ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers worden verkocht? En mag de bank, die een geldig pandrecht op de handelsvorderingen van haar debiteur heeft verkregen, haar vordering in faillissement verrekenen? Dat en meer komt aan bod tijdens het vak Goederen- en insolventierecht.

In het vak Inkomstenbelasting raakt de student vertrouwd met de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964.

Het vak Heffingen lokale overheden behandelt de gemeentelijke belastingen en retributies en plaatst dit specialistische vakgebied in perspectief ten opzichte van het gehele fiscale stelsel.

In de opleiding Fiscaal Recht wordt veel aandacht besteed aan het positieve belastingrecht: hoe zitten de belastingregels in elkaar?

Voor veel mensen behoren ondernemingen en het ondernemingsrecht niet tot hun dagelijks leven. Bij dit vak gaat het vooral om hoe de ondernemingen zelf (kunnen) functioneren: oftewel hoe de juridische organisatie in elkaar steekt. In Nederland zijn ondernemingen in veel gevallen rechtspersonen of personenvennootschappen. Een natuurlijk persoon kan zelf denken en handelen, maar wie denkt en handelt voor de rechtspersoon of personenvennootschap?

Naast een algemene introductie in de uitgangspunten van de interne en externe verslaggeving, waarbij ook het jaarrekeningenrecht aan de orde komt, wordt tijdens het eerste deel van dit vak vooral aandacht besteed aan het boekhoudmodel. In het tweede deel van het vak ligt de nadruk op de aansluiting tussen de bedrijfseconomie en het fiscale recht.

In dit blok wordt gestart met een introductie tot het Europese btw-systeem waarbij wordt beoogd, naast het rechtskarakter, de feitelijke werking van dit systeem duidelijk te maken. Het is belangrijk de werking en Europese context van de btw goed te doorgronden omdat dit een rode draad vormt voor de rest van het blok. Na deze introductie komen kernbegrippen aan de orde zoals het ondernemersbegrip en de heffing bij grensoverschrijdende leveringen en diensten binnen de Europese Unie (EU).

Het vak Juridisch-Academische Vaardigheden II heeft als algemeen doel het ontwikkelen en toetsen van de academische mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Geef kleur aan je opleiding met een minor! Aan het begin van je derde bachelorjaar is er ruimte om een keuzevak te volgen. Ga jij je horizon verbreden of ga je juist specialiseren binnen je eigen vakgebied? Waar je ook voor kiest, minor = more!

Voor de vaststelling van de fiscale winst gelden de regels uit de bedrijfseconomie als uitgangspunt. Op dat uitgangspunt bestaan echter de nodige uitzonderingen. Binnen dit blok wordt veel aandacht besteed aan die uitgangspunten en uitzonderingen.

Vennootschapsbelasting wordt geheven over de door lichamen (zoals de NV en de BV) behaalde winst. Doelstelling van het vak Vennootschapsbelasting is de student een kader te bieden waarmee hij onderstaande vragen kan beantwoorden:

 • Is een lichaam onderworpen aan de vennootschapsbelasting?
 • Zo ja, hoe wordt de winst van een belastingplichtig lichaam bepaald?
 • Tegen welk tarief wordt de belastbare winst van een lichaam belast?

Bestuursrecht is het huis waar je woont, de straat waarop je loopt, de financiële zekerheid die de overheid je soms biedt, en zelfs de reden waarom je in dit land kan verblijven. Het bestuursrecht raakt, kortom, de kern van onze samenleving. Dat betekent ook dat het bestuursrecht over veel verschillende onderwerpen gaat, die geregeld zijn in tal van verschillende wetten. Deze onderwerpen delen echter ook een aantal gemeenschappelijke begrippen, bijvoorbeeld over het gebruik van bevoegdheden, besluiten, vormen van rechtsbescherming en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Met dit vak wordt beoogd studenten grondig inzicht te geven in het formele belastingrecht, in het bijzonder in de procedures inzake de heffing en invordering van belastingen. 

Je schrijft in dit vak je bachelorscriptie als afsluiting van het vak Juridisch-Academische Vaardigheden III.

In het bachelorvak Internationaal en Europees belastingrecht komen de werking en toepassing van het Nederlands internationaal belastingrecht en het Europees recht op het gebied van de directe belastingen op hoofdlijnen en geïntegreerde wijze aan de orde.

Na algemene juridische schrijfvaardigheden in het eerste jaar en argumentatieve, rechtspraktijkgerichte vaardigheden in het tweede jaar, komen in het derde bachelorjaar vaardigheden aan de orde die verbonden zijn met het beoefenen van rechtswetenschap.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen