Praktische informatie

  Aan het begin van je derde bachelorjaar krijg je als EUR-student de kans om een minor volgen om jouw horizon te verbreden of je expertise te verdiepen.

  De minor duurt tien weken en start bij aanvang van bachelorjaar 3. De studiebelasting draagt 15 EC en jij mag zelf kiezen welke minor je doet. 

  Dr. Gert Jansen is minorcoördinator voor alle minoren in het Erasmus MC.

  Praktische Informatie

  Toetsvorm

  De minor duurt 10 weken. Kennis en inzicht worden getoetst conform het toetsbeleid van het Erasmus MC, inclusief een (schriftelijk) product (scriptie, artikel of Wikipedia-pagina, videodocumentaire). 

  Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde bachelorjaar een minor. Een minor is een samenhangend onderwijspakket, dat maximaal 10 weken duurt en 15 EC omvat. Een minor heeft als doelen:

  • jou de mogelijkheid te bieden een persoonlijk profiel aan hun studie te geven;
  • bij te dragen aan de academische ontwikkeling van jou;
  • bij jou een brede intellectuele belangstelling, reflectie en een kritische houding te stimuleren.

  Een minor is er in twee vormen; de verdiepende en verbredende minor. De verdiepende minor geeft studenten de kans zich te verdiepen in het medisch domein. Een verdiepende minor vereist opleidingsspecifieke voorkennis en wordt vrijwel altijd aan de eigen faculteit gevolgd als specialisatie binnen de eigen opleiding (een verblijf in het buitenland is hierbij soms mogelijk). De verbredende minor geeft de student de kans een ander domein te verkennen en zijn/haar horizon te verbreden. Voor een verbredende minor is géén opleidingsspecifieke voorkennis vereist.

  Je kunt een verbredende minor op de volgende plaatsen volgen:

  • de eigen faculteit binnen of buiten de eigen opleiding
  • een andere faculteit van de EUR
  • een andere Nederlandse universiteit
  • een buitenlandse universiteit.

  Volgens het minorbeleid van de EUR worden na succesvolle afronding van een minor 15 EC toegekend, mits de minor met voldoende resultaat wordt afgesloten. Wanneer een onvoldoende wordt behaald voor een minoronderdeel wordt dit eenmalig, en bij voorkeur binnen 8 weken, na het einde van de minor herkanst. Het is niet mogelijk om behaalde onderdelen mee te nemen naar een volgend collegejaar, dus bij gedeeltelijk onvoldoende resultaat zal het volgend collegejaar opnieuw een minor gevolgd moeten worden. Het Erasmus MC voegt aan dit beleid toe dat alle afzonderlijke toetsingsonderdelen van de minor met voldoende resultaat (5,5 of hoger) afgesloten moeten worden, onderling compenseren is hiermee dus niet mogelijk.

  Inschrijfdata

  TypeInschrijfdata
  Selectieminoren (minoren met een buitenlandse stage)

  2 april 13:00 tot en met 15 april 23:59 
  Uitslag wordt uiterlijk 26 april bekend gemaakt.

  Let op: Geen first come, first served. Studenten kunnen zich op elk moment binnen deze periode aanmelden.  

  Niet-selectieminoren

  15 mei 13.00 tot en met 14 juli 23:59 

  Let op: Voor niet-selectieminoren geldt first come, first serve. Vraag daarom je eduID voor 1 april aan.

  Aanmelden en toelating?

  Heb je je op het minoraanbod georiënteerd en een keuze gemaakt? Lees op de website van de EUR hoe je je voor een minor aanmeldt. Om je in te schrijven voor een minor, heb je een eduID nodig. We adviseren je om vanaf maart en vóór 3 april een eduID aan te maken. Klik voor meer informatie hierover op de knop hieronder.

  Lees de voorwaarden in het uitklapmenu.

  Inhoud

  Een minor is een samenhangend pakket van onderwijseenheden. Het kan bestaan uit één groot vak, maar kan ook zijn opgebouwd uit bijvoorbeeld drie aparte modules. Verschillende werkvormen zijn hierbij mogelijk: stages, groepsopdrachten en collegereeksen én altijd in samenhang met elkaar.

  Het onderwijs betreft vakken die inhoudelijk niet overeenkomen met onderdelen uit de Opleiding.

  Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een minor een meeloopstage of een mini coschap wordt.

  Elk onderdeel van de minor wordt afgesloten met een tentamen. 

  Omvang

  Het onderwijs, inclusief een eventuele stage, heeft een omvang overeenkomstig met ten minste

  • 15 EC.
  • Indien een stage onderdeel is van de minor dan mag de stage een omvang hebben van maximaal 7 EC.

  Niveau

  Het onderwijs wordt aangeboden door een universiteit en is van academisch niveau.

  De inhoud van de minor bevat tenminste 5EC aan bachelorjaar 3 vakken.

  Vóór het openen van de officiële inschrijftermijn voor reguliere minoren dient de student een schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie.

  Dit verzoek bestaat uit:

  • Een beschrijving van het onderwijs- en toetsingsprogramma dat de student wil volgen. De student dient hiertoe het format zoals beschreven onder 3 te gebruiken.
  • Een aanbiedingsbrief met daarin een (beknopte) toelichting op het programma van de voorgestelde minor.

  Onderstaande informatie mag in het Nederlands of in het Engels worden aangeleverd aan de Examencommissie; een combinatie is niet toegestaan.

  Algemene informatie

  • Naam en plaats van de universiteit
  • Naam van de opleiding
  • Naam van de minor
  • Taal van de minor
  • Periode waarin het onderwijs gevolgd wordt

  Inhoud onderwijsprogramma

  • Beschrijving van de inhoud 
  • Overzicht van de leerdoelen 

  Organisatie*

  • Aantal EC of studiebelastingsuren (SBU’s)
  • Aangeboden onderwijsvormen (bijvoorbeeld: hoorcolleges, werkcolleges, stages, opdrachten, presentaties)
  • Verplichte literatuur
  • Aantal contacturen
  • Indien beschikbaar: overleg programma en namen verantwoordelijke docenten uit de studiegids

  Toetsing**

  • Wijze van toetsing (bijvoorbeeld: schriftelijk tentamen, essay, presentatie, schriftelijk opdracht)
  • Bepaling van het eindcijfer (bijvoorbeeld door middel van een gewogen gemiddelde)

  Contactinformatie coördinator van de minor ter plekke

  • Naam en functie
  • Overige contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

  *Wanneer een minor uit meerdere modules bestaat, beantwoord de vragen dan per module.

  **Wanneer een minor uit meerdere modules bestaat, beantwoord de vragen dan per module. Geef daarbij aan of er ook een afsluitend tentamen is en of compensatie tussen de modules mogelijk is.

  Alvorens te besluiten over de aanvragen legt de Examencommissie het verzoek voor advies voor aan de Minorcommissie. De Minorcommissie geeft het advies binnen vier weken. Bij een positief advies bepaalt de Minorcoördinator zo nodig welke docent(en) verantwoordelijk is (zijn) voor het onderwijs c.q. de begeleiding van de student. De Examencommissie neemt een besluit binnen zes weken na indiening van het verzoek.

  n.b. Een onvolledig verzoek wordt niet in behandeling genomen.

  Wanneer er tijdens het volgen van de minor problemen zijn met de onderwijsuitvoerende instantie, die de student niet zelf kan oplossen, kan de student contact opnemen met de Minorcommissie (minor@erasmusmc.nl). Zij kan de student adviseren en eventueel bijstaan.

  Lees de voorwaarden voor vrijstelling en hoe je dit moet regelen in het uitklapmenu.

  Je komt in aanmerking voor vrijstelling van de minor wanneer je minimaal 15 EC hebt behaald in een andere WO studie. De inhoud van dit onderwijs moet minimaal 5 EC in BA3 omvatten. Indien een stage onderdeel was van dit onderwijs dan mag de stage een omvang hebben gehad van maximaal 7 EC.

  Indien je voldoet aan de voorwaarden kan je een verzoek voor vrijstelling indienen bij de Examencommissie.

  Verzoeken aan de examencommissie dienen minimaal zes weken voorafgaand aan de start van de minorperiode te worden aangevraagd via OSIRIS Zaak. 

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen