Studiebegeleiding

Hier vind je een beknopt overzicht van de verschillende vormen van studiebegeleiding aangeboden door het Erasmus MC. Naast de persoonlijke begeleiding door tutoren, mentoren en studieadviseurs speelt de Examencommissie Erasmus MC ook een belangrijke rol. Meer informatie over studiebegeleiding is hier te vinden.

Wie?Toelichting
Tutoren en mentoren
Op de eerste studiedag krijgt elke studiegroep een tutor en een mentor toegewezen. De tutor is een medewerker van het Erasmus MC; de mentor is een ouderejaarsstudent. Je studiegroep vormt samen met de tutor een tutorgroep. In de eerste vijf maanden van je eerste studiejaar staan negen tutorgroepbijeenkomsten geroosterd. In deze bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de opleiding Geneeskunde, zoals oriëntatie op de studie, oriëntatie op het beroep van arts, studieaanpak, belangrijke regels van de opleiding, plannen, presenteren, tentamens en werken in groepsverband. De tutor is je vraagbaak en aanspreekpunt bij problemen. 
 
Studieadviseurs Geneeskunde

Studeren doe je niet alleen. Naast de docenten, tutoren en mentoren die je begeleiden zijn er ook studieadviseurs. Bij hen kan je terecht met vragen en advies over:

 • verbeteren studiemethode 
 • bespreken persoonlijke omstandigheden
 • leren plannen, uitstelgedrag aanpakken 
 • het Bindend Studieadvies (BSa); 
 • twijfels studiekeuze en loopbaankeuzes
 • cursussen / trainingen
 • vrijstellingen
 • regels in de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
 • aanvragen uitzondering op de regels (bij bijzondere persoonlijke omstandigheden)
 • vragen over compenseren
 • studeren met een functiebeperking
 • topsport en Geneeskunde
   
Examencommissie Erasmus MC (EC)
De EC heeft tot taak het controleren en bewaken van de organisatie en coördinatie van tentamens en examens. Tevens stelt de EC regels vast met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens de tentamens en geeft richtlijnen met betrekking tot de beoordeling van studenten (omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling en Regels en Richtlijnen). Daarnaast is de EC verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van het bewijs van toelating voor de masteropleiding. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de gehele opleiding. Een student kan de EC schriftelijk (per e-mail) verzoeken om bijzondere regelingen te treffen. Voor meer informatie, klik hier.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen