Opleiding IT-Auditing & Advisory

1. Introductie

Management, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en afnemers, iedereen is zich bewust van de hoge IT-afhankelijkheid van organisaties. Maar afhankelijkheid maakt ook kwetsbaar. Beheersing van IT is dus cruciaal en – als gevolg van de technische complexiteit – een uitdaging. De eisen aan IT veranderen bijna dagelijks, terwijl het realiseren van die aanpassingen vaak een traag en kapitaalintensief proces is. IT als kritische succesfactor in de bedrijfsvoering en IT als basis voor de interne controle creëren bij management en bestuur behoefte aan zekerheid (assurance) over de beheersing van IT. De IT-auditor kan die zekerheid geven. Daarmee wordt IT-audit een belangrijk instrument in het kader van corporate governance.

2. De opleiding

IT-Auditing & Advisory is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van c.q. het adviseren over het verantwoord toepassen van informatie (en communicatie-) technologie door organisaties. De opleiding IT-Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kenmerkt zich door aandacht voor de strategische inzet van IT en de rol van IT-auditors als ondersteuning van het topmanagement.

Wat doet een IT-auditor?

De IT-auditor beheerst een breed scala aan vaardigheden. De IT-auditor is in staat met audits een organisatie actief te helpen op het gebied van risico-, beheersings-, inrichtings- en veranderingsvraagstukken. Daarnaast beschikt de IT-auditor over vaardigheden om complexe audits te ontwerpen en te leiden. Ook is de IT-auditor een professional die het management kan ondersteunen en kan adviseren op het brede terrein van IT-beleidsvorming tot IT-implementatie.

Doelgroep

De opleiding staat open voor een brede doelgroep, maar een academisch werk- en denkniveau is een voorwaarde. Hoewel de opleiding primair opleidt tot IT-auditor, blijkt zij in de praktijk ook relevant voor Security Officers, Risk Managers, IT-managers en IT-consultants. De verschillende achtergronden van de studenten staan garant voor een brede benadering van de problematiek.

Opleidingsduur, alternatieve instroom en modulair studeren

Als MSc/drs duurt de opleiding 2 jaar. De opleiding start jaarlijks in september. Het collegejaar 2020-2021 start op vrijdag 4 september 2020. Alternatieve instroom is bespreekbaar. Daarnaast is het ook mogelijk voor losse modules apart in te schrijven. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Losse modulisten kiezen vooral voor de modules Auditing en Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO). RO’s, RA’s, RC/CPC’s kunnen instromen in het kopjaar. Zie verder onder kopjaar.

Naar boven

Studiebelasting

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting is minimaal 60 ECTS (1680 uur) voor de tweejarige opleiding.

Afgestudeerden

Afgestudeerden aan onze opleiding, die tevens over drie jaar relevante werkervaring beschikken, kunnen worden ingeschreven in het register van de beroepsvereniging NOREA. Inschrijving in het register geeft recht op het voeren van het RE-dienstmerk.

Collegegeld tweejarige opleiding

De tweejarige deeltijdopleiding start jaarlijks in september (dit jaar op 4 september 2020). Het collegegeld 2020-2021 bedraagt €12.500,-. Bij aansluitende inschrijving voor 2021-2022 bedraagt het tweede jaar ook €12.500,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.600,- per jaar. Collegegelden zijn exclusief literatuur en inclusief lunches op collegedagen. U kunt gratis parkeren op het campusterrein.

3. Programma

De Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory hanteert een didactische aanpak, waarin interactie, groepsgericht werken en praktijkopdrachten centraal staan.

Onze Post-Master auditopleiding is erop gericht om academici op te leiden tot praktijk-professionals met een toekomst als volwaardig auditor of in een daaraan verwante functie zoals risico manager, compliance officer, adviseur, onderzoeker of manager binnen zijn/haar organisatie. We constateren dat onze auditopleidingen ook invulling geven aan de MD-trajecten van onze studenten.

Wij dagen onze studenten dan ook uit om individueel en in groepsverband hun denk- en toepassingsvermogen ten volle te benutten in complexe en weerbarstige situaties. Onze ‘portfolio-benadering’ richt zich vanaf het eerste college op het laten aansluiten van het individuele leertraject aan de ontwikkelbehoeften geredeneerd vanuit de student en diens werkgever.

Dit doen we door de studenten:

 • al op het eerste college te vragen om die leerbehoeften te relateren aan de werkomgeving en de persoonlijke aspiraties;
 • in verschillende modules de relaties met hun praktijk te laten leggen en verschillen te laten analyseren;
 • onderling verschillen in auditpraktijken te laten bediscussiëren;
 • vaardigheden te laten trainen en te stimuleren dit ook in de eigen praktijk te organiseren;
 • al in het eerste semester te attenderen op afstudeeronderwerpen passend bij hun ontwikkelbehoeften;
 • op enkele momenten een persoonlijk coachingsgesprek aan te bieden gericht op de realisatie van hun ontwikkelplan;
 • een slotexamen af te nemen waarin zowel aandacht is voor hun afstudeerwerkstuk als voor de mate waarin zij hun leerdoelstellingen daadwerkelijk hebben gerealiseerd.

Dit alles ondersteund door een persoonlijk ‘portfolio’; een dossier waarin de leerbehoeften en de realisatie daarvan wordt gedocumenteerd.

Naar boven 

Het curriculum is opgebouwd uit een aantal modules met interactieve colleges, waarin de vooraf bestudeerde stof verder wordt uitgediept. Binnen diverse modules worden keuzecolleges gegeven met verdiepingen naar de publieke sector en naar financiële instellingen.

Modules 1e jaar (2020/2021)
Introductie
IT-Fundamentals
Auditing
Accounting Information Systems (voorheen BIV/AO)
GRC
IT-Control Frameworks

Modules 2e jaar (2021/2022)
Auditing & Strategy
IT-Governance
IT-Auditing Skills
Advanced IT-Systems
Advanced IT-Security
Data Analytics
IT-Advisory
IT-Audit Life Cases
Capita Selecta
Final Exam

 

Korte omschrijving van de modules van het 1e jaar

 • De introductie is bedoeld als kennismaking en om het kader aan te geven, waarbinnen de opleiding verder wordt uitgewerkt. Naast een algemene introductie van het vakgebied komen ook de opzet van de opleiding en huishoudelijke zaken ter sprake.

 • In deze module ingegaan op de belangrijkste componenten waaruit IT-systemen en processen zijn opgebouwd. De volgende onderwerpen / componenten komen aan de orde:

  • Computertechniek en architectuur (als basis de IT stack);
  • Besturingssystemen;
  • Datacommunicatie (verschillende vormen, incl. internet);
  • Database managementsystemen.

  Naast inzicht in de technische aspecten van IT en het gebruik daarvan wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de IT-componenten kunnen of moeten worden beheerd en beheerst, naast de wijze waarop in een onderzoek (audit) het bestaan en de werking daarvan door een auditor kan worden vastgesteld.

 • Deze module heeft tot doel de studenten inzicht bij te brengen in de algemene principes van auditing en de feitelijke toepassing als Internal auditor. Onder meer zal aandacht worden besteed aan de ontstaansgronden van audit, de algemene audittheorie en methodologie inclusief aanpak, integratie van auditvormen en ontwikkelingen in het vakgebied. Ook wordt aandacht besteed aan beroepsethiek, auditvaardigheden, andere auditdisciplines zoals financial audit, wetenschapsfilosofische aspecten en de specifieke werksituatie van de studenten in relatie tot de audit theorieën. In een verdiepingscollege behandelen we de specifieke kenmerken van auditing in publieke en financiële instellingen.

 • Een auditor moet de organisatie-inrichting vanuit verschillende management control theorieën kunnen beoordelen. Een belangrijke theorie is Accounting Information Systems AIS). In Nederland wordt dit vakgebied ook wel aangeduid met ‘Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie’ (BIV/AO).

  De module is verdeeld in twee onderdelen: AIS-Fundamentals en AIS-Advanced (in control cases). We doceren eerst de inhoud, de achtergronden en het paradigma van AIS en plaatsen dit in de context van concrete in control-vraagstukken. Kennis van deze ‘AIS-fundamentals’ is een randvoorwaarde voor de auditor die onderzoek wil doen naar interne beheersing en bestuurlijke informatieverzorging, en die daarbij gesprekpartner wil zijn voor (financial) management, accountants en controllers.

  Vervolgens passen we het AIS-gedachtengoed toe op een groot aantal cases en opdrachten. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor risicoanalyse als motivering van de gekozen beheersmaatregelen, en voor het werken in volledig door automatisering ondersteunde omgevingen. We confronteren (zodoende) de fundamentals van AIS met de complexiteit en dilemma’s van de dagelijkse praktijk waarbij geen ‘waterdichte’ ideaaloplossingen voor handen zijn maar desondanks gezocht moet worden naar een optimale set van beheersmaatregelen en bijbehorende bestuurlijke informatieverzorging.In twee verdiepingscolleges wordt specifiek ingegaan op hoe de problematiek zich manifesteert in de publieke sector en hoe in de financiële sector.

 • Governance, Risk Management en Control (GRC) worden door veel bestuurders en toezichthouders gezien als de drie pijlers van adequate sturing en beheersing van organisaties De module geeft inzicht in de achtergrond, theorie en praktijk rondom deze drie genoemde gebieden.

  • Bij het onderdeel Governance gaan we in op de theoretische reikwijdte van het begrip Governance en de diverse codes en invullingen daarvan in de praktijk. Ook gaan we in op het speelveld en de spelers rondom (Corporate) Governance zoals bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders en andere stakeholders. Inzicht in hun belangen en relaties is nodig om de vraagstukken rondom het thema Governance te doorgronden en te hanteren.
  • Concrete uitwerkingen van Governance vereisen vormen van Risk Management. Risk Management is niet alleen ‘object van onderzoek’ voor Auditing, maar vormt veelal ook het kader waartegen audits en adviestrajecten worden vormgegeven en de resultaten daarvan worden gepresenteerd. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het COSO-ERM (Enterprise Risk Management) framework, zijnde de meest gebruikte standaard voor risk managementsystemen, en de basis voor veel sector- en organisatie-specifiek gemaakte raamwerken en technieken. Ook gaan we in op de rol van de auditor in ERM, mede aan de hand van het ‘three lines of defense model’ van het IIA.
  • De derde pijler is control. Kennis van de wijze waarop management control kan worden vormgegeven is voorwaardelijk om de kwaliteit van de sturing en beheersing van een organisatie te onderzoeken en te beoordelen aan de hand van een daarvoor geschikt normatief kader.

  Vervolgens plaatsen we de GRC-kennisgebieden in de dynamiek en complexiteit van de dagelijkse praktijk. We gaan in op hoe het GRC-gedachtengoed zich manifesteert in de publieke en financiële sector en besteden aandacht aan de psychologische factoren die meespelen bij risk management en aan theorieën over effectiviteit van besluitvormingsprocessen.

 • Auditors maken gebruik van beheersmodellen, ofwel frameworks als handvat voor hun normenkader. In deze module worden de meest voorkomende en gebruikte modellen behandeld en worden de onderlinge verschillen en achterliggende uitgangspunten toegelicht, onder andere om ze ook te kunnen combineren.

Korte omschrijving van de modules van het 2e jaar

 • De module draagt bij tot kennis en inzicht in strategie en IT-strategie in het bijzonder, alsmede een vertaling daarvan naar de verwachtingen en mogelijkheden daarbij voor de auditor als assurance-provider en adviseur. Hierbij vindt tevens een reflectie plaats op het professioneel functioneren als auditor bij strategische vraagstukken, gelinkt aan de portfolio van de individuele student.

 • Deze module heeft tot doel de student inzicht te geven in de toepassing van de verschillende IT-componenten (in hun samenhang) in de vorm van verschillende architecturen, processen, systemen en diensten. De focus is vooral gericht op de mogelijkheden, maar ook op de risico’s en de beschikbare interne beheersingsmaatregelen om deze risico’s te kunnen mitigeren. Voorts wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en toepassingen.

  De leerdoelen van deze module zijn:

  • Inzicht geven in de toepassing van de verschillende IT-componenten (in hun samenhang) in de vorm van verschillende architecturen, processen, systemen en diensten;
  • Inzicht geven in de architectuur en organisatie van datacenters en (de providers van) Clouddiensten;
  • Inzicht geven in de achtergronden en (mogelijke) toepassingen van ERP-systemen; de inrichting- en beheersingsaspecten van dergelijke systemen, alsmede de audit-aspecten van dergelijke systemen;
  • Inzicht geven in de huidige en nieuwe ontwikkelingen.

  Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • De architectuur van IT, systemen en processen;
  • De organisatie en toepassing van IT-componenten in verschillende verschijningsvormen, waaronder datacenters, maar ook Cloudcomputing;
  • Gemeenschappelijke verwerking en opslag (virtualisatie en vormen van multi-tenancy);
  • ERP-systemen (concepten, implementatie vormen, de wijze van beheren en beheersen), hierbij worden SAP en Oracle als voorbeelden gebruikt;
  • Big Data;
  • Nieuwe ontwikkelingen zoals, Blockchain, Internet of Things, Robotisering, Machine-learning, Artificial Intelligence.
 • In deze module komen onderwerpen aan de orde die een directe relatie hebben met de governance van IT, inclusief de gevolgen van wetgeving, alsmede de invloed van complexiteit en dynamiek die onder meer leidt tot verandering. De module verdiept de reeds aanwezige kennis bij de studenten met betrekking tot de problematiek rond het besturen en het uitvoeren van een audit van programma’s en IT-projecten. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan vormen van complexiteit en daarop gerichte methoden van projectbeheersing, veranderkundige en gedragsmatige aspecten alsmede aanknopingspunten voor auditing. De module richt zich verder op het (kunnen) toepassen van de kennis (zowel qua inhoud als qua vaardigheid) in (gefingeerde) IT-projecten. De module laat de studenten ook kennismaken met verschillende gerelateerde rechtsgebieden waarmee een IT-auditor in relatie tot IT-projecten in aanraking kan komen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan contracteren en IT-contracten, aansprakelijkheid en IT, privacy, intellectuele eigendom en IT en e-commerce, waaronder de elektronische handtekening.

 • De module heeft tot doel de student inzicht te geven in de problematiek van IT-security, met de nadruk op de drie kritieke elementen voor IT-security: Technology, Processen & People (gedrag), gezien de mens als de zwakke schakel in de beveiliging. Na het volgen van deze module zijn studenten in staat beoordelingskaders voor het auditen van beveiligingsaspecten te hanteren en waar nodig aan te passen en aan te vullen. Zij kunnen audits op het terrein van security inrichten en uitvoeren. Ook zijn de studenten in staat om - op basis van de geschetste opzet van het beveiligingsconcept - de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen van dit concept (binnen een ERP systeem) te onderkennen.

 • Deze module heeft tot doel de studenten in theorie en praktijk kennis te laten maken met de verschillende vormen waarin IT als hulpmiddel kan worden ingezet voor het kunnen beheren, beheersen, maar ook het kunnen beoordelen van systemen, processen en data.

  Het leerdoel van deze module is dat de studenten inzicht hebben in de verschillende mogelijkheden om IT als hulpmiddel in te zetten bij de uitvoering van onderzoek (audit/advies) en deze mogelijkheden ook in de praktijk kunnen toepassen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de beperkingen en voorwaarden waarmee bij de inzet van IT als hulpmiddel rekening moet worden gehouden.

  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Data Analytics, waaronder het gebruik van statistische steekproeven;
  • De voorwaarden voor het gebruik van data-analytics;
  • Process Mining;
  • SQL.
 • Deze module heeft tot doel de student een aantal vaardigheden bij te brengen door deze o.m. in praktijksituaties te oefenen. De onderdelen hebben mede als doel de studenten te attenderen op aspecten die ook in hun praktijk verbeterd kunnen worden en moeten hen stimuleren in de praktijkaudit en in de eigen praktijk meer bewust om te gaan met hetgeen tijdens de colleges is aangereikt.

 • In praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak ook diensten die niet strikt onder de noemer van ‘assurance’ of de smalle definitie van ‘auditing’ (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid met ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder het adviesproces en het adviesgesprek. Tevens worden in deze module de relaties tussen ‘audit & advies’ belicht.

 • Deze module heeft tot doel de studenten de in de opleiding opgedane theorie toe te laten passen in een aantal praktijksituaties waarbij de aanpak en het uitvoeren van een onderzoek centraal staan.

  Waar mogelijk zal gebruik wordt gemaakt van een life omgeving en tooling. De opdrachten hebben betrekking op zowel interne als externe opdrachten/opdrachtgevers en richten zich op opdrachtacceptatie; de aanpak en uitvoering van een onderzoek, de oordeelsvorming en rapportage en presentatie. Omdat de IT-auditor ook de accountant ondersteunt bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening, wordt in samenwerking met de accountantsopleiding in gemengde groepen een praktijkcase uitgewerkt waarbij de nadruk ligt op hoe om te gaan met de IT in de jaarrekeningcontrole.

 • Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges die tot doel heeft de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

 • De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument. De student heeft de keuze tussen een referaat, een artikel of een praktijkopdracht. Deze praktijkopdracht betreft een IT-gerelateerd praktijkonderzoek in opdracht van een organisatie, uitgevoerd door drie studenten. Voor kopjaarstudenten is er (onder een aantal voorwaarden) nog een vierde variant: het discussiedocument. Dit betreft een kritische reflectie op een eigen, eerder afgerond post-master referaat vanuit het perspectief van de ITAA-opleiding. Het afstudeerdocument is de basis voor het mondeling slotexamen.

Naar boven

4. Toelatingseisen

Als Post-Master auditopleiding verwachten wij dat kandidaten over een vooropleiding beschikken op academisch niveau (MSc/drs.titel aan een Nederlandse Universiteit). Voor kandidaten die over een academisch denk- en werkniveau menen te beschikken maar dit niet met een diploma kunnen bewijzen, bestaat de mogelijkheid om dit in een toelatingsprocedure aan te tonen. Deze procedure bestaat uit een gesprek met de zakelijk directeur/program manager over opleidingen, werkervaring en motivatie. Daarin wordt beoordeeld of de kandidaat voldoende academisch niveau heeft. Na een positief besluit gaat de kandidaat naar het toelatingsexamengesprek met de wetenschappelijk directeuren van de opleidingen IAA en ITAA. Ten behoeve van dit gesprek krijgt de kandidaat een opdracht om aan de hand van opgegeven literatuur een kritische reflectie te schrijven. In het gesprek zal worden nagegaan of de kandidaat het vermogen heeft met wetenschappelijke begrippen en uiteenlopende perspectieven om te gaan. De wetenschappelijk directeuren beslissen over de uiteindelijke toelating. Met deze procedure doen we recht aan de kwaliteiten van een ieder en de specifieke verwachtingen die deelnemers en werkgevers mogen hebben bij het Post-Master profiel van onze auditopleidingen

Voor meer informatie over deze maatwerk instroommogelijkheid kunt u contact met ons opnemen.

5. Kopjaar

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory volledig op elkaar zijn afgestemd. Het afronden van één van beide opleidingen geeft u de mogelijkheid in te stromen in het tweede jaar van de andere opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Toelatingseisen kopjaar
De opleiding IT-Auditing & Advisory heeft een kopjaar voor kandidaten die al een Post-Master opleiding hebben afgerond in Accountancy (RA's tot en met het theoretisch examen) of Internal Auditing & Advisory (RO). Zij kunnen na een precourse instromen in het kopjaar van de opleiding, wat een halvering van de studietijd betekent. Register Controllers (RC en CPC) volgen eerst de module Auditing en daarna de precourse en het kopjaar.

Programma (2020/2021)
Voor RA’s, RO’s, RC’s/CPC’s bestaat het kopjaar IT-Auditing & Advisory uit de volgende modules:

Precourse (ESAA-studenten die miv het collegejaar 2014/2015 de RO opleiding hebben gevolgd, hebben vrijstelling van de precourse).
IT-Fundamentals
IT-Governance
Advanced IT-Systems
Advanced IT-Security
Data Analytics
IT-Advisory
IT-Audit Life Cases
Capita Selecta
Final Exam

Een korte beschrijving van deze modules staat hierboven opgenomen bij de reguliere opleiding. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 2, 3, 4, 9 en 10 september 2020 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 11 september 2020.

Studiebelasting kopjaar

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur), exclusief de precourse.

Collegegeld kopjaar

Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2020/2021 bedraagt €14.850,-. ESAA studenten die vanaf september 2014 de opleiding Internal Auditing hebben gevolgd kunnen direct instromen in het kopjaar zonder het volgen van de precourse. Voor deze studenten bedraagt het collegegeld €12.500,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.600,- per jaar.

Naar boven

 • PE-uren
  Voor deelname aan het kopjaar worden PE-uren verstrekt.

6. Opleidingsteam, Docenten en Curatorium

Opleidingsteam

Prof.dr. Egon Berghout RE CISA is wetenschappelijk directeur van de Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory. In het kader van de samenwerking is prof.dr. Mark van Twist, wetenschappelijk directeur van de IAA opleiding, nauw betrokken bij de ITAA opleiding.

Drs. Jolanda Breedveld vervult de functie van Zakelijk directeur en Program Manager.

De opleiding wordt ondersteund door Program Coordinators: Charo Garcia en drs. Miranda Snel-Gortemaker.

Het opleidingsteam bestaat verder uit de kerndocenten Jan Pasmooij RA RE RO, Eric Westhoek RA RE, drs. Peter Bos RO CIA, drs. Fred Steenwinkel RA RE RO CIA CISA en dr. Nick Benschop. De docenten en wetenschappelijk directeuren doceren tevens bij enkele collega-universiteiten en opleidingsinstellingen en hebben ruime praktijkervaring.

Docenten

Het team van docenten bestaat verder uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties en zijn veelal deskundigen op het terrein van IT-Auditing & Advisory. Elke docent neemt zijn ervaringen uit de praktijk mee naar de collegezaal en zorgt zo voor een verdere verrijking van de leerstof. De docenten zijn onder andere werkzaam bij de EUR, ABN AMRO, Accenture, Achmea, ACS, ADR, AESUS, Algemene Rekenkamer, Balanced Control, ConQuaestor, CS, Deloitte, Diverse Ministeries, Duthler, EY, Grant Thornton, Integrc, Inter-Ikea, KPMG, Kriton, M&I/Partners, NSOB, Philips, Pink Roccade, PwC, SNS Financial Markets, Sociale Verzekeringsbank, Sustainalize, The Lifecycle Company, The Decision Group, The Lifecyclecompany, TU Delft, Université Catholique de Louvain, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, Universiteit van Tilburg, Volksbank of zijn werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur.

Externe deskundigen

Het slotexamen wordt afgenomen door een examencommissie, bestaande uit een hoogleraar, de begeleider en een externe deskundige. Deze extern deskundigen zijn daarnaast werkzaam bij de rijksoverheid, de grote accountants- en advieskantoren, de financiële instellingen of als zelfstandige gevestigd.

Visiting professors

De opleiding streeft ernaar om jaarlijks visiting professors uit te nodigen voor het verzorgen van enkele colleges. Doel hiervan is kennisuitwisseling en het belichten van internationale ontwikkelingen op het gebied van IT-Auditing & Advisory. Het afgelopen jaar heeft prof. dr. Mark Keil van de Georgia State University een gastcollege verzorgd over Escalating IT-projects, prof. dr. Gerrit Sarens (Katholieke Universiteit Leuven) heeft een gastcollege verzorgd over ‘Wat is de toegevoegde waarde van interne audit?’ Prof.dr M. (Mieke) Jans (universiteit van Hasselt) heeft een gastcollege verzorgd over process mining.

Naar boven

Kwaliteit

De opleiding is intern geaccrediteerd door het College van Bestuur en wordt regelmatig door de beroepsorganisatie NOREA gevisiteerd.

Curatorium

Niet alleen het docentenkorps zorgt voor een nauwe aansluiting van de opleiding met de praktijk. Het gezamenlijk curatorium van de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van de opleidingsprogramma’s en geeft adviezen over de verdere ontwikkeling van de beide opleidingen.

Het curatorium heeft de volgende leden:

ing. C. J. Bavius RE RO CRISC CRMA CIA

Audirium – Internal Audit - GRC - Risk Management

drs. W.P.M. Beekmans

Directeur Onderzoek Auditdienst Rijk

ir. J.G.G.V. van den Boom RE CRISC

Partner IT Risk and Assurance bij EY

drs. E. de Horde RE RA

Partner bij PwC Accountants N.V.

drs. R.G.M. de Leeuw

Partner Internal Audit Services Deloitte

drs. M. Smolenaars

Directeur Algemene Rekenkamer

drs. M.A.P. op het Veld RE

Partner bij KPMG Advisory

mw. J.M. van Zanen-Nieberg RA (voorzitter)

Voorzitter NOC*NSF

Samenwerking

De IT-Auditing & Advisory opleiding werkt samen met andere Post-Master opleidingen (van ESAA) die nauw verbonden zijn met het vakgebied, te weten Accountancy, Controlling, Internal Auditing & Advisory en Public Controlling. Met name met Internal Auditing & Advisory is de samenwerking hecht, wat zich vertaalt in een naadloze aansluiting tussen de opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory.

Ook werkt ESAA onder andere samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Universiteit van de Nederlandse Antillen. In internationaal verband werkt de opleiding samen met de Cass Business School City of Londen, de Katholieke universiteit Leuven, de Universita di Pisa, Italië en de Universiteit van Pretoria.

7. Permanente Educatie

Erasmus School of Accounting & Assurance is een door de NBA erkende onderwijsinstelling en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. 

IT-Auditing & Advisory is een vakgebied waarin de ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen en inzichten voortdurend wijzigen. De professionele auditor blijft zich scholen en op de hoogte houden van die ontwikkelingen. ESAA draagt daar in het kader van permanente educatie aan bij door het organiseren van courses voor directeuren en managementteamleden van auditdiensten en voor auditors die de opleiding IT-Auditing & Advisory of Internal Auditing & Advisory hebben gevolgd. Deze courses kunnen gebruikt worden voor het voldoen aan de Permanente Educatie verplichting voor beroepsorganisaties zoals NBA (Voorheen NIVRA en NOvAA), NOREA en IIA/SVRO.

Naar boven

8. Nadere informatie

Vraag de brochure van de Post-Master opleiding IT-Auditing & Advisory aan

Aanmelden

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding IT-Auditing & Advisory kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

Charo García González

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 15 08
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-20
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Ivm de coronacrisis zijn we op dit telefoonnummer niet bereikbaar. U kunt ons mailen en indien gewenst kunnen wij u terugbellen.

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Naar boven

9. Groepsfoto diploma-uitreiking

Bekijk ook de groepsfoto van de laatste diploma-uitreiking.