Bekijk het studieprogramma

Strafrecht
Vrouwe Justitia

Strafzaken staan dagelijks in de krant en vormen onderwerp van soms heftige discussie. Welk gedrag moet wel of niet worden bestraft, hoe zwaar moet de straf zijn en in hoeverre mogen gegevens van voortvluchtige verdachten publiekelijk worden gedeeld in het kader van de opsporing? Binnen juridische instituten als de rechterlijke macht en de advocatuur neemt het strafrecht een steeds bredere plaats in. Ook bij andere instituties als gemeenten en maatschappelijke zorginstellingen en in beroepsgroepen als die van artsen en notarissen, speelt het strafrecht een steeds grotere rol. 

Kortom, het rechtsgebied van het strafrecht is een van de belangrijkste rechtsgebieden geworden in de rechtsontwikkeling en in de maatschappij. De disciplinaire master Strafrecht sluit aan op deze ontwikkelingen. Met een aantrekkelijk en kwalitatief sterk programma word je als student uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de grote vragen van het strafrecht. 

De mastervariant Strafrecht biedt jou een verdiepende opleiding op het terrein van het straf- en strafprocesrecht inclusief het sanctierecht. Bij het strafprocesrecht staat bewijsrecht als thema centraal. Daarnaast zal je kennis verkrijgen van het materiële strafrecht door middel van een aantal actuele thema's: daderschap en aansprakelijkheid, bijzondere delicten (onder meer uitingsdelicten), strafbare feiten gepleegd door georganiseerde verbanden en strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid alsmede het strafrechtelijk sanctiestelsel.

De opleiding is behalve op kennis en inzicht ook gericht op het verwerven van academische vaardigheden en een wetenschappelijke attitude. Hiermee beoogt de mastervariant Strafrecht juristen af te leveren die theoretisch-fundamenteel, maar ook voor de praktijk relevant toegepast onderzoek kunnen verrichten in de vorm van probleemoplossend onderzoek van wetgeving, literatuur en jurisprudentie.

De basis van de master wordt gevormd door drie hoofdvakken – Verdiepend Materieel strafrecht, Verdiepend Formeel strafrecht en OZP Sanctierecht. In deze drie hoofdvakken wordt jou het niveau van kennis van het strafrecht bijgebracht, dat je in staat stelt om meteen na jouw studie volwaardig te kunnen functioneren in de strafrechtelijke praktijk: bijvoorbeeld als advocaat, bij het OM of in de rechtspraak. Het gaat om toepassing van het strafrecht, maar ook het probleemoplossend vermogen: zowel qua reflectie als qua vaardigheden om de gevonden oplossing op zaaksniveau doel te laten treffen. De docenten van de Master Strafrecht beschikken over veel en aansprekende ervaring in de strafrechtpraktijk en betrekken die ervaring in het onderwijs.

De drie hoofdvakken kennen een uniforme, duidelijk herkenbare structuur, waarin als rode draad telkens aandacht wordt besteed aan:

  • de theorie en geschiedenis van het strafrecht;
  • de doorwerking van het EU-recht en van de mensenrechten van het EVRM;
  • rechtsvergelijking als bron van kennis en rechtsontwikkeling;
  • focus op actuele ontwikkelingen en maatschappelijke dilemma’s.

Het onderwijs in de Master Strafrecht vindt plaats op de vaste onderwijsdagen maandag, dinsdag en donderdag op basis van Active academic learning. In alle vakken worden voor de kennisoverdracht interactieve onderwijsvormen gebruikt: debatcolleges, werkcolleges gebaseerd op casusopdrachten, gestuurde zelfstudie gevolgd door schriftelijke en mondelinge presentatie van resultaten.   

In veel mastervakken worden gastcolleges door professionals uit de praktijk gegeven, vinden er excursies en andere extra-curriculaire activiteiten plaats, is er contact met en zicht op alumni en vindt er op geregelde basis ideeënuitwisseling plaats met de rechtbank Rotterdam-Dordrecht, het parket Rotterdam-Dordrecht, het landelijk parket, de Hoge Raad en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in Den Haag over stages en werkervaringsplaatsen voor studenten.

De master strafrecht gaat van start met het verplichte hoofdvak Onderzoekspracticum. Kenmerkend voor dit ook bij andere masters van Erasmus School of Law bestaande onderzoeks- en vaardighedenvak, is de zelfwerkzaamheid waarmee u zich de stof eigen maakt. Naast de colleges die door de (gast)docenten worden gegeven, vindt de kennis- en informatieoverdracht hoofdzakelijk plaats door uzelf en door uw medestudenten door middel van mondelinge opdrachten en discussies in de werkgroepen. Tijdens deze werkgroepen blijven de docenten meer op de achtergrond, als begeleider, waarbij ze vervolgens wel feedback geven op uw werk en de prestaties beoordelen. In die zin bent u dus niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen leerproces, maar ook voor dat van uw medestudenten. Juist omdat u het van elkaar moet hebben, is uw aanwezigheid en participatie onontbeerlijk, hetgeen zich laat vertalen in de beoordeling.

Doel van het vak
Studenten krijgen door dit vak een verdiepende kennis en begrip van het strafprocesrecht waardoor zij in de praktijk zich aandienende problemen kunnen oplossen. 

Inhoud van het vak
De diverse fasen van het strafproces worden verdiepend doorlopen, met als terugkerende thema's de theoretische achtergronden, grondslagen en historie van het strafprocesrecht om te begrijpen hoe het systeem en de rol van de diverse actoren daarin tot is gekomen en thans functioneert. Daarbij komt ook uitgebreid de steeds groter wordende invloed van zowel het EVRM en de rechtspraak van het EHRM als het strafprocesrecht van de EU aan de orde. Zonder die Europese invalshoek valt ons huidige strafprocesrecht niet meer te doorgronden. Waar nodig en mogelijk worden ons systeem afgezet tegen dat van andere landen om te bezien of een andere invalshoek soms niet beter zou zijn. Aan de hand van contemporaire thema's wordt inzichtelijk gemaakt hoe het strafrechtelijke proces functioneert en zou moeten functioneren.

Het mastervak Verdiepend materieel strafrecht is gericht op de bestudering van aspecten van materieel strafrecht, enkele misdrijven in het bijzonder, tegen de achtergrond van de noodzakelijke integratie van de juridische, politieke, maatschappelijke, deels ook Europese en internationale context. Daartoe worden enkele bijzondere (categorieën van) misdrijven bestudeerd.

Een vak naar keuze uit:

of

  • Financieel-economisch strafrecht (5 EC)
    Het bijzondere rechtsgebied financieel-economisch strafrecht krijgt een steeds grotere plek binnen het strafrechtelijke systeem. Om ondermijnende en (zware) criminaliteit tegen te gaan worden veel geïnvesteerd in het aanpakken van onder meer witwassen en corruptie (zowel ambtelijk als niet-ambtelijk) en het reguleren van het financiële systeem. Mede aan de hand van de vigerende internationale en Europese (verdrags)bepalingen wordt dit fenomeen behandeld. Daarbij wordt bezien hoe dit rechtsgebied zich verhoudt tot het 'gewone' straf(proces)recht en wordt aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding. De vraag is uiteindelijk hoe bijzonder het financieel-economische strafrecht eigenlijk is. Via actuele thema's en interactieve colleges en opdrachten worden contemporaire discussies inzichtelijk gemaakt.

Aanbevolen zijn de volgende vakken:

In het vak wordt eerst uitvoerig aandacht besteed aan de werking van de nationale regeling en internationale instrumenten voor de samenwerking in strafzaken.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Ja, dat kan. De masteropleiding Strafrecht is een voltijd dagopleiding van één jaar, die je in twee jaar kan volgen. Als je de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie wil volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. Indien de master niet in één jaar wordt gevolgd, kan advies worden gevraagd aan de mastercoördinator.

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende mogelijkheid om de master te combineren.

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Het Strafrechtdispuut Wichmann organiseert elk jaar diverse (strafrechtelijke) activiteiten voor studenten. Denk aan kantoorbezoeken en lezingen, maar ook gezellige borrels. Zo vangt het bestuursjaar al een aantal jaar aan met de traditiegetrouwe schietles. Daarnaast behoort het jaarlijkse symposium tot één van de succesvolle activiteiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen