Financiële ondersteuning bij overmacht

Tinbergen gebouw

Voor wie?

De universiteit geeft financiële ondersteuning aan studenten die door bepaalde persoonlijke omstandigheden studievertraging hebben opgelopen tijdens de nominale duur van hun studie. Onder deze persoonlijke omstandigheden vallen:

 • Ziekte;
 • Zwangerschap en bevalling;
 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen (handicap);
 • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld mantelzorg);
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding;
 • Ingeschreven staan voor een opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor nog geen graad is verleend.

Periode van aanspraak op ondersteuning

De periode waarin je aanspraak maakt op financiële ondersteuning is gelijk aan de nominale duur van je studie aan de EUR. De nominale duur wordt verminderd met de jaren waarin de student voor een andere wo- en/of hbo-bachelor dan wel wo- en/of hbo master stond ingeschreven en studiefinanciering ontving. De student die binnen die periode door overmacht vertraging oploopt, heeft recht op financiële steun uit het profileringsfonds.

Uitbetaling van financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning is uitgedrukt in een aantal maanden. Dit aantal is gelijk aan het aantal maanden studievertraging. Je krijgt dan ook per maand uitbetaald. De uitbetaling begint na de nominale duur van je studie en duurt maximaal 12 maanden.
Je ontvangt de financiële ondersteuning alleen als je gedurende die maanden van uitbetaling als voltijd student staat ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Studeer je af, dan worden de resterende maanden financiële ondersteuning niet uitbetaald.

Hoogte van financiële ondersteuning

Studenten die onder het leenstelsel als gevolg van overmacht vertraging oplopen krijgen een forfaitair bedrag per maand dat gelijk is aan de basisbeurs uitwonend (voor collegejaar 2017-2018: €290,68). Dit wordt eventueel aangevuld met het bedrag van de aanvullende beurs als je daar recht op had (gelijk aan de laatste aanvullende beurs die is ontvangen).
Studenten die nog onder het beurzenstelsel vallen en die als gevolg van overmacht vertraging oplopen krijgen na afloop van de beursperiode een maandbedrag dat gelijk is aan de beurs die ze in de laatste beursmaand hebben ontvangen.

Voorwaarden

 • De persoonlijke omstandigheid vindt plaats tijdens de nominale duur van de studie;
 • Je komt niet voor financiële ondersteuning in aanmerking voor een omstandigheid, waarvoor de universiteit of andere instelling van hoger onderwijs je al eerder financiële compensatie heeft verleend;
 • De bijzondere omstandigheid moet gemeld worden binnen 2 maanden na het begin van de omstandigheid;
 • De commissie neemt de melding niet meer in behandeling wanneer die gedaan wordt na 31 december volgend op het studiejaar waarin de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan;
 • Je staat tijdens het ontvangen van de ondersteuning ingeschreven als voltijds student aan de EUR;
 • Veranderingen in je situatie die van belang kunnen zijn voor de uitbetaling van de bijdrage, ben je verplicht te melden;
 • Een voorwaarde die kan worden gesteld, is dat je voor elke periode van 6 maanden financiële ondersteuning een studieplan overlegt dat je hebt opgesteld in overleg met een studieadviseur of studentendecaan;
 • Een voorwaarde die kan worden gesteld, is dat bij voortduring van de overmacht situatie wordt gevraagd om eens per kwartaal met studieadviseur, studentendecaan of psycholoog te overleggen;
 • De financiële ondersteuning is niet belastbaar. De financiële ondersteuning is derhalve een gift (zie Wet inkomstenbelasting artikel 3.104).

Aanvragen & procedure

 1. Om financiële ondersteuning aan te vragen, dien je (of een zaakwaarnemer) de vertraging te melden bij een studentendecaan. Maak hiervoor een afspraak via de website.
 2. Via de studentendecaan krijg je een formulier waarmee je de aanvraag kan indienen;
 3. De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Ondersteuning Student (gemandateerd door het College van Bestuur). De Commissie Ondersteuning Studenten beoordeelt in hoeverre de bijzondere omstandigheid leidt tot studievertraging en voor hoeveel maanden financiële ondersteuning je in aanmerking komt. Daarbij moet de Commissie het verband tussen de bijzondere omstandigheid en de onderwijsprogrammering in aanmerking nemen. De Commissie legt haar besluit vast in een beschikking, waartegen de gebruikelijke procedure van bezwaar en beroep openstaat.

Regeling profileringsfonds

De informatie op deze webpagina valt onder het profileringsfonds. De regeling van het profileringsfonds voorziet in financiële compensatie voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en fee waivers. De volledige regeling kun je hieronder downloaden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de financiële ondersteuning bij overmacht, neem dan contact op met een van de studentendecanen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen