Commissie Geschillen Werknemers

Na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is door de Universiteiten van Nederland de Sectorale Geschillenregeling Nederlandse universiteiten vastgesteld.

Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om een geschil tussen werknemer en werkgever (College van Bestuur) over bepaalde limitatief benoemde onderwerpen voor te leggen aan de Commissie Geschillen Werknemers (hierna CGW). 

Voorwaarden 

Voordat een werknemer een geschil kan voorleggen aan de CGW, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Het geschil gaat over één van de limitatief genoemde onderwerpen (Artikel 2 lid 3 van de Sectorale Geschillenregeling Nederlandse Universiteiten). 
  2. Werknemer is belanghebbende;
  3. Werknemer heeft met de (direct) leidinggevende overlegd en er is geen overeenstemming bereikt. 

Verzoekschrift indienen

De werknemer kan een verzoekschrift indienen bij de CGW via cgw@eur.nl , binnen 6 weken nadat de beslissing door of namens het College van Bestuur schriftelijk is bekendgemaakt. Wanneer het gaat om een beslissing van de werkgever (College van Bestuur) gaat, genomen in de periode van 1 januari 2020 tot de datum inwerkingtreding van de Regeling, gaat de termijn van 6 weken lopen vanaf de datum van de publicatie van de Regeling. Wanneer een schriftelijke beslissing ontbreekt zal de werknemer eerst werkgever moeten verzoeken een schriftelijk standpunt in te nemen. 

Samenstelling CGW

De CGW is samengesteld uit twee leden en een voorzitter. De leden zijn op voordracht van werkgeverszijde en werknemerszijde door het College van Bestuur benoemd. De voorzitter is op gezamenlijke voordracht van de leden van de CGW door het College van Bestuur benoemd.

Procedure

De CGW adviseert na onderzoek het College van Besutur of de betwiste beslissing naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid kon worden genomen. 

Tijdens het onderzoek door de CGW zal een hoorzitting worden gehouden. Partijen krijgen de mogelijkheid tijdens deze zitting hun standpunten naar voren te brengen. Ieder geschil bij de CGW wordt vertrouwelijk behandeld. 

Nadere informatie met betrekking tot de procedure is terug te vinden in de Regeling Geschillen Werknemers EUR 2020 in de Downloads hieronder. 

 

Voorzitters en leden CGW

Advocaat bij Bolder advocaten

Voorzitter AKB
Voorzitter GAS
Voorzitter GNIO
Voorzitter CGW

Voorzitter AKB
Voorzitter COG
Voorzitter GAS
Voorzitter CK
Voorzitter CGW

Nevenfuncties:

Lid Raad van Advies Juridische Faculteits Vereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Arbitrage 

 

 

Plaatsvervangend voorzitter en lid AKB
Plaatsvervangend voorzitter en lid GAS
Lid CGW

Nevenfuncties:

Secretaris CoDE Educatiefonds te Rotterdam
Voorzitter Sociëteit AMORNA te Leiden

Lid GNIO
Lid CGW

Nevenfuncties:

Coördinator van het Uitgiftepunt van de Voedselbank in de Ichthuskerk in Zoetermeer
Voorzitter van het Breed Overleg Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening Zoetermeer (BOAZ)

Jurist arbeidsrecht en ambtenarenrecht 

Lid CGW

Nevenfunctie:

Lid van de landelijke adviescommissie functieordenen Nederlandse Universiteiten op bedrijfstakniveau

 

Lid CGW

Contact

E-mailadres
cgw@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen