Actuele discussies

Hieronder vindt u de onderwerpen die besproken zijn tijdens de vergaderingen van EUROPA.

 • Het EUROPA heeft op 6 mei 2020 vergaderd, en hierbij is het volgende besproken:

  • Werkdruk tijdens coronacrisis: Het PV EUROPA heeft haar zorgen gedeeld omtrent de impact die de coronacrisis heeft op de werkdruk bij de EUR. De EUR heeft voor studenten een garantie afgegeven dat vanaf september 2020 onderwijs zal worden gegeven, maar info over de impact die deze garantie heeft op medewerkers ontbreekt.
  • EUROPA heeft ingestemd met eenmalig verruimen van de bestedingsdoelen van het Carrièrebudget, om medewerkers de ruimte te geven dit budget te benutten voor thuiswerkmiddelen.
  • Het PV EUROPA heeft voorgesteld om van resultaatverplichting die geldt voor medewerkers een inspanningsverplichting te maken.
 • Het EUROPA heeft op 27 januari 2020 vergaderd, en hierbij is het volgende besproken:

  • Ombudsfunctionaris: de ombudsfunctionaris van de EUR, Edith Weijnen, was aanwezig bij het vooroverleg van de PV. De PV geeft aan uit te kijken naar de evaluatie die ze binnenkort zal delen met het CvB, de Universiteitsraad en het EUROPA.
  • Voorgenomen reorganisatie CIO en IT: het CvB deelt het voornemen met de PV, nadat dit persoonlijk is medegedeeld aan de overige betrokkenen. Het CvB wil de samenwerking maximaal faciliteren en de organisatie daartoe inrichten, met name het belang van veiligheid in ogenschouw nemend.
  • Resultaten TOP en doorontwikkeling: er is geen (financieel) totaaloverzicht van opleidingen voor medewerkers aan de EUR. Hierdoor mist de PV context om de TOP-opleidingen te beoordelen. Er is afgesproken om vast te houden aan de benodigde investering van € 200.000 voor TOP in 2020, daarnaast zal er maximaal € 30.000 besteed worden aan het ontwikkelen van visie rondom opleidingen in de benodigde ICT-voorzieningen.
  • Werkdruk: met betrekking tot dit punt is een integraal-gezondheidsmanager aangetrokken die een plan zal ontwikkelen. Uit eigen initiatief vormt de PV een werkgroep met de Universiteitsraad om informeel overleg rondom dit onderwerp te organiseren.
  • Onderzoek ESHCC: Het PV EUROPA blijft, ondanks de toelichting en onderbouwing die het CvB gegeven heeft, van mening dat het onderzoek geen rechtmatige grond had en derhalve in de ogen van het PV EUROPA dan ook onrechtmatig is.
 • Het EUROPA heeft op 2 december jl. vergaderd, en hierbij is het volgende besproken: [AH1] 

  • Forensisch onderzoek ESHCC

  Naar aanleiding van het verslag wordt bij dit punt vermeld dat de reactie van het CvB op de brief van de PV binnenkort verwacht kan worden. Wat betreft het vervolgproces wordt er afgesproken om een werkgroep te vormen met vertegenwoordiging van het CvB, de PV en de Universiteitsraad. Deze werkgroep dient ter informeel overleg.

  • AVW-gelden

  Voordat er extra budget toegekend wordt aan de uitbreiding van het TOP programma, ontvangt de PV een evaluatie van het huidige programma. Tevens zal de PV extra toelichting krijgen over het voorgestelde Goodhabitz online trainingsprogramma, alvorens de PV de beslissing neemt om hieraan budget toe te kennen. De PV stelt voor om een rechtsbijstandsfonds in te stellen, om hier een gesprek over te voeren zal er een voorstel op papier gezet worden door de PV. De PV geeft aan dat door de WNRA de mogelijkheid verdwijnt om naar een interne bezwarencommissie te stappen. Een eventuele oplossing hiervoor wordt besproken als de uitkomst van de discussie op nationaal niveau duidelijk is.

  • Reorganisatie RE&F

  De PV sluit zich aan bij de instemming van de dienstraad.

  • Inbedding ERS in PRO

  De PV sluit zich aan bij de instemming van de dienstraad en merkt op dat een dergelijk gebruik van de verkorte procedure als schoolvoorbeeld dient.

  • WNRA

  De personele regelingen zijn WNRA-proof gemaakt. Deze aanpassingen geen inhoudelijke wijzigingen. Mocht er abusievelijk sprake zijn van een inhoudelijke wijziging dan blijft de oude tekst van vóór 2020 leidend.

 • Het EUROPA heeft op 31 oktober jl. vergaderd, en hierbij is het volgende besproken:

  • Gezond en veilig werken
   Er wordt een persoon speciaal aangesteld om het onderwerp gezond en veilig werken integraal in het beleid van de EUR in te bedden.
  • WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
   Als gevolg van de WNRA zijn de werknemers van de Erasmus Universiteit per 1 januari 2020 geen ambtenaar meer. De stand van zaken wordt toegelicht.
  • Ombudsfunctionaris
   Afgesproken wordt dat het dienstverband van de ombudsfunctionaris wordt uitgebreid en dat er secretariële ondersteuning komt. Onderzocht wordt welk deel van de kosten betaald kan worden vanuit de AVW-gelden.
  • Ontwikkelingen VAWO
   De VAWO gaat op in de AOB. De vertegenwoordiger van de VAWO schetst het proces en wat de implicaties zijn voor de afvaardiging voor het EUROPA. De verwachting is dat het geen effect heeft voor de afvaardiging in 2020.
  • Forensisch onderzoek ESHCC
   Het onderwerp wordt intensief besproken. Uitgangs- en standpunten worden verhelderd. De PV is zeer kritisch in haar reactie op de gang van zaken. E.e.a. wordt in een brief nogmaals aangeboden. Het onderwerp is nog niet afgerond en blijft onderwerp van gesprek.
  • ​​​​​​​Gratificatieregeling
   ​​​​​​​De gratificatieregeling is in principe per mail vastgesteld. De personeelsvertegenwoordiging doet nog een marginale check waarna de regeling formeel is vastgesteld.
 • Het EUROPA heeft op 25 juni jl. vergaderd, en hierbij is het volgende besproken:

  • Regeling gratificatie bij dienstjubileum
   Het enige aandachtspunt is de definitie van het salaris. In de cao zijn bij het begrip salaris ook de vaste toelagen inbegrepen.
  • Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd
   De PV is het in beginsel eens met de regeling zoals deze nu voorligt, maar een aantal beschrijvingen moeten aangescherpt worden. Het moet duidelijker neergezet worden dat de leidinggevende het verzoek indient (of afwijst), en dat de beheerder het verzoek goed- of afkeurt. Ook de terminologie “bijzondere omstandigheden” (artikel 3) moet nader uitgewerkt.
  • Regeling interne vacatureprocedure
   De PV is het eens met de regeling zoals deze nu voorligt. Benadrukt wordt dat het tegelijkertijd intern en extern uitzetten van een vacature voor een OBP-functie de uitzondering is.
  • Jaarverslag EUROPA
   Afgesproken wordt dat de financiële pagina aangepast wordt conform het voorstel van de PV. Hiermee is het jaarverslag EUROPA 2018 goedgekeurd en vastgesteld.
  • Reorganisatie USC
   Voor zover te overzien is de start soepel verlopen.
  • Fusie ESHCC met ESSB
   De PV benadrukt de goede intentie, inzet en betrokkenheid van het personeel in deze, en hoopt dat partijen er op een constructieve manier met elkaar uitkomen.
 • Het EUROPA heeft op 15 april jl vergaderd en hierbij is het volgende besproken:

  • Met de reorganisatie USC is door de PV onder voorwaarden ingestemd.
  • De ombudsfunctionaris zal binnenkort worden aangesteld. De PV beveelt aan om de ‘kantoorplek’ niet bij HR in te richten. Dit i.v.m. onafhankelijkheid van deze functionaris.
  • Het project vertrouwenspersonen is van start gegaan en zal na een jaar worden geëvalueerd.
  • De PV neemt met enige zorg kennis van de te trage voortgang van individuele plaatsingen in het kader van de participatiewet. Zij vraagt zich af of de meer structurele benadering die nu ontwikkeld wordt er niet op neer komt dat externe bedrijven bij wie de EUR bepaalde dienstverlening inhuurt nu dubbel aan de eisen van de Participatiewet moeten voldoen.
  • De PV uit zorgen over het voornemen van het CvB om tot een fusie van ESHCC met ESSB over te gaan. Zij zal het CvB enkele schriftelijke vragen voorleggen en in overleg met de universiteitsraad bevorderen dat hierover informeel overleg gevoerd kan worden via de Medezeggenschap 3.0 structuur.
 • Het EUROPA heeft in de vergadering van 4 maart jl. de reorganisatie USC besproken. De personeelsvertegenwoordiging (PV) in het EUROPA heeft kritische kanttekeningen geplaatst over de verkorte reorganisatie procedure die hierop van toepassing zou zijn. Besloten is om instemming te verlenen onder voorwaarden.

  De PV-EUROPA heeft informeel met de Dienstraad UB gesproken over de ontwikkeling in de richting van een 24/7 Campus. De huidige CAO biedt daarvoor de randvoorwaarden. Indien de werkgever die te beperkt vindt, moet dat besproken worden bij de CAO onderhandelingen tussen bonden en VSNU.

  • Directeur USC heeft een update gegeven over de reorganisatie USC. Definitief plan inclusief personeelsplan zal in de vergadering van maart worden besproken.
  • De regeling gratificatie ambtsjubileum dient alsnog te worden vastgesteld. EUROPA deed suggesties voor aanpassing tekstvoorstel van HR. E.e.a. komt terug op de agenda. De nieuwe regeling zal aan alle medewerkers bekend worden gemaakt met de mogelijkheid om aan te geven of zij voorheen nadelige gevolgen hebben ondervonden.
  • Het EUROPA heeft ingestemd met het nieuwe hooglerarenbeleid.
 • Het EUROPA heeft op 15 oktober vergaderd en het volgende besproken:

  • Met het plan van aanpak pilot ombudsman is ingestemd.
  • Het EUROPA heeft met betrekking tot 5.2 van de regeling disciplinaire maatregelen haar bezwaren geuit. HR zal de regeling aanpassen en opnieuw voorleggen voor instemming.
  • N.a.v. de evaluatie interne vacature zijn een aantal verbeterpunten voorgesteld voor de nieuwe regeling. Deze regeling zal in een volgend overleg voor instemming aan het EUROPA worden aangeboden.
  • Het EUROPA heeft ingestemd met de richtlijnen Career in progress.
  • Vanuit HR kom nog een procedurevoorstel met betrekking tot de werving/aanstelling van de ombudsman. Na advies van de Universiteitsraad zal het stuk ter instemming voorliggen.  
  • Het EUROPA heeft positief geadviseerd op de regeling administratieve procedure nevenwerkzaamheden.
  • Het EUROPA heeft, naar aanleiding van het definitieve plan implementatie participatiewet, verzocht om de financiering vanuit de arbeidsvoorwaardegelden en de daarbij, na in gebreke blijven behorende terugbetalingsregeling jaarlijks te controleren en te verrekenen. 
  • Er zal meer aandacht worden besteed aan het motiveren van medewerkers voor het invullen van het Medewerkers (tevredenheids) Onderzoek die in november zal plaatsvinden.
  • Het EUROPA heeft zich positief uitgesproken over het beleidsdocument waarin de pilot ombudsfunctie nu echt vorm krijgt. HR zet momenteel de laatste puntjes op de i.
  • Het EUROPA heeft met een aantal regelingen ingestemd, te weten:
   • Huishoudelijk Reglement van het EUROPA;
   • Regeling Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd;
   • Fietsregeling.
  • Op verzoek van het EUROPA wordt de datum van inwerkingtreding van de internetvergoedingsregeling gesteld op 1 januari 2018.
  • Bij de aanvrage van een persoonlijk carrièrebudget is tot heden een terugbetalingsclausule opgenomen. De personeelsvertegenwoordiging is met het CvB overeen gekomen dat deze clausule gen onderdeel meer zal uitmaken van de aanvraag en bovendien uit reeds eerder gedane aanvragen in 2017 geschrapt zal worden. De betreffende medewerker zal hierover benaderd worden.
  • De regeling voor een bijdrage aan de aanschaf van een nieuwe fiets is aangepast, maar nog niet volledig formeel vastgesteld. De bijdrage wordt iets verhoogd en er komt ook een bijdrage voor een elektrische fiets. Afgesproken is al wel dat de regeling vanaf 1 januari jl. van kracht zal zijn.
  • De personeelsvertegenwoordiging EUROPA heeft nog geen instemming gegeven op de “Administratieve procedure nevenwerkzaamheden EUR 2018”.
  • Het EUROPA is op de hoogte gebracht van de Implementatie quotumwet (participatiewet).
  • Het EUROPA blijft de gang van zaken omtrent de plan van aanpak werkdruk monitoren.
  • Het EUROPA is nauw betrokken bij de vorming van een ombudsfunctie.
  • Het EUROPA heeft verzocht het concept van de “Regeling doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd” op een aantal punt te verduidelijken alvorens instemming te kunnen geven
  • Het EUROPA is akkoord gegaan met het plan van de arbeidsvoorwaardegelden en de door het CvB aangebracht wijzigingen.
  • Het EUROPA heeft de begroting arbeidsvoorwaardemiddelen met een paar kleine aanpassingen goedgekeurd.
  • Het EUROPA heeft gevraagd om een nadere uitwerking van de implementatie van de Participatiewet vanuit het CvB en zal daarbij instemmen met een impulsfinanciering vanuit de Arbeidsvoorwaardegelden. De hoogte van de financiering zal in een volgende vergadering worden besproken.
  • Het EUROPA heeft ingestemd met de uitbreiding en de daarbij samengaande financiering voor TOP voor de duur van 2 jaar.
  • Het EUROPA heeft afgesproken dat HR het beleid omtrent de ombudsfunctie gaat vormgeven en dat EUROPA hierin gaat participeren.
  • Het door EUROPA geïnitieerde onderzoek werkdruk is meegenomen in het plan van aanpak. Het plan zal nog verder met het CvB worden besproken.
  • Het EUROPA heeft het voorstel m.b.t aftrekken kosten van transitievergoeding afgewezen. De transitievergoeding zal per 1 januari a.s. conform cao-afspraak worden ingevoerd.
  • Het EUROPA heeft kennis genomen van de voortgang van het carrièrebudget.
  • Het EUROPA is in principe akkoord met de begroting 2018 van de arbeidsvoorwaarden. Met betrekking tot de reserveringen ' uitvoering participatie wet ' en een bijdrage aan 'Top opleidingen' wordt een voorbehoud gemaakt en dient eerst aanvullend (financieel) inzicht te worden gegeven.
  • Uitkomst landelijk overleg vakbonden - CAO onderhandelaars en leden Lokaal Overleg - wordt aangehouden en gaat naar volgende agenda.
  • De vergaderdata voor 2018 zijn afgestemd en zijn te vinden onder de tab agenda.
 • Het EUROPA heeft een aantal personele regelingen besproken. Het EUROPA deed suggesties voor 'fine tuning' die worden overgenomen.

  • Tenure Track. Opmerkingen van het EUROPA zal in een brief aan het CvB worden aangeboden.
  • Nieuwe Studentassistent regeling van 8 uur per per week naar  x (?) uur per jaar wijst het Europa af. Deze regeling gaat tegen de CAO in ; bij langer werken dan 8 uur per week  geldt in principe de overwerkregeling, tenzij anders overeengekomen.
  • Het EUROPA vindt de uitgewerkte posten van de werkkostenregeling te vaag.
  • Het Sociaal fonds zal worden overgeheveld naar de algemene pot arbeidsvoorwaardegelden;
  • De invoering van de participatiewet loopt vertraging op, t.o.v. andere universiteiten;
  • Met de zwangerschapsregeling wetenschappelijk personeel wordt ingestemd
  • N.a.v. het medewerkers onderzoek is een projectgroep werkdruk opgericht waarbij het EUROPA, Universiteitsraad en dienstraden samenwerken om, vanuit de medewerkers (werkvloer),
  • dit probleem meer inzichtelijk te maken en eventueel te komen met oplossingen.
  • Aan de hand van het beleidsscenario 2017/2018 van HR zijn een aantal prioriteiten voor EUROPA samengesteld zoals de seniorenregeling, leeftijdsbeleid, tenuretrack, fietsbeleid en parkeergelden.
  • De zwangerschapsregeling wetenschappers zal worden aangepast.
  • De flex/vast contracten komt met een nieuwe berekening boven de toegestane 22% uit. HR zal binnenkort met een plan komen om het percentage terug te dringen. Het EUROPA zal hier toezicht op houden.
  • De besteding van de arbeidsvoorwaardegelden zal onder de loep worden genomen.
  • Het carrièrebudget zal worden aangepast zodat meer medewerkers hiervan gebruik kunnen maken.
  • Het EUROPA heeft met belangstelling kennis genomen van de opleidingskosten voor medewerkers uitgesplitst naar faculteiten, die mede op ons verzoek nu zichtbaar gemaakt zijn. Wij hebben afgesproken dat in een volgende periodeverslag ook andere uitsplitsingen, zoals die tussen WP en OBP, zichtbaar gemaakt en geanalyseerd zullen worden.
  • De besteding van arbeidsvoorwaardegelden in 2016 is besproken. Geconstateerd is dat positieve ontwikkelingen rond mobiliteit in 2017 sterker moeten doorzetten om succesvol genoemd te kunnen worden. Afgesproken is om te bezien of het grote overschot aan middelen kan worden ingezet voor o.a. het terugdringen van de werkdruk. Tevens zal naar mogelijkheden voor een verruiming van de fietsvergoeding worden gekeken. Het EUROPA heeft ingestemd met betaling van de 100 euro 'bonus' van eind 2016 uit de arbeidsvoorwaardegelden.
  • Het onderzoek naar een ombudsfunctie voor medewerkers is afgerond en de notitie hierover was gereed. Actuele beleidsontwikkelingen van de minister hebben ertoe geleid dat de notitie wordt aangevuld met ideeën voor een ombudsfunctie voor studenten.