Er zijn veel boeiende ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI). Welke implicaties heeft dit voor het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)? Op deze pagina vind je een overzicht van relevante informatie en de ontwikkelingen binnen onze universiteit. Deze informatie is verzameld aan de hand van bijdragen door experts, gebruikers, en werkgroepen. AI houdt de gemoederen al een tijdje bezig en de ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Om deze reden zal deze pagina regelmatig geüpdatet worden. 

Generatieve AI

Recent is er veel aandacht gekomen voor generatieve AI. Dit is een tak van AI die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en systemen die in staat zijn om nieuwe inhoud te creëren, zoals afbeeldingen, muziek of tekst. In tegenstelling tot traditionele AI-systemen die geprogrammeerd zijn om specifieke taken uit te voeren, kunnen generatieve AI-algoritmen leren van de input van gebruikers en zelfstandig inhoud genereren die vergelijkbaar is met menselijke creaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van machine learning, deep learning of neurale netwerken. Generatieve AI heeft veel toepassingen, waaronder de ontwikkeling van chatbots, videogames, virtuele assistenten en meer. ChatGPT is inmiddels een bekend voorbeeld hiervan, maar er zijn tal van andere voorbeelden te vinden.

Praktische informatie voor docenten

De informatie onder dit kopje is verzameld door het ESE Learning & Innovation Team in samenwerking met de EUR task force AI. Gezien de snelle ontwikkelingen kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd volledig up-to-date is. Updates zullen plaatsvinden wanneer nodig. Heb je suggesties of aanpassingen, stuur ons dan een e-mail. Voor faculteitspecifieke vragen kun je terecht bij je Learning & Innovation team.

Generatieve AI kan het onderwijs op veel manieren beïnvloeden. Op dit moment staat de technologie nog in de kinderschoenen, en is is het lastig om een lange termijn inschatting te maken van de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van generatieve AI in vakken. Daarom is enige voorzichtigheid en terughoudendheid op zijn plaats voor besloten wordt AI-tools in te zetten in het onderwijs. Echter zijn de tools wel beschikbaar en moeten we ervan uitgaan dat studenten ze gebruiken. Op korte termijn zien we vooral een bedreiging voor de toetsing.

⚠️ Wees je ervan bewust dat generatieve AI-tools worden aangeboden door commerciële instanties. Alle gegevens die je invoert worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt om het model verder te trainen. Daarom kun je beter geen privé-, gevoelig of vertrouwelijk materiaal uploaden. Dit betekent ook dat je studenten niet kunt dwingen deze tools te gebruiken. Als je besluit om generatieve AI in je onderwijs te gebruiken, is het goed om ook een alternatief te bieden.

 • Generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Bing Chat gaan impact hebben op ons onderwijs.
 • Momenteel is de grootste impact op het beoordelen van opdrachten. Als je binnen je vak met opdrachten werkt, gebruik dan de AI-beoordelingsrichtlijnen van je eigen faculteit.
 • Als je tools als ChatGPT in je vak wilt integreren, neem dan contact op met je Learning & Innovation-team.

Op de korte termijn zullen de meeste vakken inhoudelijk niet ingrijpend hoeven worden veranderd. Generatieve AI kan voor sommige vakken juist een uitstekende manier zijn om het onderwijs te verbeteren. Voor deze vakken kan het nuttig zijn om generatieve AI actief te integreren in het onderwijs of de toetsing.

Ongeacht of je besluit om generatieve AI te integreren in je vak of niet, is er actieve betrokkenheid van jouw kant nodig. Voor vragen en advies kun je contact opnemen met je Learning & Innovation-team.

Binnen iedere faculteit heeft de examencommissie een belangrijke rol in de omgang met en preventie van fraude. Een examencommissie is een onafhankelijk orgaan binnen de faculteit dat zich focust op het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer een student zonder toestemming van de examinator (degene die een vak en het bijbehorende tentamen ontwikkelt), gebruikmaakt van AI-software als ChatGPT, dan wordt dit door de examencommissie gezien als plagiaat of ghostwriting. Hierop kunnen passende sancties volgen. Welke sancties dit specifiek zijn, hangt af van de omstandigheden en van het beleid van de betreffende faculteit. Per faculteit en per geval wordt er dus verschillend mee omgegaan.

Er zijn drie manieren waarop studenten generatieve AI verkeerd kunnen gebruiken:

 1. Het gebruik van generatieve AI is binnen het vak niet toegestaan, maar de student maakt er toch gebruik van. Je kunt dit vergelijken met 'ghostwriting'.
 2. Het gebruik van generatieve AI is binnen het vak toegestaan, maar de student gebruikt het op de verkeerde manier. De student verklaart en reflecteert bijvoorbeeld niet over het gebruik terwijl je dat wel als eis hebt gesteld. Je kunt dit vergelijken met verkeerde verwijzingen. Bedenk dat verwijzen naar generatieve AI nieuw is voor studenten. Fouten kunnen voorkomen.
 3. Studenten gebruiken generatieve AI voor 'traditionele fraude'. Met andere woorden, de student gebruikt generatieve AI om bestaand materiaal (internetbronnen, of een opdracht van een medestudent) te herschrijven zonder de juiste verwijzingen.

Er zijn een aantal indicatoren dat een tekst kan zijn geschreven met behulp van generatieve AI:

 • Onjuiste, fictieve verwijzingen
 • Overmatig gestructureerde, onnatuurlijk aanvoelende tekst
 • Interne inconsistenties in de redenering
 • Feitelijk onjuiste, maar zelfverzekerd geschreven teksten

Aanwezigheid van deze indicatoren is geen bewijs dat generatieve AI gebruikt is, net als dat het ontbreken ervan niet betekent dat AI niet gebruikt is. De meest effectieve indicator is het kennen van je studenten en hun voortgang.

Als studenten een opdracht inleveren, kun je met Turnitin controleren op het gebruik van generatieve AI. Let erop dat de score die Turnitin genereert alleen kan worden gebruikt als een indicatie dat generatieve AI is gebruikt, maar dat deze geen uitsluitsel geeft.

Hoe werkt het?

 • Controleer de AI writing indicator. Deze staat in de rechterkolom van het similarity report van Turnitin.
 • Als de AI writing indicator een positief percentage laat zien, klik dan op dit percentage om het rapport te openen. In het rapport worden de secties gemarkeerd waarvan Turnitin vermoedt dat ze zijn geschreven met behulp van generatieve AI. Dit biedt een beter inzicht in de manier waarop studenten mogelijk generatieve AI hebben gebruikt.

⚠️ Let op: EUR heeft geen overeenkomsten met andere tools (zoals GTPZero, OpenAI Text Classifier, etc.). Overleg met je Learning & Innovation team voordat je studentgegevens uploadt op deze platforms.

De AI Writing Detection van Turnitin kan op dit moment niet voor alle bestanden worden gebruikt:

 • Bestand moet minder dan 100 MB groot zijn.
 • Het bestand moet minstens 150 woorden prozatekst bevatten in een lange schrijfvorm.
 • Bestand mag niet meer dan 15.000 woorden bevatten.
 • Het bestand moet in het Engels geschreven zijn.

Het is ook verre van de perfecte oplossing. Neem de resultaten met een korreltje zout. Onthoud dat:

 • Turnitin kan alleen de waarschijnlijkheid berekenen dat tekst door AI is gegenereerd. In tegenstelling tot traditionele plagiaatcontroles is dit geen hard bewijs.
 • Turnitin heeft last van zowel foutpositieven als foutnegatieven. Turnitin claimt 98% zekerheid bij het markeren van tekst als AI-gegenereerd. Dit is echter niet onafhankelijk geverifieerd.
 • Turnitin kan geen onderscheid maken tussen verschillende soorten gebruik van generatieve AI. Als een student bijvoorbeeld ChatGPT heeft gebruikt om zijn eigen tekst te herschrijven, zal dit waarschijnlijk ook worden gemarkeerd als AI-gegenereerde tekst.
 • Turnitin kan alleen output van ChatGPT detecteren. Als een student een ander generatief AI-model gebruikt, wordt dit mogelijk niet gedetecteerd.

Bepaal het risico van generatieve AI op de mogelijkheid om je studenten te beoordelen. Op basis van de resultaten kun je ervoor kiezen om wijzigingen aan te brengen in je manier van toetsen. Ook hier geldt dat je voor advies terecht kunt bij je Learning & Innovation team.

🟢 Generatieve AI heeft geen invloed op examens. Deze worden onder toezicht gemaakt in een gecontroleerde omgeving, in welke studenten geen gebruik kunnen maken van generatieve AI. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.
🟠 Andere soorten opdrachten worden mogelijk beïnvloed door generatieve AI. Ga verder met stap 2.

Probeer zelf je opdracht te maken met behulp van ChatGPT (voor het schrijven van goed gestructureerde teksten) en Bing Chat (voor informatie over de inhoud).

Vergeet niet dat de output die je krijgt slechts één mogelijke uitkomst is. Afhankelijk van hoe je de tools gebruikt zijn ook andere resultaten mogelijk. Neem de tijd om te oefenen met generatieve AI en zo te ervaren wat het allemaal kan.

 • Wees specifiek: Hoe specifieker je vraag, hoe nauwkeuriger het antwoord dat je zult krijgen. In plaats van brede vragen te stellen als "Wat is de zin van het leven?", kun je beter specifieke vragen stellen als "Wat zijn de belangrijkste filosofische theorieën over de zin van het leven?".
 • Geef context: Als je context geeft voor je vraag, kan generatieve AI beter begrijpen wat je vraagt en een nauwkeuriger antwoord geven. Je kunt bijvoorbeeld eerst wat inhoud van je cursus invoeren, voordat je ChatGPT vraagt je opdracht te voltooien.
 • Experimenteer met verschillende prompts: Probeer verschillende prompts en kijk wat voor reacties je krijgt. Experimenteer met verschillende formuleringen en bewoordingen om te zien hoe ChatGPT reageert.
 • Maak het probleem kleiner: Vraag ChatGPT bijvoorbeeld om een specifiek deel van je opdracht te voltooien, in plaats van je hele opdracht te kopiëren.
 • Geef feedback: Als ChatGPT niet het antwoord geeft dat je zocht, geef hier dan feedback op, zodat het kan leren en zich na verloop van tijd kan verbeteren.
 • Verschil tussen ChatGPT en Bing Chat: Bing Chat geeft nauwkeurigere antwoorden. Het is echter afgestemd om korte antwoorden te geven. ChatGPT is beter geschikt voor het (her)schrijven van langere teksten, maar mist iets van de nauwkeurigheid van Bing.

 • Hoe verhoudt de gegenereerde output zich tot de leerdoelen van je vak?
 • Komt het niveau van de output overeen met het beoogde niveau van je leerdoelen?

Richt je vooral op de inhoud van de door generatieve AI geproduceerde output.

Aanwijzingen

🟢 Het niveau van de output is onvoldoende, of het is onbruikbaar voor je opdracht.
🟠 De output is bruikbaar en nuttig, maar niet volledig op het niveau van het leerdoel.
🔴 De output is bruikbaar en op het niveau van (of overtreft) het leerdoel.

 • Is het nog mogelijk om de eigen bijdrage van de student te beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria?
 • Kun je onderscheid maken tussen studenten die generatieve AI gebruiken en studenten die hun eigen inzichten toepassen?
 • Kun je aan de hand van je beoordelingscriteria nog steeds nagaan of de student aan het leerdoel heeft voldaan?

Aanwijzingen

🟢 Aan de hand van de criteria is de output van ChatGPT in wezen irrelevant. Je kunt nog steeds de eigen bijdrage van de student volledig beoordelen.
🔴 Aan de hand van (alle of een deel van) de criteria is het niet mogelijk om de eigen bijdrage van de student te beoordelen.

Als je schrijfvaardigheid toetst, wees je er dan van bewust dat generatieve AI altijd gebruikt kan worden om:

 • Een outline voor de opdracht te ontwikkelen en studenten te helpen teksten te structureren.
 • Literatuur en andere bronnen te parafraseren.
 • De kwaliteit van het schrijven (spelling, grammatica, flow) en de tone of voice te verbeteren.

Laat studenten weten welk gebruik van generatieve AI is toegestaan voor je vak/opdracht. Je kunt de onderstaande stappen gebruiken om te bepalen welk gebruik past bij je opdracht en leerdoelen.

Voordat je aan de slag gaat, moet je bedenken dat een bepaald gebruik van generatieve AI niet kan worden uitgebannen. Het verbieden ervan zal dus waarschijnlijk weinig opleveren. Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk, zijn om een dergelijk beleid te handhaven voor opdrachten zonder toezicht. 

In plaats daarvan zou het gebruik van generatieve AI als ondersteuning (schrijven, brainstormen, enz.) prima moeten zijn voor de meeste vakken. Maar leg wel duidelijk uit wat wel en niet geaccepteerd wordt. Je zou bovendien het gebruik van generatieve AI voor (delen van) je opdracht kunnen afraden (in tegenstelling tot verbieden).

Deze stap is misschien wel het meest essentieel om het gewenste resultaat te krijgen. Leg duidelijk uit en bespreek met studenten waarom je een bepaald gebruik van generatieve AI aanbeveelt.

In het bijzonder als je studenten aanbeveelt om generatieve AI niet te gebruiken, zorg er dan voor dat ze ook begrijpen waarom ze er baat bij hebben om de opdracht zonder te doen. Wat levert het hen op?

Misschien wil je dat studenten duidelijk aangeven of en wanneer ze generatieve AI hebben gebruikt. Enkele opties zijn:

 • Verwijzen naar het gebruik van generatieve AI.
 • Het gebruik van generatieve AI vermelden in een apart onderdeel van de opdracht. De student moet uitleggen op welke manier ze de tool hebben gebruikt.
 • De vorige optie kan worden uitgebreid met enige reflectie, bijvoorbeeld: waarom heeft de student generatieve AI gebruikt? Was het resultaat nuttig?

Events

How to use AI as a teacher (for beginners) | MicroLabMore information

Contact

 • Community for Learning & Innovation
  Contacteer de CLI wanneer je je expertise en ervaringen rondom AI wilt delen, en als je vragen of aanvullingen hebt op deze pagina.
  E-mailadres
 • Learning & Innovation team
  Neem contact op met het Learning & Innovation team van je faculteit wanneer je specifieke vragen hebt over het gebruik van AI binnen je onderwijs/faculteit.

Resources

De informatie op deze pagina wordt verzameld door de EUR taskforce AI. Laatste update: 17 januari 2024.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen