Kopjaar Internal Auditing & Advisory voor RA, RE, RC en CPC

Bij de Erasmus School of Accounting & Assurance bieden we het zogenoemde Kopjaar Internal Auditing & Advisory aan. Deze opleiding is uniek in zijn soort; dit betreft namelijk een verkort traject voor degenen die al een R-opleiding hebben afgerond.

Wat zijn de toelatingseisen voor het Kopjaar?

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Een korte beschrijving van de modules staat hieronder opgenomen. De precourse zal op 4, 5, 6, 11 en 12 september 2024 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 13 september 2024.

De belangrijkste informatie van het Kopjaar op een rij

Het Kopjaar Internal Auditing & Advisory bestaat uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Werkveld van de Auditor
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Hieronder volgt een korte omschrijving van de modules van het Kopjaar.


 

De precourse bestaat uit maatwerkcolleges en zal tien dagdelen in beslag nemen. De precourse heeft als doel om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het Kopjaar. De precourse zal op 4, 5, 6, 11 en 12 september 2024 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 13 september 2024.

Deze module heeft als doelstelling om de student kennis te laten maken met de grondbeginselen van Internal Audit, de context aan te geven waarbinnen de functie opereert, alsmede de student inzicht te geven in en ervaring te laten opdoen met de internationale gedragsregels en de beroepsstandaarden voor Internal Auditors (International Professional Practices Framework). Daarmee krijgt de student inzicht in aspecten die behoren bij het managen van een Internal Audit functie. Tevens krijgt de student een eerste inkijk in de dagelijkse praktijk van internal audit in de publieke en private sector en daarmee de verschillende verschijningvormen.

De onderwerpen die worden behandeld zijn onderdeel van Part I en II van de Gleim (CIA) boeken, die verplicht zijn indien studenten het examen Certified Internal Auditor (CIA) van IIA Inc. willen doen. In deze boeken worden op basis van het IPPF en een inhoudelijke toelichting, aspecten behandeld van Internal Auditing, organisaties en beheersing vanuit een Angelsaksische kijk op Internal Auditing  (rule based). Tevens maken we een vergelijk tussen deze Angelsaksische aanpak en de Rijnlandse meer principle based (Management Control Auditing) insteek, die centraal staat in het curriculum van de opleiding Internal Auditing & Advisory. De onderwerpen uit Gleim worden in de verschillende modules van het curriculum verder behandeld en verdiept.

Een Internal Auditor vervult verschillende rollen. Hij is zowel onderzoeker, adviseur, ontwerper en presentator als ook schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod.

In audits kan gebruik worden gemaakt van analytics. Veel internal auditors maken daarvan nog weinig gebruik en hebben moeite hun voornemens op dit vlak te verwezenlijken. In deze module worden ook de mogelijkheden van analytics toegelicht en geïllustreerd, mede aan de hand van een casus process mining.
 

In deze module komt theorie aan bod, en daarnaast doen de deelnemers door middel van intervisie ervaringen op bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en met het schrijven van een maatwerk-auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stilgestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes. Daarnaast wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

De module heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing en hier ervaring mee op te doen. In deze module passeren praktische elementen uit de Psychologie, de Sociologie en Human Resource Management. In de kern gaat het, net als bij auditing, om gedragsbeïnvloeding. Kenmerk van deze module is dat de studenten de door docenten vanuit een specialistisch vakgebied aangereikte, theorieën en instrumenten, tot zich nemen en om zo een ‘breder’ beeld te krijgen van hoe tegen de organisatie kan worden aangekeken. Zo maken de studenten kennis met een andere kijk op organiseren, managen, beheersen en leren dan in ‘auditland’ gemeengoed is. De kern van de module wordt gevormd door het ontwerpen van een kwalitatief onderzoek, meer specifiek de Behavioural Audit: een inductieve onderzoeksvorm waarmee de drijfveren en mentale modellen van organisatieleden naar boven worden gehaald.

 

In deze Ethiek-module wordt aandacht besteed aan ethiek in zowel beroep als organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.

 

In de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van assurance of de smalle definitie van auditing (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid als ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en er wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Ook worden in deze module de relaties tussen audit & advies belicht.

 

Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges met als doel de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges vinden plaats op vrijdagochtend en -middag. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en natuurlijk het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het Kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de Precourse).

De investering voor het Kopjaar inclusief de Precourse 2024/2025 bedraagt € 16.800,-*. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen m.i.v. 1 september 2024 € 2.850,-* per jaar

 

Miranda Snel-Gortemaker

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-iaa@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010-4082437
Kamer
Van der Goot Building, M5-20
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen