Kopjaar Internal Auditing & Advisory voor RA, RE, RC en CPC

Bij de Erasmus School of Accounting & Assurance bieden we het zogenoemde Kopjaar Internal Auditing & Advisory aan. Deze opleiding is uniek in zijn soort; dit betreft namelijk een verkort traject voor degenen die al een R-opleiding hebben afgerond.

Wat zijn de toelatingseisen voor het Kopjaar?

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Een korte beschrijving van de modules staat hieronder opgenomen. De precourse zal op 6, 7, 8, 13 en 14 september 2023 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 15 september 2023.

De belangrijkste informatie van het Kopjaar op een rij

Inhoud kopjaar voor RE-instromers
Voor RE’s bestaat het kopjaar Internal Auditing & Advisory uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Kopjaar Internal Auditing & Advisory voor RA’s, RC’s en CPC’s
Voor RA's, RC's en CPC's bestaat het Kopjaar Internal Auditing & Advisory uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Hieronder volgt een korte omschrijving van de modules van het Kopjaar.


 

De precourse bestaat uit maatwerkcolleges en zal tien dagdelen in beslag nemen. De precourse heeft als doel om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het Kopjaar. De precourse zal op 6, 7, 8, 13 en 14 september 2023 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 15 september 2023.

De basis voor Internal/Operational Auditing wordt gevormd door de gedrags- en beroepsregels (op basis van het International Professional Practices Framework (IPPF)) en de kennis en vaardigheden van auditors. Dit heeft zowel betrekking op aspecten van het Internal Audit als op aspecten van organisatie en beheersing. Al deze aspecten komen aan de orde in het totale curriculum van de opleiding Internal Auditing & Advisory.

Deze inleidende module heeft als doelstelling de breedte van Internal Auditing te verkennen, een rode draad te vormen en samenhang aan te geven ten aanzien van de rest van het curriculum van de opleiding. Dat wordt bereikt door de student kennis te laten maken met de grondbeginselen van Internal Audit, (het managen van) de Internal Auditfunctie, de context waarbinnen de functie opereert en het proces van uitvoeren van Internal Audits. In de colleges relateren we dat aan hetgeen we in Nederland in de verschillende IAD’s tegenkomen en aan de meest recente toetsingstandaarden van IIA-nl. Belangrijk is dat de student zich inzichten verwerft in waarom deze verschillen bestaan, wat de achterliggende oorzaken zijn en welke uitdagingen er bestaan. De Internal Auditfunctie heeft om verschillende redenen verschillende verschijningvormen.

De onderwerpen worden behandeld aan de hand van de Gleim-boeken die ontwikkeld zijn als voorbereiding op het examen Certified Internal Auditor (CIA) van IIA-inc. In deze boeken worden - op basis van het IPPF en inhoudelijke toelichting - aspecten behandeld van Internal Auditing, organisaties en beheersing. Deze toelichting is op basis van de Angelsaksische toepassing. In deze module is ook aandacht voor verschillen tussen de Angelsaksische, rule based aanpak en de meer principle based Management Control Auditing insteek die centraal staat in het curriculum van de opleiding Internal Auditing & Advisory. De onderwerpen uit de Gleim CIA-boeken worden in de verschillende modules van het curriculum verder behandeld en verdiept.

In deze module richten we ons op Financial Accounting vanuit de hoofdfuncties: inzicht in de financiële positie van de entiteit, ondersteunen van beslissingen van informatiegebruikers en het afleggen van verantwoording. Naast diverse inhoudelijke accountingonderwerpen gaan we ook in op de regelgeving, veronderstellingen en mogelijke keuzes ten aanzien van accounting en verslaggeving, en op de invloed daarvan op de informatie en de interpretatie daarvan door de gebruikers. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de toepassing van accountingstandaarden.

Financial Accounting, ook wel aangeduid als Externe Verslaggeving, is gebaseerd op het Financieel Informatie Systeem. Deze verslaggeving gaat uit van statements die opgesteld worden met behulp van informatie die vanuit dit systeem - meer traditioneel aangeduid als de Boekhouding of het Boekhoudkundig systeem - worden gegenereerd. Enkele onderwerpen worden besproken op basis van technische aspecten van het boekhouden, evenals de relatie tussen informatie voor intern en extern gebruik en hoe op dit punt efficiëntie te bereiken. Financial Accounting vindt niet alleen plaats in for-profit-organisaties, al dan niet beursgenoteerd, maar ook bij not-for-profitorganisaties en overheidsorganisaties. Dit vraagt om aandacht voor het type organisatie dat op zeker moment onderwerp van de beschouwingen is. Bij alle onderdelen wordt een relatie gelegd met de (internal) auditor en waar je als auditor naar kunt of moet kijken van een intern beheersingsperspectief.

Als Internal Auditor vervul je verschillende rollen. Zo ben je onderzoeker, adviseur, ontwerper en presentator als ook schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod.

In audits kan gebruik worden gemaakt van analytics. Veel internal auditors maken daarvan nog weinig gebruik en hebben moeite hun voornemens op dit vlak te verwezenlijken. In deze module worden ook de mogelijkheden van analytics toegelicht en geïllustreerd, mede aan de hand van een casus process mining.

Tot slot besteden we aandacht aan kwantitatieve analyse en beogen we de studenten bekend te maken met de kracht van kwantitatieve analyse in internal audit. De focus ligt op de illustratie van theorie aan de hand van voorbeelden uit de internal audit-praktijk en op het rapporteren van uitkomsten van kwantitatief onderzoek op managementniveau.

 

In deze module komt theorie aan bod, en daarnaast doen de deelnemers door middel van intervisie ervaringen op bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en met het schrijven van een maatwerk-auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stilgestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes. Daarnaast wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

De module Behavioural Controls heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing. In deze module passeren praktische elementen uit de Psychologie, de Sociologie en Human Resource Management de revue. In de kern gaat het, net als bij auditing, om gedrags-beïnvloeding. Kenmerk van deze module is dat docenten vanuit een specialistisch vakgebied theorieën en instrumenten aanreiken, maar de studenten vooral ook laten kennismaken met een andere kijk op organiseren, managen en beheersen dan in ‘auditland’ gemeengoed is.

 

In deze Ethiek-module wordt aandacht besteed aan ethiek in zowel beroep als organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.

 

In de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van assurance of de smalle definitie van auditing (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid als ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en er wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Ook worden in deze module de relaties tussen audit & advies belicht.

 

Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges met als doel de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges vinden plaats op vrijdagochtend en -middag. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en natuurlijk het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het Kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de Precourse).

De investering voor het Kopjaar inclusief de Precourse 2023/2024 bedraagt € 16.075,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen m.i.v. 1 september 2023 € 2.750,- per jaar

 

Miranda Snel-Gortemaker

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-iaa@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010-4082437
Kamer
Van der Goot Building, M5-20
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen