Kopjaar Internal Auditing & Advisory voor RA, RE, RC en CPC

Uniek bij ESAA is dat de Post-Master opleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory volledig op elkaar zijn afgestemd. Als u de opleiding Internal Auditing & Advisory heeft afgerond, dan kunt u instromen in het kopjaar van de IT-Auditing & Advisory opleiding. U kunt dan beide opleidingen in drie jaar behalen. Indien gewenst met één afstudeeronderzoek en slotexamen.

Toelatingseisen kopjaar

Studenten die de IT-Auditing & Advisory opleiding hebben gevolgd (RE’s), alsmede afgestudeerde RA’s (tot en met het theoretisch examen), RC’s en CPC’s kunnen instromen in het kopjaar van de opleiding Internal Auditing & Advisory, wat betekent dat de studie in één jaar kan worden afgerond.

Programma

Voor RE’s bestaat het kopjaar Internal Auditing & Advisory uit de volgende modules:

 • Precourse.
 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Financial Accounting
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Het kopjaar Internal Auditing & Advisory bestaat voor RA’s, RC’s en CPC’s uit de volgende modules:

 • Precourse
 • Auditing Fundamentals: CIA-Approach
 • Auditing Skills
 • Audit Design & Excellence
 • Behavioural Controls
 • Ethics & Integrity
 • Advisory
 • Capita Selecta
 • Final Exam

Een korte beschrijving van deze modules staat hieronder opgenomen. De precourse bestaat uit maatwerkcolleges (tien dagdelen,) om deficiënties van studenten weg te werken, zodat zij kunnen instromen in het kopjaar. De precourse zal op 7, 8, 9, 14 en 15 september 2022 worden gegeven. Daarna starten voor de kopjaarstudenten de reguliere colleges op vrijdag 16 september 2022.

Studiebelasting kopjaar

Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. De colleges worden op vrijdagochtend en -middag gegeven. Daarnaast zal de student tijd moeten besteden aan het verwerken van de stof, het uitwerken van praktijkcases en het voorbereiden van colleges en tentamens. De normatieve studiebelasting voor het kopjaar is minimaal 30 ECTS (840 uur; exclusief de precourse).

Collegegeld kopjaar

Het collegegeld voor het kopjaar inclusief de precourse 2022/2023 bedraagt €15.300,-. De kosten voor eventuele verlengde inschrijving bedragen €2.695,- per jaar.

Korte omschrijving van de modules van het kopjaar

Deze module heeft als doelstelling de breedte van Internal Auditing te verkennen, redenerend vanuit de Angelsaksiche invulling van het IIA-inc. Die Angelsaksische invulling is te ervaren met het globaal doorlopen van de IIA-richtlijnen in combinatie met het CIA-materiaal. Dat kan door de boeken van Gleim als basis te nemen en te proeven aan de wereldwijd uitgerolde multiple choice examinering Certified Internal Auditor (CIA). In deze module wordt specifiek ingegaan op de beroepsregels van het IIA-inc. en de vaktechnische vereisten die bij internal auditing van toepassing zijn. In de colleges relateren we die aan hetgeen we in Nederland in de verschillende IAD’s tegenkomen en aan de meest recente toetsingstandaarden (tot stand gekomen in een samenwerking tussen IIA-nl, NOREA en NBA). Belangrijk is dat de student zich inzichten verwerft in waarom deze verschillen bestaan en wat de achterliggende oorzaken zijn. De internal auditfunctie heeft om verschillende redenen verschillende verschijningvormen.

In deze module richten we ons op Financial Accounting vanuit de hoofdfuncties: ondersteunen van beslissingen van informatiegebruikers en het afleggen van verantwoording. Naast diverse inhoudelijke accountingonderwerpen gaan we ook in op de regelgeving, veronderstellingen en mogelijke keuzes ten aanzien van accounting en verslaggeving, en op de invloed daarvan op de informatie en de interpretatie daarvan door de gebruikers. Een specifiek aandachtspunt daarbij is de toepassing van accountingstandaarden. Ook technische aspecten van ‘het boekhouden’ komen aan de orde, evenals de relatie tussen informatie voor intern en extern gebruik en hoe op dit punt efficiëntie te bereiken. Op een aantal momenten wordt de collegestof gerelateerd aan de brede rol van de auditor.

Een internal auditor vervult verschillende rollen. Hij is onderzoeker, adviseur, ontwerper, presentator, schrijver, manager en facilitator. De bijbehorende vaardigheden komen in deze module aan bod.

In audits kan gebruik worden gemaakt van ‘analytics’. Veel internal auditors maken daarvan nog weinig gebruik en hebben moeite hun voornemens op dit vlak te verwezenlijken. In deze module worden ook de mogelijkheden van analytics toegelicht en geïllustreerd, mede aan de hand van een casus ‘process mining’.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan kwantitatieve analyse en beogen we studenten bekend te maken met de kracht van kwantitatieve analyse in internal audit. De focus ligt op de illustratie van theorie aan de hand van voorbeelden uit de internal audit praktijk en op het rapporteren van uitkomsten van kwantitatief onderzoek op managementniveau.

In deze module wordt theorie gedoceerd en door middel van intervisie wordt geleerd van ervaringen opgedaan bij de voorbereiding en uitvoering van een praktijkopdracht. De studenten krijgen de opdracht een audit bij een werkgever te ontwikkelen en uit te voeren. Deze aanpak zorgt er voor dat ervaring wordt opgedaan met de toepassing van een beargumenteerd ontworpen aanpak en het schrijven van een maatwerk auditrapport.

Bij de praktijkopdracht wordt, meer dan in de meeste auditpraktijken gebruikelijk is, stil gestaan bij de voorbereiding van de audit en bij de door de auditor te maken keuzes, en wordt in de praktijk ervaren welke kwaliteitsrisico’s worden gelopen wanneer deze keuzes minder bewust worden gemaakt. Een belangrijk leereffect van deze module is dan ook dat het onderbouwen van de keuzes en het bewust inkaderen van het onderzoek gericht op een efficiënte beantwoording van de onderzoeksvraag, leidend tot een verhoging van de kwaliteit van de audit.

De module heeft tot doel inzicht te geven in de invloed van ‘de zachte kant’ van beheersing. In deze module passeren praktische elementen uit de Psychologie, de Sociologie en Human Resource Management. In de kern gaat het, net als bij auditing, om gedrags-beïnvloeding.

Kenmerk van deze module is dat docenten vanuit een specialistisch vakgebied, theorieën en instrumenten aanreiken, maar de studenten vooral ook laten kennismaken met een andere kijk op organiseren, ‘managen’ en ‘beheersen’ dan in ‘auditland’ gemeengoed is.

In de module Ethiek wordt aandacht besteed aan ethiek in beroep en organisatie door na te denken over (gedrags)codes, integriteit en het managen van loyaliteiten, belangen en verantwoordelijkheden.

In de praktijk leveren in audit geschoolde professionals vaak diensten die niet strikt onder de noemer van ‘assurance’ of de smalle definitie van ‘auditing’ (toetsend onderzoek) vallen. Deze diensten worden veelal aangeduid met ‘advies’, ‘ondersteuning’, ‘consulting activities’ of ‘Advisory’. In deze module komen enkele specifiek daarvoor benodigde vaardigheden aan bod, waaronder: adviesrollen, het adviesproces, het adviesgesprek en wordt kennis aangereikt over veranderingsmanagement. Tevens worden in deze module de relaties tussen ‘audit & advies’ belicht.

Aan het eind van de opleiding geven we een aantal colleges die tot doel heeft de studenten te informeren over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een afstudeerdocument (afhankelijk van de eerder afgeronde opleiding is dit een referaat, een artikel, een verdiepingsdocument of een discussiedocument). In overleg met de begeleider kiest de student een onderwerp. Het geschreven document is de basis voor het mondeling slotexamen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen