Professoren

Arbeid, Organisatie en Management
Dr. Ferry Koster

Ferry Koster

Ferry Koster is hoogleraar Werk en Instituties (Sociale en Technologische Innovatie), programmadirecteur van de master Sociologie en  coördinator van de Master AOM. Tussen 2015 en 2018 was hij hoogleraar Innovatieve Samenwerkingsverbanden aan TIAS/Universiteit van Tilburg.

Hij verricht onderzoek op het terrein van de arbeidsmarkt, waarbij zijn interesse vooral uitgaat naar het beleid  van overheden en werkgevers. Het ontstaan van innovaties (dat wil zeggen nieuwe producten en diensten, maar ook nieuwe organisatievormen en beleid) hebben zijn aandacht.

Recente onderzoeksprojecten waar hij bij betrokken is zijn Sustaining Employability (over de inzetbaarheid van werkenden gedurende hun loopbaan), MAAK2020 (over technologie en organisatiebeleid) en The State of Local Welfare (over decentralisering in de zorg). In al deze projecten worden wetenschappelijke inzichten vertaalt naar adviezen voor de praktijk.

Foto van Romke van der Veen

Romke van der Veen

Romke van der Veen is hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie. Hij doet onderzoek naar en publiceert over de organisatie, uitvoering, werking en effecten van beleidsinterventies op verschillende terreinen, onder andere: sociale zekerheid (waaronder pensioenen), arbeidsmarkt, gezondheidszorg, technologische innovatie. Zijn aandacht gaat vooral uit naar Nederland (en de Europese Unie), maar ook landenvergelijkend onderzoek krijgt aandacht.

Romke van der Veen is directeur van de capaciteitsgroep Bestuurskunde en Sociologie van de EUR en voorts Kroonlid van de Sociaal Economische Raad en voorzitter van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland, een commissie die adviseert over se samenstelling van het pakket in de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Sinds kort is hij ook vice-voorzitter van de Denktank Corona die de regering adviseert over het sociaaleconomische beleid in relatie tot de aanpak van de coronacrisis.

Peter Mascini

Peter Mascini is als hoogleraar verbonden aan het master-programma arbeid, organisatie en management. Hij houdt zich bezig met de legitimering, uitvoering en handhaving van beleid in een veranderende maatschappelijke context.

Hij is vooral geïnteresseerd in de veronderstellingen die aan beleid ten grondslag liggen en wat er gebeurt als de doelwitten en uitvoerders van beleid niet handelen in overeenstemming met deze vooronderstellingen. Meer recentelijk draagt hij bij aan een beter begrip van de verschuiving van overheidssturing naar maatschappelijke sturing die zich op veel beleidsterreinen voltrekt in onze huidige samenleving. Hierbij richt hij zich op hoe deze transformatie plaatsvindt en wat hiervan de aanjagers en gevolgen zijn.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen