Bekijk het studieprogramma

Arbeid, Organisatie en Management

Het studieprogramma in het kort

Deze master behandelt de wereld van het werk vanuit een sociologisch perspectief. Die wereld verandert ingrijpend door nieuwe technologie, globalisering, individualisering en veranderende normen en waarden over verantwoord ondernemen. De opkomst van de platformeconomie, de groei van het aantal ZZP’ers, digitale en andere transities en mondialisering van productieketens hebben gevolgen voor de positie van werkenden, benodigde kennis en vaardigheden, de inrichting van organisaties, arbeidsomstandigheden en regelgeving. Zowel werkgevers en werknemers, als kritische consumenten en activistische aandeelhouders en sociale bewegingen raken hierbij betrokken. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de rol van overheid, werkenden, werkgevers en andere partijen. 

De gevolgen van deze veranderingen in de wereld van het werk zijn merkbaar op verschillende niveaus, te weten (1) macro (instituties), (2) meso (organisaties) en (3) micro (uitvoeringspraktijken). Deze drieslag wordt doorgevoerd in de vakken van de master. Aan de hand van volgende drie kernvakken krijgen studenten de meest recente inzichten in deze hedendaagse vraagstukken, te weten:

1. Omgaan met nieuwe sociale risico’s 

In dit vak gaat de aandacht uit naar sociale risico’s in relatie tot werk (ziekte, armoede en ouderdom) en naar de ontwikkeling van dergelijke sociale risico’s onder invloed van globalisering, individualisering en technologische veranderingen. Dan wordt wel gesproken over nieuwe sociale risico’s (zoals verouderende vaardigheden, armoede onder vrouwen en kinderen). We besteden in de eerste plaats aandacht aan de vraag welke risico’s mensen lopen op de moderne arbeidsmarkt en met welke gevolgen voor werkenden. Verder stellen we de vraag hoe deze risico’s zich ontwikkelen onder invloed van belangrijke maatschappelijke en economische veranderingen. En tot slot kijken we of en hoe bescherming tegen deze sociale risico’s in moderne verzorgingsstaten mogelijk is. Hierbij besteden we niet alleen aandacht aan nationale verzorgingsstaten, maar ook aan het beleid van de Europese Unie.

2. Organisatie-innovatie in context 

Vraagstukken als duurzaamheid en de energietransitie vragen om innovaties van organisaties. Het gebruiken en ontwikkelen van nieuwe technologieën en kennis staan hier centraal. Die zogenoemde informatie- of kenniseconomie vereist dat organisaties innoveren, zowel door het creëren van nieuwe producten en diensten en het leveren van diensten als het doorvoeren van vernieuwingen in organisaties met grotere nadruk op kennisintensiteit van het werk als gevolg. Dit heeft diverse gevolgen voor de wijze waarop organisaties worden aangestuurd. Er ontstaan nieuwe organisatievormen en het belang van organisatienetwerken neemt toe. Dit vak gaat daarop in.

3. Risico’s van productie 

In dit vak staan uitvoeringspraktijken centraal. Werk biedt kansen in de vorm van inkomen, status en ontplooiingsmogelijkheden. Tegelijkertijd kunnen werknemers zelf worden blootgesteld aan ongunstige werkomstandigheden en kan werk risico’s opleveren voor consumenten en het milieu. Van oudsher vervult de overheid een centrale rol in de bescherming van werknemers, consumenten en het milieu door middel van regulering en toezicht. In de afgelopen decennia zijn hierin ook bedrijven, private regulerende instanties, kritische consumenten en actiegroeperingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Deze verschuivingen vinden plaats in een context van grensoverschrijdende productieketens. 

Dit vak gaat over de manier waarop statelijke en niet-statelijke actoren hun verantwoordelijkheden in verband met de regulering van werkgerelateerde risico’s afzonderlijk en in onderlinge interactie in de praktijk brengen. Naast de praktijken van overheidsregulering, zelfregulering en activisme door politiek-bewuste consumenten en maatschappelijke organisaties, is er ook aandacht voor de manier waarop actoren binnen toezichtsnetwerken opereren om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

Klik in het overzicht onder deze foto op een vaknaam om de beschrijving van een vak in courseguide te bekijken. 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Curriculum

Blok 1

Naam 2018-2019: 'Management van Maatschappelijke Risico's: Verzorgingsstaten en Arbeidsmarkten' (zie Course Guide)

Blok 2

Zie hieronder.

Blok 3

Blok 4

Keuzevakken

Blok 2

Naam 2018-2019: 'Modern Families' (zie Course Guide)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen