Studieprogramma

Arbeid, Organisatie en Management

Het studieprogramma in het kort

De master is opgebouwd uit vier blokken en richt zich op verschillende niveaus waarop besturing en risico’s een rol spelen, waarbij aandacht wordt besteed aan het individu (microniveau), organisaties (mesoniveau) en de overheid (macroniveau). Daarnaast verbindt de master twee terreinen binnen de sociologie, te weten: de arbeids- en organisatiesociologie en de beleidssociologie. Je sluit de master af met een scriptie. Het programma bestaat uit de volgende kernvakken:

Sociale risico’s en instituties van beheersing

Werkloosheid, ziekte en ouderdom kunnen ervoor zorgen dat mensen niet meer in staat zijn voldoende inkomen te verwerven of deel te nemen aan de maatschappij. Omdat deze zogenaamde ‘sociale risico’s’ ten dele een maatschappelijk product zijn, zijn er in de loop der tijd instituties ontstaan om met deze risico’s om te gaan: het stelsel van sociale zekerheid, het zorgstelsel, het pensioenstelsel, et cetera. Deze instituties zijn vervolgens van grote invloed op de levenskansen van burgers en ze beïnvloeden ook de ruimte van bedrijven en andere organisaties. In dit vak staan we stil bij deze sociale risico’s, hoe ze zich ontwikkelen en bij de instituties van beheersing van deze risico’s.

Besturen van organisaties

Werkgevers hebben te maken met risico’s van ondernemen als gevolg van onzekerheid en complexiteit van economische transacties. Vraagstukken die werkgevers tegenkomen hebben te maken met de kwaliteit van de grondstoffen die zij nodig hebben en het aantrekken van voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Bij het produceren van goederen en diensten proberen zij die risico’s tegen te gaan en te verminderen, bijvoorbeeld door het aangaan van contracten, maar ook informele contacten blijken hierbij van groot belang. Dat heeft gevolgen voor de inrichting en aansturing van organisaties in de zin van formalisering, de mate van autonomie, investeringen in menselijk kapitaal en de wijze waarop organisaties samenwerken met andere partijen. Dat heeft vervolgens weer invloed op de kwaliteit van werk en productiviteit van organisaties. In dit vak staan de drie vormen van besturing (prijs, autoriteit en gemeenschap) centraal door in te gaan op de vraag welke voor- en nadelen er aan elk van die vormen zit en de wijze waarop organisaties daar invulling aan geven.

Sturing van economische activiteit

Economische activiteit zorgt niet alleen voor welvaart, ontplooiingsmogelijkheden en werkgelegenheid, maar ook voor uitbuiting, slechte arbeidsomstandigheden en aantasting van het milieu. Traditiegetrouw speelt de overheid een belangrijke rol in de sturing van de schaduwzijde van economische activiteit door middel van wet- en regelgeving. Sinds een aantal decennia nemen bedrijven, consumenten en belangengroeperingen hierin echter ook steeds meer taken en verantwoordelijkheden op zich. Dit betekent dat de sturing van economische activiteit verschuift binnen de driehoek van staat, markt en maatschappelijk middenveld. In vak staan we stil bij de taken en verantwoordelijkheden die verschillende actoren afzonderlijk en in onderlinge wisselwerking vervullen waar het de sturing van negatieve gevolgen van economische activiteit betreft en de verschuivingen die hierin plaatsvinden.

Klik op een vaknaam in onderstaand overzicht om de beschrijving van een vak in courseguide te bekijken. 

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Keuzevakken

In blok 1 zit het verplichte methoden-vak. In blok 2 is er keuzeruimte.

NB: Voor de keuzevakken geldt dat deze alleen doorgaan bij een minimum aantal van 12 deelnemers. Bij een lager aantal gaat het vak niet door en word je verzocht om in te schrijven voor een ander keuzevak dat wordt aangeboden in hetzelfde blok.

Curriculum

Blok 1

Naam 2018-2019: 'Management van Maatschappelijke Risico's: Verzorgingsstaten en Arbeidsmarkten' (zie Course Guide)

Blok 2

Zie hieronder.

Blok 3

Blok 4

Keuzevakken

Blok 2

Naam 2018-2019: 'Modern Families' (zie Course Guide)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen