Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Waarom Master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid studeren

De samenleving niet alleen begrijpen, maar ook helpen te veranderen. Kies voor de master Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Nederlandstalige master Sociologie van de EUR heeft twee specialisaties: Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB) en Arbeid, Organisatie en Management (AOM). Deze sociologiespecialisaties richten zich vooral op studenten die na hun opleiding professioneel actief aan de slag willen met grootstedelijke vraagstukken of willen werken in de wereld van arbeid en organisatie. Zij kunnen werkzaam zijn als beleidsadviseur of als professional in de praktijk van stedelijk beleid, als organisatieadviseur of als HRM-manager in organisaties of bedrijven.

Veel van onze studenten werken al als professional binnen deze werkvelden en leren door middel van deze master om zich verder te verdiepen in hun vakgebied. Daarnaast kunnen onze afgestudeerden als onderzoeker aan de slag gaan, op universiteiten of andere onderzoeksinstellingen of ook een eigen onderzoek- en adviesbureau beginnen. Kenmerkend voor de Rotterdamse master Sociologie is de kritische analyse van de belangrijkste sociale vraagstukken in steden dan wel arbeid en organisatie. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan een precieze doordenking van bestaande en mogelijke interventies. De opleiding beoogt studenten kritisch te leren nadenken over centrale maatschappelijke vraagstukken en het gevoerde beleid. Studenten krijgen inzicht in het belangrijkste (internationale) onderzoeken leren na te denken over de achterliggende veronderstellingen van beleid.

Afbeelding van grote verkeersader

Waarom een master in Sociologie studeren in Rotterdam?

  • Het programma is gericht op actuele sociale vraagstukken en maatschappelijke verschijnselen in grootstedelijke gebieden;
  • Je verwerft de nieuwste inzichten uit de urbane sociologie en aanverwante disciplines;
  • Je leert hoe je sociologische theorieën kunt toepassen op de grote maatschappelijke vragen van vandaag zoals internationale migratie, de gevolgen van globalisering voor de stedelijke economie en sociale ongelijkheid;
  • Je wordt aan het denken gezet en geïnspireerd door enthousiaste en gerenommeerde wetenschappers;
  • Rotterdam is dé stad om een stadssociologische studie te volgen. Alle prangende stedelijke vraagstukken zijn hier in uitvergrote vorm zichtbaar: gevolgen van internationale migratie, sociale ongelijkheid, veranderende stedelijke economieën, gentrificatie en politieke veranderingen.
  • De docenten van deze specialisatie werken intensief samen met de gemeente Rotterdam. Ook hierdoor sluit het onderwijs nauw aan bij de dagelijkse vraagstukken van een stad als Rotterdam en de praktijk van stedelijk beleid.

Waar gaat deze specialisatie over?

We leven in een verstedelijkte wereld. Sinds 2007 leeft de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat in 2050 bijna driekwart van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Ook in de westerse wereld, waarop deze masterspecialisatie zich primair richt, zijn steden (weer) volop in ontwikkeling, mede door de komst van migranten.

Sinds het einde van de vorige eeuw zijn steden ingrijpend van karakter veranderd. Hedendaagse metropolen worden meer dan voorheen getekend door scherpe sociale tegenstellingen, die ook ruimtelijk hun neerslag krijgen in steden. We zien enerzijds bloeiende stadscentra met winkels en uitgaansgelegenheden, wijken van de gegoede burgerij en “hippe buurten” waar de “creatieve klasse” huist. Anderzijds zien we ook achterstandswijken, waar de stedelijke gemarginaliseerden wonen.

Hedendaagse steden kennen een hoge mate van etnische en culturele diversiteit, die steden kansen biedt, zoals ruimte voor bloeiende etnische gemeenschappen en migrantenondernemers. Er zijn ook schaduwkanten zoals minder sociale samenhang. Daarnaast voelen bewoners van etnisch diverse wijken zich minder thuis en vaker onveilig.

Deze brandende, sociale kwesties staan centraal in het masterprogramma GVB. Je krijgt inzicht in de aard en omvang van ontwikkelingen in hedendaagse steden, sociologische verklaringen voor deze ontwikkelingen én de mogelijkheden en onmogelijkheden van stedelijk beleid in de breedste zin van het woord. Je doet kennis op van relevante theorieën over grootstedelijke vraagstukken. Je leert om zelfstandig stedelijke problemen te analyseren en op basis van analyses adviezen te geven en beleidssuggesties te ontwikkelen. Beleid wordt niet opgevat als een instrumentele aangelegenheid, maar als een sociale praktijk waarop kritisch gereflecteerd wordt. Het programma bereidt je voor op een carrière in het stedelijk beleid, stedelijk onderzoek & advies of in de wetenschap.

Voor wie bestemd?

Heb je een passie voor grootstedelijke vraagstukken? Wil je later als beleidsadviseur, sociaal ondernemer of onderzoeker professioneel betrokken zijn bij stedelijke vraagstukken en ontwikkelingen? In dat geval is deze master een uitstekende keuze voor jou.

Deze master sprak mij aan vanwege de hoge maatschappelijke relevantie en mijn liefde voor de stad Rotterdam.
Libby van Dalen
Studente masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Lees Libby's verhaal over Libby van Dalen
Steden vormen de spiegel van de moderne samenleving, ze zijn het natuurlijke laboratorium voor de socioloog. Steden stimuleren de sociologische verbeelding!
dr. Erik Snel
Onderwijscoördinator masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Lees meer over Erik Snel