Waarom deze studie

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Ines Haddoudi - master student sociologie cover

Waar gaat deze studie over?

De masteropleiding Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB) is onderdeel van de Nederlandstalige master Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kies je voor een master in Sociologie (MSc) aan de Erasmus Universiteit, dan leer je niet alleen de samenleving te begrijpen, maar ook hoe je actief bij kunt dragen om deze te veranderen.

Deze masterspecialisatie richt zich op studenten die na hun opleiding professioneel en actief aan de slag willen gaan met grootstedelijke vraagstukken. Enerzijds komen afgestudeerden van de Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid opleiding terecht als beleidsadviseur bij gemeenten, provinciale instellingen, ministeries en non-profit organisaties (zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen en sociale fondsen) die zich met stedelijke problemen en beleid bezighouden. Anderzijds zijn veel van onze afgestudeerden actief als onderzoeker op universiteiten, kennisinstituten (SCP, Planbureau voor de Leefomgeving) en toegepaste onderzoeks- en adviesbureaus.

Past deze studie bij jou?

Kenmerkend voor de Rotterdamse master Sociologie is dat studenten kritisch leren reflecteren over de centrale maatschappelijke vraagstukken waar hedendaagse, westerse metropolen in de 21ste eeuw mee geconfronteerd worden. Studenten krijgen hierin inzicht door zich grondig te verdiepen in vooraanstaand internationaal wetenschappelijk onderzoek binnen het veld van de stadssociologie. Daarnaast leren studenten aan de hand van toegepaste casussen en concrete beleidspraktijken mee te denken over mogelijke beleidsmatige oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken.

Testimonials

Libby van Dalen

Libby van Dalen - Alumna masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Deze master sprak mij aan vanwege de hoge maatschappelijke relevantie en mijn liefde voor de stad Rotterdam.
Deze master sprak mij aan vanwege de hoge maatschappelijke relevantie en mijn liefde voor de stad Rotterdam.

Het programma bestaat voor een groot deel uit hoofdvakken die een directe verbinding hebben met Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Deze vakken vond ik stuk voor stuk geweldig. Hier leerde ik stedelijke  processen (‘urban processses’) zoals gentrificatie en segregatie beter te begrijpen. Daarnaast leerde ik hoe de ghettos en suburbs zijn ontstaan in Amerikaanse steden, wat de rol is van steden in dit tijdperk van globalisering en op welke manieren city marketing plaatsvindt. De onderwerpen die aan bod kwamen, zag ik direct terug in de ‘echte’ wereld als ik van college naar huis fietste. Dat maakte het nog leuker.

Naast de hoofdvakken had ik voldoende ruimte in het programma om zelf keuzevakken te selecteren die goed bij mijn interesses pasten. Deze vakken waren een waardevolle toevoeging, omdat ze ervoor zorgden dat ik een breder sociologisch perspectief heb ontwikkeld op onderwerpen zoals klimaatverandering, big data, Zwarte Piet en het gebruik van drones. Tijdens de scriptie had ik de mogelijkheid om mij echt te verdiepen in een thema wat mij intrigeerde. De duidelijke structuur en wekelijkse deadlines hebben ervoor gezorgd dat ik geen vertraging opliep en gemotiveerd bleef.

Deze master heeft mijn blik op de wereld veranderd. Ik woon zelf in Rotterdam en kijk nu op een hele andere manier naar de stad. Ik zie de stad niet meer als een vanzelfsprekend of neutraal fenomeen, maar als iets wat tot stand is gekomen uit machtsstrijden die continu gaande zijn en die de stad voortdurend vormgeven. Bij alles wat ik zie vraag ik me af: welke belangen worden hier vertegenwoordigd? Wie gaat hiervoor de prijs betalen? Deze kritische blik maakt de wereld niet persé mooier, maar wel interessanter. Door alert te zijn op onderdrukking en ongelijkheid kun je dergelijke zaken veranderen. Dat is uiteindelijk mijn persoonlijke doel.

Studeren aan de Erasmus Universiteit is een verrijking geweest. Ik heb me enorm intellectueel gestimuleerd gevoeld. Dat had ik nog niet eerder in mijn leven zo ervaren. De inhoud van de vakken en de voorgeschreven literatuur droegen hier aan bij. De colleges en werkgroepen werden gegeven door inspirerende en toegewijde onderwijzers. Ik heb me tijdens de master echt ondersteund gevoeld door mijn docenten; ik kon altijd bij ze terecht met vragen. En dat allemaal op een fijne, bruisende campus die volop in ontwikkeling is.

Dr. Thomas Swerts

Dr. Thomas Swerts - Onderwijscoördinator masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

De stad rust nooit, ze is voortdurend in beweging. Als stadssocioloog leer je de vinger aan de pols te houden van grootstedelijke vraagstukken en op een wetenschappelijk onderbouwde manier op zoek te gaan naar antwoorden.
De stad rust nooit, ze is voortdurend in beweging. Als stadssocioloog leer je de vinger aan de pols te houden van grootstedelijke vraagstukken en op een wetenschappelijk onderbouwde manier op zoek te gaan naar antwoorden.

Sociologen hebben van oudsher interesse in stedelijke verschijnselen en problemen. In steden zie je dominante, maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken uitvergroot. Het masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid geeft studenten een state-of-the-art overzicht van sociologisch onderzoek en theorievorming over stedelijke verschijnselen.  Het masterprogramma geeft bovendien inzicht in de mogelijkheden én onmogelijkheden om stedelijke ontwikkelingen door overheidsbeleid en andere interventies in goede banen te leiden en problemen op te lossen. Het programma staat in de traditie van de Rotterdamse sociologie: sociologie “met opgestroopte mouwen”.

Foto van mensen die op straat lopen

Waar gaat deze specialisatie over?

Een studie die grootsteden van nabij belicht is zowel toekomstgericht als toekomstbestendig. We leven in een verstedelijkte wereld. Sinds 2007 woont de helft van de mensheid in stedelijke gebieden en tegen 2030 zal 70 % van de wereldbevolking in grootsteden wonen. Onze geglobaliseerde samenleving staat in de 21ste eeuw bovendien voor een aantal fundamentele uitdagingen voor de toekomst. Het klimaat warmt aan sneltempo op, migratiestromen veranderen het aangezicht van de samenleving, de kloof tussen rijk en arm wordt steeds zichtbaarder en we zijn meer dan ooit tevoren verbonden met en afhankelijk van elkaar. Wat al deze uitdagingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze grootstedelijke vraagstukken zijn: de stad is zowel het terrein waarin uitdagingen zich manifesteren als de plek waar geëxperimenteerd wordt met innovatieve antwoorden op uitdagingen. In de zoektocht naar antwoorden zijn stedelijke beleidsmakers, stadsmakers, burgers en wetenschappers bovendien in toenemende mate aangewezen op samenwerking en uitwisseling. Het GVB programma bereid je optimaal voor om de complexiteit en levendigheid van het stedelijke leven te leren doorgronden en effectief bij te dragen aan maatschappelijke verandering.

Bij uitstek in de Westerse wereld, waar de GVB Master zich primair op richt, leven we in een sterk verstedelijkte samenleving. Hedendaagse metropolen worden meer dan voorheen getekend door scherpe sociale tegenstellingen die ook ruimtelijk hun neerslag krijgen. We zien enerzijds de opkomst van bloeiende stadscentra met winkels en uitgaansgelegenheden, wijken van de gegoede burgerij en “hippe buurten” waar de “creatieve klasse” huist. Anderzijds zien we ook het ontstaan van “probleembuurten” waar sprake is van middenklasse-vlucht, marginalisering en segregatie. Dankzij de intensivering van globale migratie kennen hedendaagse steden tevens een hoge mate van etnische en culturele diversiteit. Deze stedelijke superdiversiteit houdt aan de ene kant kansen in voor etnisch ondernemerschap, ontmoeting en interculturele uitwisseling. Maar ze brengt aan de andere kant ook schaduwkanten met zich mee zoals verminderde sociale samenhang, lagere buurtbetrokkenheid en toenemende onveiligheidsgevoelens. Binnen het GVB programma leer je grootstedelijke vraagstukken als leefbaarheid, ongelijkheid en rechtvaardigheid dan ook in context te plaatsen, onderliggende verklaringen te ontdekken en mee op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

De regionale focus van de GVB Master ligt voornamelijk op grootsteden in Europa en Noord-Amerika omwille van twee redenen. Langs de ene kant werd de stadssociologie net in de context van de snel veranderende Amerikaanse steden aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld en geïnstitutionaliseerd. Langs de andere kant hebben Europese steden door hun geografische ligging, politieke geschiedenis en institutionele inbedding binnen de EU heel wat met elkaar gemeen. Tijdens de opleiding leer je daarom onderzoek en case studies die handelen over Westerse steden te begrijpen, analyseren en vergelijken.

Lokale inbedding

Daarnaast is lokale inbedding een sleutelwoord voor de GVB Master. Niet alleen de kwaliteit van de onderwijsinstelling, maar ook de stedelijke omgeving waarin deze ingebed is, is van cruciaal belang voor een kwalitatieve vorming als stadssocioloog. Zowel de rijke intellectuele gemeenschap aan de EUR als de innovatie en daadkracht waar Rotterdam als stad voor staat, maken dit de plek bij uitstek in Nederland om deze opleiding te volgen. Of het nu gaat om etnisch ondernemerschap, circulaire economie, buurtontwikkeling of burgerprojecten: Rotterdammers nemen steeds het voortouw. Tegelijkertijd zijn alle sociale problemen die grootsteden kenmerken, zoals armoede, werkloosheid, criminaliteit en milieuvervuiling, in uitvergrote vorm aanwezig in Rotterdam. Dit ‘rauwe kantje’ maakt Rotterdam een uitgelezen omgeving om te experimenteren met innovatieve beleidsoplossingen. Binnen de GVB opleiding beschouwen we Rotterdam dan ook als ons laboratorium en intellectuele voedingsbron.

Je wordt als GVB student ondergedompeld in de ‘Rotterdamse school’ die staat voor een publieke sociologie met opgestroopte mouwen waar beleids- en praktijkrelevant, empirisch onderbouwd, analytisch en kritisch sociologisch onderzoek en onderwijs centraal staan. Je krijgt les van een docententeam dat intensief samenwerkt met de gemeente en andere actoren in Rotterdam. Via de directe link tussen de opleiding en samenwerkingsverbanden tussen de gemeente en de EUR zoals de Rotterdamse Kenniswerkplaats Leefbare Wijken biedt de opleiding mogelijkheden voor GVB-studenten om aan te sluiten en bij te dragen aan het lokale publieke debat. Bovendien krijg je de kans om via bredere initiatieven zoals het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’, mee na te denken over de stad van de toekomst.

In het Masterprogramma GVB leer je de vinger aan de pols te houden van de actualiteit, de onderliggende factoren van maatschappelijke ontwikkelingen kritisch te analyseren en constructief na te denken over mogelijke beleidsoplossingen. Het programma richt zich in de eerste plaats op demografische en ruimtelijke ontwikkelingen in steden, waarbij aandacht wordt besteed aan processen van stedelijke groei en achteruitgang, gentrificatie en segregatie. Vervolgens richten we ons op het boeiende samenspel van steden, economie en samenleving door de lokale impact van maatschappelijke transformaties zoals post-industrialisatie, globalisering, verduurzaming en verslimming te onderzoeken. Tot slot verkennen we de stad als een politieke arena waarin verschillende actoren met concurrerende belangen, zoals lokale beleidsmakers, bovenlokale instituties en burgers, met elkaar de strijd aangaan.

Door de stad respectievelijk als woonmilieu, markplaats en politieke arena te belichten, krijg je via deze opleiding inzicht in de aard en omvang van ontwikkelingen in hedendaagse steden, sociologische verklaringen voor deze ontwikkelingen én de mogelijkheden en onmogelijkheden van stedelijk beleid in de breedste zin van het woord. Je doet hierbij kennis op van relevante theorieën over grootstedelijke vraagstukken en je leert om zelfstandig stedelijke problemen te analyseren en op basis van analyses adviezen te geven en beleidssuggesties te ontwikkelen. Het programma bereid je hiermee voor op een carrière in het stedelijk beleid, stedelijk onderzoek & advies of in de wetenschap.

Leren vindt echter niet alleen op de campus plaats, maar ook daarbuiten. Zoals Robert Park, een van de grondleggers van de stadssociologie, het ooit uitdrukte, moet je namelijk "het zitvlak van je broek vuil maken" als je écht grip op de stad wil krijgen. Om de academische bubbel die het campusleven soms kan zijn te doorprikken, organiseren we bij GVB elk jaar een of meerdere stadsexcursie in samenspraak met de GVB studentencommissie. Zo trokken we in voorgaande jaren naar Bospolder-Tussendijken, Rotterdam-Zuid en het Brusselse Molenbeek om met beleidsmakers, buurtbewoners en onderzoekers te reflecteren over initiatieven en programma’s rondom buurtontwikkeling, armoedebestrijding, wonen en stedelijke diversiteit.

Voor wie bestemd?

Heb je een passie voor grootstedelijke vraagstukken? Wil je later als beleidsadviseur, sociaal ondernemer of onderzoeker professioneel betrokken zijn bij stedelijke vraagstukken en ontwikkelingen? In dat geval is deze MSc een uitstekende keuze voor jou.

Rotterdam Centraal Station - Make it Happen

Een studie kiezen is knap lastig! Twijfel je nog over deze studie en wil je overzicht hebben? Ontvang een overzichtelijke digitale brochure van deze opleiding.

Brochure aanvragen
Nog niet helemaal zeker over je keuze? Vraag een brochure aan!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen