Toelatingseisen voor Master Arbeidsrecht

Studenten met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van zowel binnen als buiten de EUR hebben toegang tot de master Arbeidsrecht mits de vooropleiding volledig is afgerond.
Wanneer de pre-master ESL Algemeen met verplicht aanvullend bachelorvak Arbeidsrecht is afgerond en alle resultaten geregistreerd staan in Osiris ben je ook toelaatbaar tot de master Arbeidsrecht.

*Toelatingseisen ten tijde van Corona*

In verband met de Coronamaatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen wo-bacheloropleiding of pre-masteropleiding hebben afgerond voor het academische jaar 2020-2021 alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masterprogramma. We noemen dat de 'zachte knip'. Zie hieronder de voor deze uitzonderlijke periode geldende toelatingseisen. Lees deze goed en volledig door.

De Onderwijs- en examenregelingen van de masteropleidingen bepalen welke bacheloropleidingen en pre-masteropleidingen toelating geven tot de masteropleidingen, waarbij voor sommige bacheloropleidingen aanvullende eisen zijn gesteld.  De in de Onderwijs- en examenregeling vastgestelde algemene toelatingseisen en aanvullende eisen blijven van kracht.

 1. Instroom op grond van een onafgeronde bacheloropleiding
  • Je dient van de toelating gevende bacheloropleiding tenminste 162 EC te hebben behaald voor 31 augustus 2020. De bachelorscriptie moet zijn afgerond en deel uitmaken van deze 162 EC.
   • Voor externe studenten (studenten niet afkomstig van Erasmus School of Law) geldt dat als je voor 1 september 2020 geen voldoende cijfer hebt ontvangen voor je bachelorscriptie, je voor 1 september 2020 een verklaring van de examencommissie van je opleiding dient te overleggen waaruit blijkt dat de scriptie is ingeleverd en dat een voldoende cijfer zal worden toegekend voor 15 september 2020. Deze verklaring mag je sturen naar masterinstroom@law.eur.nl.
  • Binnen deze 162 EC dien je voor deze masteropleiding daarnaast het volgende verplichte vak behaald te hebben: Arbeidsrecht.
   • Voor externe studenten geldt dat je op grond van inhoud en omvang gelijkwaardige vakken als de hierboven genoemde dient te hebben behaald. Een uitdraai van jouw voorlopig behaalde vakken mag je sturen naar masterinstroom@law.eur.nl.
     
 2. Instroom op grond van een onafgeronde pre-masteropleiding
  • Pre-master ESL Algemeen (60 EC).        
   • Studenten die de opleiding van 60 EC volgen dienen tenminste 53 EC te hebben behaald voor 31 augustus 2020. Tevens dient de JAV-schrijfopdracht met een voldoende te zijn behaald.
   • Naast deze 53 EC dien je voor deze masteropleiding het volgende verplichte vak behaald te hebben: Arbeidsrecht.
  • Pre-master ESL Algemeen (63 EC).
   • Studenten die de opleiding van 63 EC volgen dienen tenminste 56 EC te hebben behaald voor 31 augustus 2020.
   • Naast deze 56 EC dien je voor deze masteropleiding het volgende verplichte vak behaald te hebben: Arbeidsrecht.

Overige voorwaarden

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Als de bacheloropleiding of de pre-masteropleiding niet is afgerond voor 1 september 2021, zal voor het collegejaar 2021-2022 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat je niet kan herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2021-2022.
 2. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of de pre-masteropleiding niet is afgerond.

Hardheidsclausule

De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.

Voorselectie

De master Arbeidsrecht biedt plaats aan maximaal 30 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. De inschrijving eindigt op 15 juli en verloopt via de coördinator van deze master. Bij voorkeur ontvangen wij alle stukken voor inschrijving van de master Arbeidsrecht voor 1 juli, doch uiterlijk 15 juli. Voor 1 augustus wordt uitsluitsel gegeven over de toelating.

Wil je deelnemen aan deze interessante masteropleiding? Vul dan eerst dit aanmeldingsformulier in. Voordat je begint met invullen dien je de volgende documenten* gereed te hebben:

 • een gemotiveerd verzoek tot deelname;
 • een curriculum vitae (inclusief pasfoto);
 • indien van toepassing een bachelor diploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers (inclusief aantal malen dat het tentamen is afgelegd)**.

Op grond van deze stukken wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

*Voor de eerste aanmelding is het niet vereist dat al je cijfers behorende bij de bachelorfase al bekend zijn. Je kunt je dus al gedurende het bachelor 3-jaar aanmelden voor deze master. Wanneer dan enige tijd later jouw laatste tentamencijfer(s) uit de bachelor bekend gemaakt zijn, dien je de ons wel een update te sturen van jouw complete cijferlijst per mail aan masterarbeidsrecht@law.eur.nl.

**Jouw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.