Bekijk het studieprogramma

Fiscale Economie (Directe Belastingen)
Student smiling at the camera with a closed smile

De masterspecialisatie Directe Belastingen bestaat uit vijf programmaonderdelen. Hiervan zijn drie onderdelen gevormd rond een thema: het Midden- en kleinbedrijf, de Multinationale onderneming en Tax Policy. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van het Europese en het internationale belastingrecht.

Het vijfde onderdeel is de scriptie, het sluitstuk van je masteropleiding. Hierin behandel je een fiscaal onderwerp, waarbij je wordt uitgedaagd tot kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Thema’s

Bij de behandeling van de thema’s Midden- en kleinbedrijf en Multinationale onderneming wordt de stof aangeboden in de vorm van werkcolleges. Hier wordt in groepen van circa 25 studenten gedurende een aantal weken het desbetreffende thema behandeld. Elke week staat een aspect van het thema centraal. Als student geef je een presentatie over een zelf gekozen onderwerp, dat betrekking heeft op het die week te behandelen aspect.

Werkcolleges

Verder schrijf je voor één van de werkcolleges een paper dat je ten overstaan van de groep verdedigt. Bij het andere werkcollege treed je op als referent van het paper van een andere student. Het werkcollege is daarmee een uitdagende en buitengewoon intensieve werkvorm die in hoge mate appelleert aan jouw zelfwerkzaamheid en assertiviteit, kwaliteiten die na afronding van de master onontbeerlijk zijn in je verdere carrière. Het cijfer wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de presentatie, het paper, de inbreng tijdens de werkcolleges (waaronder het optreden als referent) en een afrondend mondeling tentamen over tijdens de colleges ingebrachte stellingen.

Discussiëren

Het thema Tax Policy bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel Advanced Economics of Taxation wordt gegeven in de vorm van een discussiecollege. Dit onderdeel wordt afgesloten met een tentamen. Voor het tweede onderdeel kun je kiezen uit twee vakken. Bij het onderdeel Tax Policy schrijf je een paper in een groep van drie.

Je presenteert en verdedigt je paper tegenover je medestudenten en beleidsambtenaren van het Ministerie van Financiën. Het cijfer voor dit onderdeel wordt gebaseerd op het paper, de presentatie en de participatie. Maar je kunt ook het onderdeel Taxation of Multinationals volgen. In dit onderdeel ga je dieper in op de economische theorie achter de fiscale strategie van multinationals bij het opzetten van het fiscale beleid.

Studieschema

The Take-Off is the introduction programme for all new students at Erasmus School of Economics. During the Take-Off you will meet your fellow students, get acquainted with our study associations and learn all the ins and outs of your new study programme, supporting information systems and life on campus and in the city.

This course provides a thorough understanding of key results from the academic literature on optimal taxation. The course is largely normative in its scope, and addresses the following questions and more: What are the distortive costs of taxation? Should commodity taxes be differentiated? How should marginal income taxes vary with income? What is the optimal tax rate for top incomes? Should capital income be taxed? And if so, why? What is the role of taxation in a risky economic environment? What is the role of corporate income taxation? If the government can redistribute income with progressive taxes, is there still a role for other instruments such as the minimum wage? The course consists of two weekly Lectures that deal with the above questions in detail. Every Lecture has a dual goal: to provide students with a thorough understanding of theoretical underpinnings, and to discuss the practical implications, of the academic field of optimal taxation. At the end of the period, students’ understanding of the material will be tested by means of a final closed-book exam.

Een van de redenen voor de Europese toenadering en de totstandkoming van het Verdrag betreffende (de werking van) de Europese Unie is het streven van de lidstaten om te komen tot een interne, markt zonder fiscale belemmeringen, beperkingen of distorsies. Hierdoor moeten onder andere ondernemingen in staat worden gesteld om zich beter aan te passen aan de interne markt, hun productiviteit te vergroten en hun concurrentiepositie op de internationale markt te versterken. Tijdens dit vak wordt geanalyseerd hoe lidstaten deze economische voorspoed kunnen bereiken zonder oneerlijke fiscale concurrentie. Naast de positieve Europese integratie - de regelgeving - wordt ruimschoots aandacht besteed aan de negatieve integratie, de arresten die door het Hof van Justitie worden gewezen.
Het vak bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Begrippenapparaat + interpretatiemethoden
 • Beginselen van het Europees recht
 • Bespreking van de verkeersvrijheden in het VwEU
 • Formeelrechtelijke aspecten van het EU-recht
 • Fiscale richtlijnen van de EU
 • Wisselwerking tussen EU-recht en nationaal fiscaal recht

Door de toegenomen internationalisering vinden er steeds meer grensoverschrijdende economische activiteiten plaats. Staten baseren hun heffingsrecht op verschillende heffingsbeginselen, te weten het nationaliteitsbeginsel, het woonstaatbeginsel en het bronstaatbeginsel. Deze heffingsbeginselen kunnen leiden tot meervoudige belastingheffing over het daarmee behaalde inkomen of het daarvoor ingezette vermogen. Nederland en andere staten vinden dubbele belasting onwenselijk. Nederland heeft hiertoe een eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting in het leven geroepen. De leden van de OESO hebben een modelverdrag ontwikkeld waarin de toewijzigingsregels en de wijze van voorkoming van dubbele belasting zou moeten worden geregeld. Veel staten onderhandelen hun belastingverdragen op grond van het OESO modelverdrag. Ook is de OESO actief met het bestrijden van belastingontwijking. De actieplannen inzake 'BEPS' zijn hierbij steeds relevanter. Gedurende de onderwijsperiode wordt op bovenstaande problematiek ingegaan. Het vak bevat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Inleiding tot het internationaal belastingrecht;
 • Begrippenapparaat + interpretatiemethoden;
 • Toewijzingsregels voor verschillende inkomenssoorten en de bijbehorende voorkomingsregels;
 • Eenzijdige voorkoming van dubbele belasting
 • Samenhang met het EU-recht
 • Overige aspecten van internationaal belastingrecht zoals arbitrage, inlichtingenverplichtingen en non-discriminatie.

Bij Direct tax assurance and technology gaat het om het herkennen, begeleiden en beheersen van fiscale processen en risico’s als onderdeel van de totale bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie en om de inzet van nieuwe technologieën daarbij.
Van een incident-gedreven en fiscaaltechnische aanpak naar een (nog) meer procesmatige en risicogerichte benadering om te bereiken dat de organisatie (zoveel mogelijk) in control is met betrekking tot de fiscale positie en inzicht heeft in alle mogelijke fiscale risico's betreffende de bedrijfsvoering.

In het werkcollege Midden- en kleinbedrijf staat de belastingheffing over de winst van ondernemingen in al haar facetten centraal. Door de vele raakpunten tussen enerzijds de belastingheffing over de winst van ondernemingen en anderzijds bedrijfseconomische opvattingen omtrent het winstbegrip en vennootschapsrechtelijke regels, zal ook ruime aandacht worden besteed aan beide laatstgenoemde terreinen. De levenscyclus van het bedrijf vormt de rode draad in het werkcollege. Aan de orde komen onderwerpen als:

 • De start van de onderneming en de keuze van de rechtsvorm
 • Vermogensetikkettering
 • Verhouding totaal- en jaarwinst, goedkoopmansgebruik
 • Verhouding vennootschappelijk en fiscaal resultaat
 • Herstructurering, fusies en fiscale eenheid
 • Civiele en fiscale aspecten van faillissement
 • Ondernemer, arbeidsbeloning en oude dagsvoorziening
 • Firmaproblematiek
 • Beëindiging van de onderneming, staking en verbreking fiscale eenheid
 • Bedrijfsopvolging bij leven en overlijden
 • Inbreng in en terugkeer uit de BV

 • Taxation of Multinationals
 • Tax Policy

 • Capita Selecta Europese BTW en andere indirecte belastingen
 • Capita Selecta internationaal en Europees belastingrecht

In het werkcollege Multinationale onderneming staat de belastingheffing ter zake internationaal opererende ondernemingen in al haar facetten centraal. De nadruk ligt daarbij op de belastingheffing ter zake van de winst. Door de vele raakpunten tussen enerzijds de belastingheffing over de winst van ondernemingen en anderzijds bedrijfseconomische opvattingen omtrent het winstbegrip en vennootschapsrechtelijke regels, wordt ook ruime aandacht besteed aan beide laatstgenoemde terreinen. Het accent ligt op fiscale, vennootschapsrechtelijke en bedrijfseconomische aspecten van vennootschappen en vennootschapsstructuren.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

 • Fiscale aspecten van concernopbouw en concernontbinding
 • Fusieproblematiek
 • Holdingstructuren
 • Belastingheffing van coöperaties, stichtingen en de overheid
 • Tax accounting
 • Tax technology
 • Transfer pricing
 • Internationale winstallocatie
 • Grensoverschrijdende investeringen naar Nederland en vanuit Nederland naar het buitenland

Studenten dienen een scriptie te schrijven over een gedragseconomie onderwerp. De scriptie is een individuele opdracht over een onderwerp uit je masterspecialisatie. Meer informatie over scriptieonderwerpen, scriptiebegeleiders en het schrijfproces vind je op de masterscriptie website.

Disclaimer
Het  bovenstaande overzicht geeft een indruk van het curriculum van dit programma. Het is niet een actueel studieschema voor zittende studenten. Zij vinden hun vakschema's op MyEUR.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen