Werkgroep SELECT overhandigt duurzaamheidsrapport aan bestuur van Erasmus School of Law

Op 29 juni jl. heeft de werkgroep SELECT (Sustainability at Erasmus in Law Education Criminology and Taxation) het rapport ‘Recht op een duurzame toekomst’ aangeboden aan het bestuur van Erasmus School of Law. Het rapport bevat aanbevelingen om de pijler Duurzaamheid binnen de Strategie 2024 van de Erasmus Universiteit Rotterdam verder uit te werken in het onderwijs voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Criminologie.

De werkgroep bestaat uit voorzitter Eva Boomsluiter (opleidingsdirecteur master Fiscaal Recht), Maarten Verbrugh (vicedecaan masteropleidingen Erasmus School of Law), Lieselot Bisschop (hoogleraar Public and Private Interests), Ferry Blom (beleidsmedewerker onderwijs), Niké Groot (adviseur Learning and Innovation) en Onno Kok (student Rechtsgeleerdheid).

Ook studenten en het beroepenveld hebben behoefte aan een nadere verankering van het thema duurzaamheid in het onderwijs voor juristen, fiscalisten en criminologen. Vanuit deze achtergrond heeft de werkgroep mogelijkheden onderzocht voor de verankering van duurzaamheid in het onderwijs van de drie facultaire bacheloropleidingen. Het thema duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met het nationale en internationale rechtssysteem. Het Urgenda-arrest, het recent gewezen Shell-vonnis, de toeslagenaffaire, ontwikkelingen op het gebied van milieucriminaliteit en de discussie over de vliegbelasting zijn hier voorbeelden van. Studenten van Erasmus School of Law komen in hun toekomstige functies met deze onderwerpen in aanraking en hen zal gevraagd worden om vanuit hun expertise mee te denken aan oplossingen. Het belang van duurzaamheid binnen het universitaire onderwijs komt tot uitdrukking in de universitaire strategie en in het huidige beleid van Erasmus School of Law.

Uitbreiding van de huidige sterke basis

Voor het begrip duurzaamheid is aangesloten bij de zeventien UN Sustainable Development Goals (SDG’s): doelstellingen met ecologische, economische en sociale invalshoeken. Allereerst zijn de bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen het onderwijs van Erasmus School of Law  geïnventariseerd aan de hand van interviews. Uit deze inventarisatie bleek dat er al een sterke basis in het onderwijs is. In alle facultaire opleidingen, zowel bachelor als master, komt het thema in brede zin aan de orde. Tegelijkertijd is er ruimte voor explicitering en uitbreiding.

De werkgroep adviseert daarom verschillende wegen om duurzaamheid op vakniveau, opleidingsniveau en faculteitsniveau verder te brengen, met een nadruk op explicitering van de bestaande initiatieven en op onderlinge samenwerking. Hiervoor zijn de reeds bestaande initiatieven in beeld gebracht door middel van grafieken en tabellen. In deze grafieken en tabellen in het interactieve rapport is te zien welke vakken zich met welke UN SDG’s bezighouden. Daarnaast bevat het rapport links naar andere documenten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zowel binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam als daarbuiten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen