Geschillenadviescommissie Studenten

De Erasmus Universiteit heeft een Geschillenadviescommissie voor Studenten (hierna: GAS) ingesteld. Een (aanstaand en voormalig) student kan schriftelijk bezwaar indienen binnen zes weken na bekendmaking tegen beslissingen genomen door of namens het College van Bestuur (hierna: CvB), waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de Examens (hierna: CBE). Het kan o.a. gaan om de volgende beslissingen (let op: deze lijst is niet uitputtend!):

 • Beslissingen inzake de inschrijving voor bacheloropleidingen, uitschrijving en het collegegeld;
 • Beslissingen inzake de Financiële Ondersteuning Studenten (art. 7.51 WHW);
 • Maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen en de voorzieningen van de EUR dan wel uitschrijving (art. 7.57h WHW);
 • Beëindiging of weigering van de inschrijving op basis van art. 7.42a WHW: het Iudicium Abeundi;
 • Beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift, wat betreft de verklaring van het CvB dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan (art. 7:11 lid 2 WHW).

De GAS bestaat ten minste uit drie leden waarvan één voorzitter en één jurist. De leden van de GAS zijn op geen enkele wijze betrokken bij het bezwaar of partijen. Daarnaast wordt de GAS bijgestaan door een secretaris die bij de uitvoering van de werkzaamheden de aanwijzingen van de voorzitter in acht neemt.

De GAS heeft de taak om – naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift – het CvB te adviseren. Het CvB zal uiteindelijk de beslissing op bezwaar nemen.

Tijdens de procedure zal een hoorzitting plaatsvinden. Partijen krijgen de mogelijkheid om tijdens deze zitting hun standpunten nog een laatste keer naar voren te brengen. Nadere regelgeving met betrekking tot de hoorzitting is terug te vinden in de Regeling Geschillenadviescommissie Studenten.

Spoedgevallen

In het geval van onverwijlde spoed kan betrokkene een daartoe strekkend verzoek indienen. De voorzitter zal dan binnen één week na ontvangst van het desbetreffende verzoek beoordelen of er sprake is van spoed en brengt betrokkene en het CvB hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Indien er is vastgesteld dat er sprake is van spoed neemt het CvB binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar door de GAS een beslissing op bezwaar.

Beslissing op bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van de beslissing op bezwaar. Indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies gegeven door de GAS zal dit in de beslissing gemotiveerd zijn. Indien de beslissing niet afwijkt van het advies kunt u de motivering terugvinden in de inhoud van het advies van de GAS. Bij beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

De regels omtrent bezwaar en beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan staan in de Algemene wet bestuursrecht en het Reglement Geschillenadviescommissie Studenten.

Een (aanstaand en voormalig) student kan schriftelijk bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie Studenten (GAS), tegen beslissingen genomen door of namens het College van Bestuur waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de Examens. De GAS behandeld de bezwaarschriften en brengt aan het College van Bestuur een advies uit over de te nemen beslissing op bezwaar. 

De GAS is gebonden aan de regels die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In artikel 7.63a WHW is neergelegd wanneer het mogelijk is om bezwaar in te stellen bij de GAS. U kunt bezwaar instellen bij de GAS met betrekking tot andere beslissingen of het ontbreken hiervan dan de beslissingen die worden genoemd in artikel 7.61 WHW.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn (let op: deze lijst is niet uitputtend!):

 • Beslissingen inzake de inschrijving, uitschrijving en het collegegeld;
 • Beslissingen inzake de Financiële Ondersteuning Studenten (art. 7.51 WHW);
 • Maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen en de voorzieningen van de EUR dan wel uitschrijving (art. 7.57h WHW);
 • Beëindiging of weigering van de inschrijving op basis van art. 7.42a WHW: het Iudicium Abeundi;
 • Beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift, wat betreft de verklaring van het CvB dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan (art. 7:11 lid 2 WHW).

Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de GAS, door te mailen naar gas@eur.nl, of bij Legal Protection, door te mailen naar legal.protection@eur.nl.  

Per post kun u uw bezwaarschrift indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A1-53, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Verzending per post is geen vereiste.

Bij een beslissing staat altijd vermeld binnen welke termijn u bezwaar dient in te stellen. Over het algemeen is de termijn zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van de bekendmaking van de beslissing.

Wanneer u uw bezwaarschrift niet tijdig indient, dient u het bezwaar te voorzien van redenen voor de termijnoverschrijding. Het is van belang dat u uw bezwaarschrift tijdig indient anders loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentnummer
 • Opleiding
 • Faculteit
 • Kopie bestreden beslissing
 • Gronden van bezwaar

Gronden van bezwaar zijn de redenen waarom u bezwaar indient bij de GAS. U kunt dan bijvoorbeeld toelichten waarom er in strijd is gehandeld met de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding, de Regels en richtlijnen van de examencommissie of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Enkele van die beginselen zijn:

-             Vertrouwensbeginsel

-             Gelijkheidsbeginsel

-             Zorgvuldigheidsbeginsel

-             Motiveringsbeginsel

-             Rechtszekerheidsbeginsel

De gronden van bezwaar is de onderbouwing van uw bezwaarschrift.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar die door het College van Bestuur is genomen, kunt u daartegen in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor meer informatie omtrent die procedure kunt u terecht op de volgende website: https:www/raadvanstate.nl/studentenzaken

U kunt iemand schriftelijk machtigen om de zaak voor u uit te voeren. Deze machtiging dient te zijn voorzien van dagtekening en ondertekening door uzelf en degene die u machtigt. Alle correspondentie zal vervolgens via uw gemachtigde verlopen.

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend zal de GAS het doorzenden naar het orgaan dat de beslissing heeft genomen. De GAS zal aan dat orgaan verzoeken binnen twee weken een poging te doen om tot een minnelijke schikking te komen of een verweerschrift in te dienen. Indien een schikking niet tot stand is gekomen en er een verweerschrift is ingediend zal dat verweerschrift aan u worden overlegd ter inzage. U kunt dan naar aanleiding van het verweerschrift bepalen of u wenst uw bezwaar door te zetten dan wel in te trekken.

Indien u ervoor kiest om uw bezwaar door te zetten zal er een hoorzitting worden gepland. Tijdens deze hoorzitting zal de GAS (bestaande uit drie leden), de verweerder (het orgaan dat de beslissing heeft genomen) en u aanwezig zijn. U wordt in de gelegenheid gesteld uw bezwaar nader toe te lichten.

Na deze hoorzitting zal de GAS een advies uitbrengen aan het CvB waarna het CvB een beslissing op bezwaar zal nemen.

Voorzitters en leden GAS

Juridisch adviesbureau De Haan Legal

Plaatsvervangend voorzitter en lid GAS

Plaatsvervangend voorzitter en lid AKB

Advocaat bij Bolder Advocaten

Voorzitter en lid GAS

Voorzitter en lid AKB

Voorzitter en lid GNIO

Voorzitter en lid CGW

Senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Voorzitter en lid GAS

Nevenfunctie
Plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Voorzitter en lid GAS

Voorzitter en lid AKB

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CK

Voorzitter en lid CGW

Nevenfuncties 
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging RotterdamVoorzitter Beroepenveldcommissie Erasmus School of Law
Voorzitter College van Arbiters K.N.V.B.Voorzitter Kwaliteitscommissie Wet Bibob
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor ArbitrageBestuurslid Geschillen Instantie Pensioenfondsen

Advocaat Indigo Advocatuur

Plaatsvervangend lid CBE

Lid GAS

Lid COG

Nevenfuncties
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenst Gedrag De Haagse Hogeschool
Plaatsvervangend voorzitter CBE/GAC De Haagse Hoge School
Lid Geschillenadviescommissie woningcorporaties

Bestuursjurist gemeente Rotterdam

Lid GAS

Lid AKB

Plaatsvervangend lid CBE

Coördinator klachten - Domein Business, Finance & Law Hogeschool Inholland

Teamleider doorstroom en studentwelzijn - Cluster Recht & Veiligheid Hogeschool Inholland

Lid GAS

Lid AKB

Plaatsvervangend lid CBE

Nevenfunctie
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht - Stichting Andreas College

Arbeidsjurist CAOP

Lid GAS

Plaatsvervangend lid CBE

Nevenfuncties
Secretaris Geschillencommissie Rijk
Secretaris Klachtencommissie ongewenst gedrag Rijk
Secretaris Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten 

Advocaat, medeoprichter en partner Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Lid GAS

Lid AKB

Hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde, Universiteit van Leiden

Lid GAS

Nevenfuncties 
Lid GezondheidsraadLid Commissie bezwaarschriften NWO/ZonMw
Lid Programmacommissie Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER) NWO/ZonMwLid Raad van Toezicht PVC Dordrecht (kwaliteit en patientveiligheid)
Lid Ethische adviesraad SanquinLid programmacommissie Zwangerschap & Geboorte NWO/ZonMw
Lid Beoordelingscommissie late Zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen VWS/Ministerie van JustitieLid programmacommissie Gender en Identiteit
Voorzitter Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) 

 

Lid GAS

Voorzitter en lid COG

Lid AKB

Plaatsvervangend voorzitter en lid CBE

Nevenfuncties 
Rechter-plaatsvervanger
rechtbank Noord-Holland
Plaatsvervangend lid Bezwaarcommissie Eerste Kamer
Voorzitter CBE/ABB/GW/KOG
Tilburg University
Voorzitter CBE/ Geschillenadviescommissie Hogeschool Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO Stichting Onderwijsgeschillen Utrecht
Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Pijnacker-Nootdorp Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Capelle aan den IJssel
Lid Commissie bezwaarschriften gemeente GoudaVoorzitter Commissie bezwaarschriften hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard

Advocaat GHG Legal BV

Lid GAS

Lid AKB

Lid COG

Associate professor Company Law and Financial Law

Associate professor Health Law

Lid GAS

Lid AKB

Lid CBE

Cardioloog (n.p.) en Universitair Hoofddocent afdeling Cardiologie Erasmus MC (GVO)

Lid GAS

Lid GNIO

Nevenfuncties
Gastdocent Erasmus MC
Voormalig Opleidingsdirecteur Geneeskunde Opleiding Erasmus MC
Voormalig Examencommissievoorzitter Erasmus MC
Voormalig voorzitter OVE
Voormalig lid CBE

Hoofd Juridische Zaken Nationale Politie

Lid AKB

Lid GAS

Nevenfuncties
Voorzitter Adviescommissies bij provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijs

Psycholoog

Mediator

Lid GAS

Lid AKB

Lid COG

Coördinerend seniorjurist De Nederlandsche Bank

Lid GAS

Lid COG

Lid GNIO

Plaatsvervangend lid CBE

Nevenfuncties
LVV-registervertrouwenspersoon Stichting Veilig Onderwijs
Facilitator psychologische veiligheid De Nederlandsche Bank
Bemiddelaar Buurtbemiddeling Haarlemmermeer
Mediator

Universitair medisch specialist, afdeling Interne geneeskunde Amsterdam UMC

Lid GAS

Voorzitter en lid AKB

Lid GAS

Lid CGW

Nevenfuncties
Bestuurslid CoDE Educatiefonds te Rotterdam
Secretaris CoDE Educatiefonds te Rotterdam
Voorzitter Sociëteit AMORNA te Leiden
Voorzitter Klachten en bezwarencommissie DRIFT
Lid Klachten en Geschillencommissie RISBO

Voorzitter en lid COG

Voorzitter en lid CBE

Lid GAS

Lid CK

Contact

E-mailadres
gas@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen