Adviescommissie voor de bezwaarschriften

Er is binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam een Adviescommissie voor de Bezwaarschriften; kortweg de ACB.

De ACB adviseert in de volgende zaken:

  • Personele zaken
  • Studentenzaken
  • Bestuurlijke zaken 
  • Verkiezingszaken

De ACB bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. In de commissie heeft tenminste één jurist zitting en tenminste één persoon die deskundig is ten aanzien van de aangelegenheid waarover de in het bezwaarschrift bestreden beslissing handelt. In het geval een bezwaar gericht is tegen ontslag of functiewaardering is één van de leden van de ACB voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het EUROPA.

De ACB heeft tot taak een universitair of facultair bestuursorgaan op zijn verzoek te adviseren over de door het bestuursorgaan te nemen beslissing op bezwaar. Het bestuursorgaan zendt in dat geval het bezwaar na ontvangst onverwijld aan de ACB. In de ontvangstbevestiging van uw bezwaar wordt vermeld of de ACB zal adviseren.

Het horen geschiedt dan door de ACB. De ACB kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

In het reglement van orde van de ACB is het juridisch kader en de werkwijze van de ACB nader uitgewerkt.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure blijft de door u bestreden beslissing onverkort gelden. Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Alleen bij ontslag wegens opheffing functie, overtolligheid van personeel of het verlies van een vereiste voor benoembaarheid of wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid gaat het besluit niet eerder in dan 1 week nadat de werkgever de beslissing op bezwaar heeft genomen.

Het kan zijn dat de door u bestreden beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank van de sector bestuursrecht van het arrondissement waar uw woonplaats onder valt vragen om een zogenoemde ‘voorlopige voorziening’ te treffen. De rechter beslist dan of de beslissing (voorlopig) in stand kan blijven of niet. Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden. Voor specifieke zaken kunnen andere rechters dan de rechtbank bevoegd zijn.

Bekendmaking van de beslissing op bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen krijgen schriftelijk bericht van de beslissing die op uw bezwaar genomen is. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing genomen is. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u als regel binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

De regels voor bezwaar en beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan staan in de Algemene wet bestuursrecht en in het reglement van orde van de ACB.

Contact

Email: ACB@eur.nl