Geschillenadviescommissie Studenten

De Erasmus Universiteit heeft een Geschillenadviescommissie voor Studenten (hierna: GAS) ingesteld. Een (aanstaand en voormalig) student kan schriftelijk bezwaar indienen binnen zes weken na bekendmaking tegen beslissingen genomen door of namens het College van Bestuur (hierna: CvB), waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de Examens (hierna: CBE). Het kan o.a. gaan om de volgende beslissingen (let op: deze lijst is niet uitputtend!):

 • Beslissingen inzake de inschrijving voor bacheloropleidingen, uitschrijving en het collegegeld;
 • Beslissingen inzake de Financiële Ondersteuning Studenten (art. 7.51 WHW);
 • Maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen en de voorzieningen van de EUR dan wel uitschrijving (art. 7.57h WHW);
 • Beëindiging of weigering van de inschrijving op basis van art. 7.42a WHW: het Iudicium Abeundi;
 • Beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift, wat betreft de verklaring van het CvB dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan (art. 7:11 lid 2 WHW).

De GAS bestaat ten minste uit drie leden waarvan één voorzitter en één jurist. De leden van de GAS zijn op geen enkele wijze betrokken bij het bezwaar of partijen. Daarnaast wordt de GAS bijgestaan door een secretaris die bij de uitvoering van de werkzaamheden de aanwijzingen van de voorzitter in acht neemt.

De GAS heeft de taak om – naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift – het CvB te adviseren. Het CvB zal uiteindelijk de beslissing op bezwaar nemen.

Tijdens de procedure zal een hoorzitting plaatsvinden. Partijen krijgen de mogelijkheid om tijdens deze zitting hun standpunten nog een laatste keer naar voren te brengen. Nadere regelgeving met betrekking tot de hoorzitting is terug te vinden in de Regeling Geschillenadviescommissie Studenten.

Spoedgevallen

In het geval van onverwijlde spoed kan betrokkene een daartoe strekkend verzoek indienen. De voorzitter zal dan binnen één week na ontvangst van het desbetreffende verzoek beoordelen of er sprake is van spoed en brengt betrokkene en het CvB hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Indien er is vastgesteld dat er sprake is van spoed neemt het CvB binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar door de GAS een beslissing op bezwaar.

Beslissing op bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van de beslissing op bezwaar. Indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies gegeven door de GAS zal dit in de beslissing gemotiveerd zijn. Indien de beslissing niet afwijkt van het advies kunt u de motivering terugvinden in de inhoud van het advies van de GAS. Bij beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

De regels omtrent bezwaar en beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan staan in de Algemene wet bestuursrecht en het Reglement Geschillenadviescommissie Studenten.

Een (aanstaand en voormalig) student kan schriftelijk bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie Studenten (GAS), tegen beslissingen genomen door of namens het College van Bestuur waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de Examens. De GAS behandeld de bezwaarschriften en brengt aan het College van Bestuur een advies uit over de te nemen beslissing op bezwaar. 

De GAS is gebonden aan de regels die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). In artikel 7.63a WHW is neergelegd wanneer het mogelijk is om bezwaar in te stellen bij de GAS. U kunt bezwaar instellen bij de GAS met betrekking tot andere beslissingen of het ontbreken hiervan dan de beslissingen die worden genoemd in artikel 7.61 WHW.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn (let op: deze lijst is niet uitputtend!):

 • Beslissingen inzake de inschrijving, uitschrijving en het collegegeld;
 • Beslissingen inzake de Financiële Ondersteuning Studenten (art. 7.51 WHW);
 • Maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen en de voorzieningen van de EUR dan wel uitschrijving (art. 7.57h WHW);
 • Beëindiging of weigering van de inschrijving op basis van art. 7.42a WHW: het Iudicium Abeundi;
 • Beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift, wat betreft de verklaring van het CvB dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan (art. 7:11 lid 2 WHW).

Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de GAS, door te mailen naar gas@eur.nl, of bij Legal Protection, door te mailen naar legal.protection@eur.nl.  

Per post kun u uw bezwaarschrift indienen bij de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, kamer A1-53, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Verzending per post is geen vereiste.

Bij een beslissing staat altijd vermeld binnen welke termijn u bezwaar dient in te stellen. Over het algemeen is de termijn zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van de bekendmaking van de beslissing.

Wanneer u uw bezwaarschrift niet tijdig indient, dient u het bezwaar te voorzien van redenen voor de termijnoverschrijding. Het is van belang dat u uw bezwaarschrift tijdig indient anders loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studentnummer
 • Opleiding
 • Faculteit
 • Kopie bestreden beslissing
 • Gronden van bezwaar

Gronden van bezwaar zijn de redenen waarom u bezwaar indient bij de GAS. U kunt dan bijvoorbeeld toelichten waarom er in strijd is gehandeld met de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding, de Regels en richtlijnen van de examencommissie of met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Enkele van die beginselen zijn:

-             Vertrouwensbeginsel

-             Gelijkheidsbeginsel

-             Zorgvuldigheidsbeginsel

-             Motiveringsbeginsel

-             Rechtszekerheidsbeginsel

De gronden van bezwaar is de onderbouwing van uw bezwaarschrift.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar die door het College van Bestuur is genomen, kunt u daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Voor meer informatie omtrent die procedure kunt u terecht op de volgende website: https://www.cbho.nl/

U kunt iemand schriftelijk machtigen om de zaak voor u uit te voeren. Deze machtiging dient te zijn voorzien van dagtekening en ondertekening door uzelf en degene die u machtigt. Alle correspondentie zal vervolgens via uw gemachtigde verlopen.

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend zal de GAS het doorzenden naar het orgaan dat de beslissing heeft genomen. De GAS zal aan dat orgaan verzoeken binnen twee weken een poging te doen om tot een minnelijke schikking te komen of een verweerschrift in te dienen. Indien een schikking niet tot stand is gekomen en er een verweerschrift is ingediend zal dat verweerschrift aan u worden overlegd ter inzage. U kunt dan naar aanleiding van het verweerschrift bepalen of u wenst uw bezwaar door te zetten dan wel in te trekken.

Indien u ervoor kiest om uw bezwaar door te zetten zal er een hoorzitting worden gepland. Tijdens deze hoorzitting zal de GAS (bestaande uit drie leden), de verweerder (het orgaan dat de beslissing heeft genomen) en u aanwezig zijn. U wordt in de gelegenheid gesteld uw bezwaar nader toe te lichten.

Na deze hoorzitting zal de GAS een advies uitbrengen aan het CvB waarna het CvB een beslissing op bezwaar zal nemen.

Contact

E-mailadres
gas@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen