Geschillenadviescommissie Studenten

De Erasmus Universiteit heeft een Geschillenadviescommissie voor Studenten (hierna: GAS) ingesteld. Een (aanstaand en voormalig) student kan schriftelijk bezwaar indienen tegen beslissingen genomen door of namens het College van Bestuur (hierna: CvB), waartegen geen beroep openstaat bij het College van Beroep voor de Examens (hierna: CBE). Het kan o.a. gaan om de volgende beslissingen (let op: deze lijst is niet uitputtend!):

  • Beslissingen inzake de inschrijving, uitschrijving en het collegegeld;
  • Beslissingen inzake de Financiële Ondersteuning Studenten (art. 7.51 WHW);
  • Maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot gebouwen of terreinen en de voorzieningen van de EUR dan wel uitschrijving (art. 7.57h WHW);
  • Beëindiging of weigering van de inschrijving op basis van art. 7.42a WHW: het Iudicium Abeundi;
  • Beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift, wat betreft de verklaring van het CvB dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan (art. 7:11 lid 2 WHW).

De GAS bestaat ten minste uit drie leden waarvan één voorzitter en één jurist. De leden van de GAS zijn op geen enkele wijze betrokken bij het bezwaar of partijen. Daarnaast wordt de GAS bijgestaan door een secretaris die bij de uitvoering van de werkzaamheden de aanwijzingen van de voorzitter in acht neemt.

De GAS heeft de taak om – naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift – het CvB te adviseren. Het CvB zal uiteindelijk de beslissing op bezwaar nemen.

Tijdens de procedure zal een hoorzitting plaatsvinden. Partijen krijgen de mogelijkheid om tijdens deze zitting hun standpunten nog een laatste keer naar voren te brengen. Nadere regelgeving met betrekking tot de hoorzitting is terug te vinden in de Regeling Geschillenadviescommissie Studenten.

Spoedeisendheid

In het geval van onverwijlde spoed kan betrokkene een daartoe strekkend verzoek indienen. De voorzitter zal dan binnen één week na ontvangst van het desbetreffende verzoek beoordelen of er sprake is van spoed en brengt betrokkene en het CvB hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Indien er is vastgesteld dat er sprake is van spoed neemt het CvB binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar door de GAS een beslissing op bezwaar.

Beslissing op bezwaar

U en eventuele andere betrokkenen ontvangen schriftelijk bericht van de beslissing op bezwaar. Indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies gegeven door de GAS zal dit in de beslissing gemotiveerd zijn. Indien de beslissing niet afwijkt van het advies kunt u de motivering terugvinden in de inhoud van het advies van de GAS. Bij beslissing op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

De regels omtrent bezwaar en beroep tegen een beslissing van een bestuursorgaan staan in de Algemene wet bestuursrecht en het Reglement Geschillenadviescommissie Studenten

Contact

E-mailadres
gas@eur.nl